1 §

1. Yhdistyksen nimi on Kainuun CP yhdistys r.y.

2. Yhdistyksen kotipaikka on Kajaani ja sen toimialueena on Kainuu. 

TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN RAHOITUS

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä toimia CP-, MMC- ja hydrokefalia-vammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologi-sista syistä liikuntavammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa.

 3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii

1. järjestämään sellaista koulutustoimintaa, ohjaustausta ja neuvontaa sekä sellaisia tukipalveluja, jotka edistävät ja tukevat vammaisten henkilöiden fyysisiä, psyykki-siä ja sosiaalisia toimintoja sekä omaisten voimavaroja.

2. tekemään yhteistyötä viranomaisten ja muiden yhdistysten kanssa, jotta palvelut kehittyvät siten, että vammaisten henkilöiden oikeudet toimeentuloon, koulutuk-seen, työhön ja yhteiskunnalliseen toimintaan toteutuvat tasavertaisina muiden kansalaisten kanssa.

3. harjoittamaan tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

4. harjoittamaan nuoriso- ja liikuntatoimintaa järjestämällä leirejä, kilpailuja ja muita tapahtumia. 5.toimimaan muilla vastaavanlaisilla tavoilla tarkoituksensa edistämiseksi.

 4 §

1. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja ravitsemusliikettä, alansa audiovisuaalista ja muuta kustannustoimintaa, apu- ja toimintavälineiden kauppaa, muistoesineiden, lahjatavaroiden myyntiä ja järjestää maksullisia juhla-, huvi- yms. tilaisuuksia sekä järjestää arpajaisia.

2. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan.

3. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa testa-mentteja. 

JÄSENET

5 §

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, perhe(en)jäseniä, kannattajajäseniä sekä kunniajäseniä.

1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

2. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

3. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huo-mattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 6 §

Varsinaisen jäsenen, perheenjäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. (Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä)

1. Varsinaiselta jäseneltä, perheenjäseneltä sekä kannattajajäseneltä perittävän vuo-tuisen jäsenmaksun suuruuden päättää kunkin jäsenryhmän osalta erikseen vuosi-kokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.

 2.  Hallitus voi katsoa varsinaisen jäsenen, perheenjäsenen ja kannattajajäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta peräkkäin maksamatta. Ero tulee voimaan, kun yhdis-tyksen hallitus on sen kirjannut pöytäkirjaansa.

 7 §

1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

2. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä tai jonka toiminta yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättä-mällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuo-rokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Valitus on käsiteltävä en-simmäisessä mahdollisessa yhdistyksen kokouksessa. Kuitenkin 6 § 2 kohdassa mainitussa menettelyssä yhdistyksen hallituksen päätös on lopullinen.

PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄJÄT

8 §

1. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

2. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena yhdistyksen hallitus. YHDISTYKSEN KOKOUS

9 §

1.Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous. 2.Vuosikokous pidetään kunakin vuonna helmi-maaliskuun aikana.

3. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta pyytää erityisesti

ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä neljänkymmenenviiden (45) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien.

4. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen hallitus päättää kokouksessaan kulloinkin onko etäosallistumismahdollisuus käytettävissä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa ja millä tavoin.

10 §

1. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

2. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

3. Mikäli kokouksessa on etäosallistumismahdollisuus, tästä on mainittava kutsussa. 11 §

1. Kullakin varsinaisella jäsenellä ja perheenjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

2. Kannattajajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenen on annettava puheoikeutta käyttävälle edustajalleen valtakirja, mikäli kannattajäsen ei itse osallistu kokoukseen.

3. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä, ellei näissä säännöissä muualla erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta suljetuin lipuin toimitetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Vaali on toimitettava vaadittaessa suljetuin lipuin.

4. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä, toiminnantarkastajilla ja yhdistyksen toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokous voi sallia läsnäolo- oikeuden myös muille henkilöille.

12 §

Jäsenen on jätettävä aloitteensa yhdistyksen hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen sitä sääntömääräistä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi.

13§

1. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
–  esitellään toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
–  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
–  määrätään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien varsinaisen jäsenen jäsenmaksun, perheenjäsenen jäsenmaksun ja kannattajajäsenen jäsenmaksun suuruus
–  hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
–  hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
–  valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.
–  valitaan yhdistyksen hallituksen muut varsinaiset jäsenet
–  valitaan yksi (1) toiminnantarkastajaa ja hänelle yksi (1) varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä.
–  päätetään aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen 12 §:ssä määräämässä jär-jestyksessä esitetyistä asioista.

 2. Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

YHDISTYKSEN HALLITUS

14 §

1. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1-6 muuta varsinaista jäsentä ja enintään kolme varajäsentä. Yhdistyksen hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

2. Yhdistyksen hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja määrätä sen tehtävistä johtosäännössä.

3. Yhdistyksen hallitus voi määräajaksi tai erityistä tehtävää varten asettaa toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa johtosäännön.

15 §

1. Yhdistyksen hallitus kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Yhdistyksen hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

2. Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

3. Yhdistyksen hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

16 §

Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti

–  johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.
–  valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat päätösehdotuksiksi ja kutsua kokoukset koolle.
–  tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi mahdollisuuksien mukaan.
–  hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.
–  asettaa tarpeelliset toimikunnat.
–  huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta sekä hoitaa kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat.
–  ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia heidän työehdoistaan.
–  pitää yhteyttä viranomaisiin sekä vammaisten parissa työskenteleviin yhteisöihin ja säätiöihin.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

17 §

1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä yhdistyksen hallituksen määräämän yhdistyksen muun luottamus- tai toimihenkilön kanssa.

2. Yhdistyksen hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TOIMINNANTARKASTUS

18 §

1. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

2. Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tilinpäätös sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat toiminnantarkastajalle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on palautettava asiakirjat toiminnantarkastuskertomuksineen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.

3. Toiminnantarkastajan tulee olla riittävästi perehtynyt tehtäviinsä. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

19 §

1. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

2. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

3. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat sellaiseen yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan, jonka viimeinen purkamisesta päättävä yhdistyksen kokous päättää.

4. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.