CP-liiton hallitus 2024

Liiton ylin päättävä elin on liittokokous. Toiminnasta huolehtii syysliittokokouksen valitsema hallitus.

Syysliittokokous valitsi 28.10.2023 Helsingissä CP-liitolle hallituksen vuodelle 2024. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Antti Teittinen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Antero Jurvanen ja toisena varapuheenjohtajana Marita Koivunen. Hallituksen jäseninä toimivat vuonna 2024 Raisa Herpiö (varajäsen Kari Hyvärinen), Anu Ingman (Juha Hentula), Jaana Märsynaho (Sari Holappa), Hanna-Noora Hurri (Joel Lamsijärvi), Tero Aapajärvi (Janne Mäkelä) ja Jari Rummukainen (Susanna Holmisto).

Vuoden 2023 ja 2024 hallituksen edustajia yhteiskuvassa lokakuussa 2023. Ylärivi vasemmalta oikealle: Susanna Holmisto, Olavi Härkönen, Jaana Märsynaho, Antero Jurvanen, Markus Maury, Hanna-Noora Hurri, Anu Ingman. Alarivi vasemmalta oikealle: Raisa Herpiö, Antti Teittinen, Tero Aapajärvi, Juha Soikkeli ja Janne Mäkelä.


Hallituksen kuulumisia vuodelta 2022

Suomen CP-liiton hallitus toteutti vuonna 2022 hyvässä yhteistyössä toimivan johdon kanssa monia muutoksia. Suurena tukena muutosten läpiviemisessä oli pitkään CP-liiton puheenjohtajana toiminut Jaakko Paatero. Paatero oli jo aiemmin päättänyt jättää asettumasta ehdolle Turun syysliittokokouksessa lokakuussa 2022, joten syysliittokokous joutui uuden puheenjohtajan valinnan eteen. Tehtävään valittiin Antti Teittinen, joka aloittaa tammikuussa 2023 CP-liiton puheenjohtajana. CP-liitto kiittää Paateroa lämpimästi työstään kohderyhmämme hyväksi!

Vuonna 2022 valmisteltujen ja päätettyjen uudistusten tavoitteena on vahvistaa asiantuntijuuttamme niin vaikuttamistyössä, jäsenyhdistysten tukemisessa kuin viestinnässäkin sekä varmistaa toiminnan jatkuminen toimintaympäristön muutoksia ennakoiden.

Hallitus päätti muun muassa lakkauttaa Oulun toimipisteen siellä työskennelleen järjestösuunnittelijan siirryttyä toisiin tehtäviin. Tilalle perustettiin asiantuntijan toimi, jossa aloitti 1.1.2023 Katri Ignatius. Hän työskentelee CP-liiton Helsingin toimipisteessä. Näin lisättiin asiantuntijuutta ja vahvistettiin osaamista Helsingin keskustoimistolla.

Pienet vammaryhmät (mmc ja hydrokefalia) sekä aikuistoiminta päätettiin yhdistää, jotta toiminnan päällekkäisyyksiä voidaan karsia ja säilyttää STEAn myöntämien avustusten taso. STEAn vuoden 2023 avustusehdotuksessa yhdistäminen hyväksyttiinkin yhdeksi kohdennetuksi toiminta-avustukseksi. Aikuisten toiminnasta vastaa edelleen suunnittelija Heidi Huttunen. Muutos mahdollisti perheiden toimintaan keskittyvän suunnittelijan toimen perustamisen, aloitti 1.1.2023 Laura Puhakka.

Ignatiuksen, Huttusen ja Puhakan esihenkilönä toimii Päivi Ritvanen, jonka nimike muuttui 1.1.2023 johtavaksi asiantuntijaksi. Ritvanen vastaa myös sosiaalisesta valmennuksesta. Ritvasen esihenkilö on edelleen järjestöpäällikkö Virpi Peltomaa.

Viestintää vahvistettiin muuttamalla viestinnän asiantuntijan nimike viestintäpäälliköksi. Tehtävässä jatkaa Eeva-Liisa Kiviniemi, ja viestinnän resursseja vahvistettiin syksyllä 2022 palkkaamalla viestintäharjoittelija Elisa Kaartinen.

