Muistutus ja kantelu palvelun käyttäjän oikeussuojakeinoina

Muistutus

Muistutuksen voi tehdä viranomaisen vastuulla olevista toiminnoista, kuten sosiaalihuoltoon kuuluvista palveluista, terveydenhuollosta tai Kelan toiminnasta. Muistutuksen tekijänä voi olla kohtelusta tai toimintatavasta huomauttava henkilö itse, hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä.

Muistutus tarkoittaa kirjallista palautetta epäkohdasta, jonka on kohdannut viranomaisen toiminnassa ja menettelyssä. Muistutus kohdistuu viranomaisen toimintatapaan, ei esimerkiksi viranomaispäätöksen sisältöön.

Muistutus tehdään kirjallisesti. Muistutus osoitetaan toimintayksikön vastuuhenkilölle tai toimialan johtavalle viranhaltijalle. Ohjeet muistutuksen tekemiseen löytyvät viranomaisten ja useimpien kuntien verkkosivuilta. Jos muistutus liittyy sosiaali- tai terveydenhuoltoon, sen tekemiseen voi pyytää apua kyseisen toimintayksikön sosiaaliasiamieheksi tai potilasasiamieheksi nimetyltä henkilöltä.

Toimintayksikön tai johtavan viranhaltijan on kirjattava muistutus ja käsiteltävä se asianmukaisesti. Muistutukseen on annettava kirjallinen perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.

Kantelu

Kantelu tarkoittaa valvovalle viranomaiselle tehtävää ilmoitusta siitä, että viranomaisen menettely tai toiminta on lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelu voi koskea palvelujen laadun puutteita, asiakkaan saamaa huonoa kohtelua tai tehtyjen päätösten sisältöä.

Kantelun ratkaisija ei voi muuttaa tai kumota kantelun kohteena olevia viranomaispäätöksiä, vaan niihin haetaan muutosta erikseen. Muutoksenhakumenettely kerrotaan päätöksen liitteenä olevassa ohjeessa.

Kantelun voi tehdä periaatteessa kuka tahansa, eikä se vaadi asianosaisasemaa. Sosiaalihuoltoa koskevat kantelut osoitetaan aluehallintovirastolle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Terveydenhuoltoa koskevat kantelut käsittelee Valvira.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on laatinut selkeät ohjeet hallintokantelusta ja sen tekemisestä laillisuusvalvojille.

Lisätietoa muistutuksen ja kantelun tekemisestä

Valvira on laatinut ohjeet sosiaalihuoltoa koskevasta muistutuksesta ja kantelusta sekä terveydenhuoltoa koskevasta muistutuksesta ja kantelusta.

Sosiaalihuoltoa ovat esimerkiksi sosiaalityö ja -ohjaus, perhetyö, päihdetyö, mielenterveystyö, kotipalvelut, kotihoito, asumispalvelut ja vammaispalvelut.

Terveydenhuoltoa ovat esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sisältämät palvelut, kuten sairaanhoito, suun terveydenhuolto, kotisairaanhoito, apuvälinepalvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä työterveyshuolto.

Muistutus ja kantelu voivat koskea terveydenhuollossa annettua hoitoa tai potilaan kohtelua.

Muistutus ja kantelu voidaan tehdä myös yksityisen terveydenhuollon palveluista.

 

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687