Suomen CP-liitto ry:n lomittajatoimintarekisterin tietosuojaseloste


REKISTERIN PITÄJÄ

Suomen CP-liitto ry, Y-tunnus 0202104-0, Malmin kauppatie 26, 00260 Helsinki.


YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Toiminnanjohtaja Marju Silander, marju.silander@cp-liitto.fi, puhelin 040 7014 881


REKISTERIN NIMI

Suomen CP-liiton lomittajatoiminnan rekisteri.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietoja voidaan käyttää muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:
• Lomittajatoiminnan hakemista


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

Lomittajatoiminta hakijan (vanhemman) tiedot
• Pakolliset tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika ja diagnoosi
Vammaisen henkilön tiedot
• Pakolliset tiedot: nimi ja syntymäaika

Lomittajan tiedot
• Pakolliset tiedot: nimi, osoite, syntymäaika ja puhelinnumero
Rekisterinpitäjä voi itse määritellä mitä edellä mainittuja tietoja rekisteriin kirjataan, kenelle käyttäjätunnuksia annetaan ja millaisia käyttöoikeustasoja kullekin käyttäjätunnuksen omaavalle myönnetään yksikön sisällä.


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Suomen CP-liitto ry säilyttää henkilötietoja jäsenrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja CP-liiton välisen jäsenyyden voidaan katsoa päättyneen.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Sähköinen ja paperinen hakulomake lomittajatoimintaa varten. Hakemus toimitetaan suojatussa yhteydessä sähköisesti verkkosivujen kautta tai tavallisena kirjepostina.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Suomen CP-liitto ry ei luovuta rekistereistään löytyviä tietoja liiton tai yhdistysten ulkopuoliseen käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn antamalla kirjallisella suostumuksella tai luovuttamiseen oikeuttavan lainsäädännön perusteella. Salassa pidettäviä tietoja (kuten jäsenyyden laatu ja vammatiedot) ei luovuteta Suomen CP-liiton tai sen jäsenyhdistysten ulkopuolisille tahoille. Rekisteristä poimitaan jäsenten yhteystiedot lomittajatoiminnan käyttämistä osallistujakyselyjen ja tiedotteiden lähettämistä varten. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Suomen CP-liiton henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus.


KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Suomen CP-liitto ry:n henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Asiakkaiden ja työntekijöiden tiedot säilytetään suojatulla verkonlevyllä. Käyttöoikeus tietoihin on lomittajatoiminnasta vastaavilla CP-liiton työntekijöillä. Asiakastieto on omalla verkkolevyllä, joka on suojattu asianmukaisesti.

PROFILOINTI

Tietoja ei käytetä tai muutoin hyödynnetä profilointitarkoituksessa.


REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORA-MARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

Rekisteröidyllä on henkilökohtaisesti oikeus vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia, joita Suomen CP-liitto ry ja sen jäsenyhdistykset kohdistavat rekisteröidyn tietoihin, kun käsittelyn perusteena on CP-liiton, jäsenyhdistysten ja asiakkaan välinen jäsenyyssuhde. Rekisteröity voi antaa Suomen CP-liitolle markkinointia, viestintää ja jäsenlehden toimittamista koskevia suostumuksia tai kieltoja.


MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen CP-liiton lomittajatoimintaa koskeviin tiedostoihin on talletettu. Tarkastusoikeus tulee tehdä tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Yksilöity lomittajapalveluun liittyvä tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisesti allekirjoitettuna Suomen CP-liiton kurssisihteerille Anne Heiskaselle osoitteeseen Suomen CP-liitto ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.


Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittely rajoittamista

Rekisteröitynyt jäsen voin päivittää omia tietojaan vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista ottamalla yhteyttä kohdassa edellä mainittuihin yhteyshenkilöihin. Tarkastuspyynnössä tulee mainita tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä henkilön nimi ja postiosoite.


Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valistus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojakäytäntöä.


YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä kohdassa edellä mainittuihin henkilöihin. Suomen CP-liitto voi pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöä kirjallisesti.