Uudistuksia koki myös CP-liiton Moijalan kurssikeskus Hattulassa. Päärakennukseen tehtiin uusi luiska, rappuset sekä muita huoltotöitä. Kurssikeskuksen kunnossapitoa jatketaan vuonna 2023.


CP-liiton hallituksen syksyn 2021 kokouskuulumisia

Hallitus käsitteli kokouksissaan tuttuun tapaan ajankohtaisia vammaiskentän asioita kuten Soste ry:n ja STM neuvottelukunnan (STEA) sekä Vammaisfoorumin kuulumisia sekä annettuja lausuntoja. CP-liitto jätti lausuntoja seuraavissa asioissa: Kansallisen lapsistrategian toimeenpano, Sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnos terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen laaturekistereistä, Luonnos hallituksen esitykseksi valtionavustuslain muuttamisesta, Järjestöjä koskevan valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta, Luonnos osatyökykyisten työllistymistä edistävän uuden valtionyhtiön Välittäjä Oy:n perustamisesta, Esteettömyysdirektiivin kuulemistilaisuudessa puheenvuoro ja Monikanavarahoituksen uudistuksen virkamiestyöryhmän raportti.

Talousarviotarkkailut käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi.  Syyskuussa hyväksyttiin syyskokoukselle esitettävät toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä näihin liittyvät taustatiedot, kuten perhelomittajatoiminnan, avustajatoiminnan ja apurahojen määrät, jotka sisältyvät talousarvioonkin.

Syysliittokokoukselle ehdotettiin kannanotoksi aihetta, jossa käsitellään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksien ongelmia ja hakijoiden oikeusturvan puutteita. Hallitus valitsi CP-liiton vuoden vapaaehtoistoimijan, joka julkistetaan joulukuussa. Lisäksi hallitus päätti, että vuoden 2023 syysliittokokous ja päivät järjestetään Jyväskylässä ja totesi, että vuoden 2022 syysliittokokous ja päivät Turussa.

Liittokokous kutsuttiin koolle 31.10.2021 Tampereelle, jossa pidettiin seuraava hallituksen kokous 29.10. Tässä kokouksessa hallitus myönsi ansiomerkkejä yhdistysaktiiveille ja päätti hakea uutta rahakeräyslupaa.  Nimettiin edustajaksi Aspa-säätiön hallitukseen Juha Lappalainen ja varalle Marju Silander. Kokousedustajaksi kansainvälisen CP-järjestön ICPS kokoukseen nimettiin toiminnanjohtaja Marju Silander, joka pidettiin etäyhteyden kautta marraskuussa.

Vuoden 2022 alustavan kokouskalenteri päätettiin lokakuun kokouksessa.

Ilmoitusasioissa on merkitty tiedoksi STEA vuosiselvitykset ja hakemukset sekä OKM avustuspäätös. Hallitus kävi myös läpi sähköisestitoteutetun itsearvioinnin ja henkilöstölle tehdyn Työvire-hyvinvointikyselyn tulokset.

Viimeisimmässä kokouksessa hallitus käynnisti myös uuden toiminnanjohtajan rekrytoinnin nykyisen siirtyessä uusiin tehtäviin tammikuussa 2022. Vuoden viimeinen kokous pidetään Helsingissä joulukuussa.


Ihminen lähellä

Suomen CP-liiton vuoden ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin 20.2.2021 Helsingissä liiton koronatilanteen vuoksi etäkokouksena. Hallituksessa aloitti kolme uutta jäsentä. Meillä käynnistyi uusi strategiakausi. Arvomme ovat välittäminen, osallisuus ja vaikuttavuus. Toimintamme painopisteinä ovat välittävä vertaistuki ja osallistavat tuki, näkyvä vaikuttamistyö, laadukas palvelutuotanto ja riittävät toimintaresurssit.

Hallitus kävi läpi perinteiseen tapaan vammaiskentän ajankohtaiset asiat, liiton antamat lausunnot vuoden alusta sekä vammaispalvelulain uudistusprosessin käynnistymisen.

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös ja hyväksyttiin ne esitettäväksi kevätliittokokoukselle. Hallitus vahvisti tarkennetun talousarvion vuodelle 2021 ja käsitteli sisäisen valvonnan muistion.

Kevätliittokokous päätettiin kutsua koolle hybridikokouksena la 24.4.2021 kello 13.00, varsinainen kokouspaikka on CP-liiton keskustoimisto Malmilla Helsingissä. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Todettiin, että tänä vuonna liiton Syyspäivät ja liittokokous järjestetään Tampereella Apuvälinemessujen yhteydessä. Lisäksi päätettiin vuoden 2022 syyspäivien paikkakunnaksi Turku, koska vuoden 2020 Syyspäivät siellä jouduttiin koronapandemian takia peruuttamaan.

Hallitus julisti vuoden CP-liiton kohderyhmälle tarkoitetut vuoden 2021 apurahat haettavaksi, yhteensä 2000 euroa. Hakuaika päättyy 7.5.2021.  Lisätietoja tulevassa CP-lehdessä ja liiton verkkosivuilla.

Nimettiin CP-liiton toiminnanjohtaja ehdokkaaksi STEA:n neuvottelukuntaan ja valittiin jäsenrekisterin uudistustyön yhteistyökumppani.

Päätettiin CP-liiton kohderyhmän määrää koskevasta päivityksestä. Liiton toimintaryhmään kuuluneiden ihmisten määrä on ollut aiemmin noin 12 000, johon kuuluneet ryhmät olivat cp-vamma: noin 6 500 ihmistä, mmc- ja hydrokefalia sekä normaalipaineinen hydrokefalia: noin 5 500 ihmistä. Tarkentuneiden tietojen pohjalta normaalipaineisen hydrokefalian kohderyhmä on aiempaa merkittävästi laajempi.

Tämä otettiin huomioon liiton käyttämässä kohderyhmän määrässä. Jatkossa toimintamme arvioidaan koskettavan noin 21 000 ihmistä, joilla on jokin kohderyhmämme edustama vamma, sekä heidän noin 80 000 läheistään, yhteensä noin 100 000 ihmistä.

Näiden vammaryhmien lisäksi kohderyhmäämme kuuluvat ihmiset, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motorisia vaikeuksia. Tähän ryhmään arvioidaan kuuluvan noin 5 prosenttia lapsista.

Hallitus merkitsi tiedoksi muun muassa liiton vuodelle 2021 STM:n vahvistamat avustuspäätökset STEA:n yleis- ja kohdennetuista avustuksista. Hallituksen kokousaikataulu vuonna 2021 on seuraava: 24.4., 22.5, 4.9, 29.10 ja 11.12.

Tiedotteen laati ja lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Marju Silander.

Liiton hallitus on kokoontunut kaksi kertaa syyskaudella 2020

Vammaiskentän ajankohtaisista asioista todettiin muun muassa CP-liiton jättämät lausunnot Liikennelain uudistamisessa, Ikäihmisten palveluissa ja sote-uudistuksessa. Lisäksi kuultiin tuttuun tapaan myös Vammaisfoorumin kuulumiset ja STM:n osallisuustyöryhmän työskentelyn edistymisestä koskien vammaispalvelulain uudistustyötä. Hallitus nimesi edustajan Vammaisfoorumin kokoukseen sekä päätti ehdottaa CP-liiton hallituksen jäsentä Virpi Siiskosta jatkamaan Vammaisfoorumin hallituksessa vuodeksi 2021.  Hallitus valitsi myös vuoden vapaaehtoistoimijan, joka on valittu vuodesta 2012 lähtien. Valinta julkistetaan 5.12. kansainvälisenä vapaaehtoisten päivänä

Toiminta ja talous

Syyskuussa käsiteltiin talouskatsaus ja vahvistettiin syysliittokokoukselle esitettäväksi vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tähän liittyen tehtiin linjaukset hallituksen esitykseksi jäsenmaksuista, liiton avustaja- ja perhelomitustoiminnasta ja päätettiin jättää STEAlle avustusten jatkohakemukset vuodelle 2021. Liitto jätti aiempaan tapaan yleisavustushakemuksen ja kuusi kohdennettua avustushakemusta. Vertaistuki, sosiaalinen valmennus (entinen sopeutumisvalmennustoiminta), tapahtumat, erityisliikunnan asiat, motorisen oppimisen tuki, yhdistystoiminnan tuki muodostaa järjestötoiminnan ytimen. Toiminnan sisältö rakentui uuden toimintasuunnitelman ja tulevan uuden strategian pohjalta – välittävää, osallistavaa ja vaikuttavaa toimintaa vauvasta vaariin kohderyhmän ihmisille ja heidän läheisilleen.

CP-liiton syyspäivät ja syysliittokokous päätettiin pitää vuonna 2021 Tampereella Apuvälinemessujen aikaan. Seminaaripäivän ohjelmana toimii osallistuminen Apuvälinemessuille, jossa CP-liitolla on myös oma osasto.

Syysliittokokoukselle esitettiin kannanottoa aiheena palvelusuunnitelmat. Liittoon on tullut yhteydenottoja kohderyhmän ihmisiltä puutteista ja ongelmista, kuten palveluiden puutteista tai pitkistä käsittely- ja päätösajoista. Todettiin, että palvelusuunnitelmien lähtökohtana tulisi olla yksilölliset tarpeet, joihin etsitään yhteistyössä sosiaalityön viranomaisten kanssa ratkaisuita.

Yhteistyö ja nimitykset

Hallitus päätti hyväksyä Vatesin ehdotuksen lähteä Disability Employment Forumin yhteistyökumppaniksi vuodeksi 2021 edistämään työnantajayhteistyötä ja kohderyhmämme työllistymisen edistämistä. Toiminnanjohtaja Marju Silander nimettiin jatkamaan Vates-säätiön hallintoneuvostoon.

Suomen CP-liiton hallituksen kokous 23.5.2020

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi CP-liiton hallitus piti historiansa ensimmäisen etäyhteyksin järjestelyn hallituksen kokouksen Teams-sovelluksen kautta. Kaikki jäsenet olivat läsnä kokouksessa, joka pidettiin lauantaina 23.5.2020. 

Hallitus päätti myöntää tänä vuonna määrärahojen puitteissa 20 henkilölle CP-liiton apurahan suuruudeltaan 100 euroa. Apurahaa haettiin moniin eri asioihin, kuten virkistysmatkaan, liikuntaharrastukseen, tietotekniikan osaamisen päivittämiseen tai laitteen hankintaan sekä oman hyvinvoinnin edistämiseen. 

Hallitus päätti myös kutsua koolle kevätliittokokouksen, joka koronatilanteen takia jouduttiin maaliskuussa siirtämään. Kokous pidetään etäkokouksena sähköpostitse ja kokouspäivä on 27.6.

Hallitus sai tietoa ja keskusteli liiton strategian uudistustyön tilanteesta ja toimintasuunnitelman uudistustyöstä. Vammaiskentän ajankohtaisissa asioissa keskusteltiin muun muassa Vammaisfoorumin ajankohtaisista asioista, liiton antamista lausunnoista ja kirjeistä koskien taksiuudistuksen tarkasteluhanketta, asiakasmaksulain uudistusta ja Kelan läsnäolokuntoutuksen keskeyttämistä koronan takia. Liitto on lähettänyt myös näkemykset Hetemäen koronaexit-työryhmälle sekä ministeri Kiurun sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyön keskusteluun. 

Kokouksessa nimettiin edustajat ja heidän varahenkilöt Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiön hallintoneuvostoon seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Ilmoitusasioissa kerrottiin, että liitto haki STEA korona-lisäavustushausta rahoitusta toiminnan digitaalisten palveluiden kehittämiseen, OKM avustusselvitys oli jätetty sekä uusi järjestäala koskeva työehtosopimus on tullut voimaan 1.5.2020.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 5.9.2020.

Suomen CP-liiton hallituksen kokous 28.3.2020.

Kokouksessa vahvistettiin liittokokouksen siirtäminen eteenpäin keväällä tulleen koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen ja kokoontumisrajoitusten vuoksi. 

Hallitus antoi poikkeuksellisesti kannanoton, joka oli alun perin valmisteltu liittokokoukselle. Aiheena oli vammaisten ihmisten oikeus terveydenhuoltoon myös poikkeusoloissa. 

Kokouksessa päätettiin jättää STEAlle hankehakemuksen Paikka auki 2-avustusohjelmaan. Hankkeesta haetaan avustusta kahden osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen 12 kk työsuhteeseen vuosille 2021-2022. Avustuspäätös tulee joulukuussa 2020. 

Liiton viestinnän kehittämistyö jatkuu edelleen, ja yhtenä tavoitteena on uudistaa liiton verkkosivut saavutettaviksi, selkeiksi ja mielenkiintoiseksi tietolähteeksi. 

Ilmoitusasioissa kerrottiin, että liiton veroilmoitus on jätetty ja että OKM on ilmoittanut kansanterveysjärjestöjen yleisavustuksen siirrosta STM:n huolehdittavaksi. Tämä vaikuttaa myös CP-liiton toimintaan niin, että vuonna 2021 haetaan liikuntaan avustusta STEAn avustushaun yhteydessä.

Suomen CP-liiton hallituksen kokous 15.2.2020

Suomen CP-liiton vuoden ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin 15.2.2020 Helsingissä liiton keskustoimistossa. Kokouksien asiat ovat osin vakioaiheita ja osin ajankohtaisia päätettäviä tai valmisteltavia asioita.

Tällä kertaan kokouksessa käytiin läpi vammaiskentän ajankohtaiset asiat kuten Vammaisfoorumin kuulumiset ja STM:n Osallisuustyöryhmän toiminnan aloitus.  Vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös käsiteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi kevätliittokokoukselle, joka päätettiin kutsua koolle 28.3.2020 kello 14.15 liiton keskustoimistolle Malmille Helsinkiin.

Sisäisen valvontatoiminnan muistio käsiteltiin. Liiton toiminnanjohtaja nimettiin edustajaksi Selkokielen neuvottelukuntaan ja Kelan tulkkauspalveluiden kehittämistyöryhmään sekä päätettiin nimenkirjoitusoikeuksista. Lisäksi käytiin palvelutoiminnan ajankohtaiset asiat ja päätettiin perusta uusi henkilökohtaisen avun palvelut -toiminto (HAP), johon perustettiin palveluvastaavan toimi.

Kokouksessa arvottiin CP-liiton aikuistoimikunnan jäsenten erovuoroisuudet ja keskusteltiin tänä vuonna valmisteltavista hankkeista aiheista (perhetoiminta, nuorten toiminta, mmc-toiminta, toimitilat, rekisteriuudistukset). Lisäksi hallitus sai tietoa CP-liiton strategiauudistuksen etenemisestä ja edellisen strategian toteutumiseen liittyneen kyselyn tuloksista. Ilmoitusasioissa käsiteltiin muun muassa liiton vuodelle 2020 saamat päätökset STEA:n yleis- ja kohdennetuista avustuksista ja OKM:n liikuntatoiminnan avustuksesta.

Hallitus julisti vuoden 2020 apurahat haettavaksi, yhteensä 2000 euroa. Hakuaika päättyy 8.5.2020. Lisätietoja apurahojen hakemisesta löytyy liiton verkkosivuilta cp-liitto.fi/ajankohtaista. Vahvistettiin myös kokousaikataulu, jonka mukaan hallitus kokoontuu tänä vuonna (28.3. 23.5, 5.9, 23.10 ja 12.12). Lisäksi hallitus päätti tästä uudesta hallituksen kokoustiedotteesta, joka julkaistaan aina kokousten jälkeen.

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687