Auton hankintaan ja käyttöön liittyvät etuudet

Tuki auton hankkimiseen ja autoon tarvittaviin muutostöihin

Vammaispalveluna voidaan myöntää puolet soveltuvan ja kohtuuhintaisen auton hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Tukea voidaan myöntää käytetyn tai uuden auton hankintaan.

Kustannukset lasketaan vähentämällä auton hinnasta mahdollinen autoveronpalautus, vanhasta autosta saatava hyvitys tai muut auton hankintaan saatu tuki.

Autoon tehtävät välttämättömät muutostyöt voidaan korvata kokonaan. Tällaisia ovat esimerkiksi käsihallintalaitteet, ohjaustehostimet, pyörätuolin nostimet sekä moottorin ja sisätilan lämmittimet. Muutostöiden korvaaminen ei ole sidoksissa auton hankinta-avustuksen saamiseen, vaan kunta voi korvata pelkästään muutostyöt.

Kenelle hankintatukea myönnetään

Tukea voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee vamman tai sairauden takia liikkumisvälinettä ja tarve on jatkuvaa, päivittäistä tai usein toistuvaa. Tuen saaminen ei edellytä vaikeavammaisuutta.  

Tuki on harkinnanvarainen eli sitä myönnetään kunnan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Kunta voi päättää myöntämiskriteerit. Määrärahat voidaan kohdentaa koko kokonaan tai osittain esimerkiksi pelkästään vaikeavammaisille henkilöille.

Kunta ei kuitenkaan voi yleisohjeillaan määrätä, milloin auton saa vaihtaa tai jättää korvausta myöntämättä sillä perusteella, että hakija on joskus aiemmin saanut korvausta samaan tarkoitukseen.

Miten hankintatukea haetaan

Hakemus voi olla vapaamuotoinen tai kunnan omalle hakemuslomakkeelle kirjattu. Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto B.

Kerro hakemuksessa, miksi autoa tarvitaan, miksi auto täytyy vaihtaa ja tarvitaanko autoon muutostöitä tai lisävarusteita. Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi vanhan auton soveltumattomuus vamman tai sairauden aiheuttamaan liikkumisen tarpeeseen ja olosuhteiden tai toimintakyvyn muutokset.

Jos sinulla on ennakkopäätös autoveronpalautuksesta, liitä se mukaan hakemukseen. Tukea auton hankintaan ja muutostöihin voi hakea, vaikka ei kuuluisi autoveronpalautuksen piiriin.

Ole hyvissä ajoin ennen auton hankintaa yhteydessä vammaispalvelun sosiaalityöntekijään. Tarve auton hankintaan ja muutostöihin kannattaa myös kirjata palvelusuunnitelmaan.

Muutostöiden ja lisälaitteiden katsastaminen

Uusi auto lisävarusteineen rekisteröintikatsastetaan ennen rekisteröintiä. Rekisterissä jo oleva auto muutoskatsastetaan lisävarusteineen aina, jotta rekisteritiedot olisivat ajoneuvon mukaiset.

Katsastuksessa voidaan hyväksyä erikoislaitteita koskevia poikkeuksia, jos kuljettaja tai autossa matkustava henkilö on vammainen. Tekniset ratkaisut eivät saa vaarantaa turvallisuutta. Jos laitteet ovat elektronisia tai hydraulisia, katsastaja voi vaatia kirjallisen selvityksen laitteen toiminnasta ja käytöstä. Tähän riittää esim. laitteen valmistajan todistus. Mekaaniset laitteet voidaan hyväksyä ilman erillistä selvitystä tarkastamalla rakenteen lujuus, toimivuus ja kiinnitys silmämääräisesti ja koeajossa.


Autoveronpalautus vamman perusteella

Vero palautetaan auton omistajalle tai haltijalle henkilökohtaiseen käyttöön tulevasta autosta. Palautuksen saaminen edellyttää, että auton omistajalla tai haltijalla on liikunta- tai näkövamma, josta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia.

Suomessa ensi kertaa rekisteröitävän auton autoveroa voidaan palauttaa  tavallisesta autosta enintään 3 770 euroa ja automaattivaihteisesta autosta (terveydellisin perustein) 4 980 euroa. Myös itse ulkomailta tuodusta autosta voi hakea autoveronpalautusta. Enimmäismääriä korotetaan määrällä, jolla autoon jälkikäteen vamman vuoksi asennetut varusteet ovat vaikuttaneet autoveroon.

Jos auto on olennaisen tarpeellinen työn tai ammattiin valmistavan opiskelun vuoksi, myös lievempi vamma riittää:

a) täyden palautuksen (3 770 euroa tai 4980 euroa) saa, jos vamman pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia.

b) 60 % täydestä palautuksesta (2 460 euroa) saa, jos liikuntakyvyn pysyvä haitta-aste on vähintään 40 prosenttia alaraajan tai alaraajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi. 

Miten autoveronpalautusta haetaan

Autoveronpalautusta haetaan Verohallinnolta lomakkeella 1217 tai vapaamuotoisella hakemuksella. Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto vamman laadusta, kuvaus toimintakyvystä ja toiminnallisesta haitasta mieluiten SV-B-lomakkeella. Voit hakea autoveronpalautusta myös sähköisesti OmaVeron kautta

Autoveron harkinnanvarainen palautus vamman perusteella

Jos edellä kuvatun autoveronpalautuksen edellytykset eivät täyty, mutta auto on olennaisen tarpeellinen oman liikkumisrajoitteen tai esimerkiksi vammaisen lapsen kuljettamisen vuoksi, verohallinto voi palauttaa kohtuulliseksi katsomansa osan autoverosta.

Harkinnanvarainen palautus myönnetään ajoneuvon omistajaksi merkitylle henkilölle, joka tarvitsee autoa oman tai perheenjäsenensä liikkumisrajoitteen vuoksi.

Miten autoveron harkinnanvaraista palautusta haetaan

Autoveron harkinnanvaraista palautusta haetaan Verohallinnolta vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään B-lausunto vamman laadusta, kuvaus toimintakyvystä ja toiminnallisesta haitasta. Voit hakea harkinnanvaraista palautusta myös OmaVeron kautta tai Verohallinnon lomakkeella 127.

Jos huojennusta haetaan perheen taloudellisen tilanteen tai muun sosiaalisen seikan perusteella, hakemukseen liitetään selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta tai asuinkunnan sosiaaliviranomaisen antama selvitys hakijan taloudellisesta tai sosiaalisesta tilanteesta.

Kerro hakemuksessa liikkumista estävän tai sitä merkittävästi rajoittavan vamman merkitys auton tarpeelle sekä miksi juuri kyseinen auto (malli tai varustelu) on sinulle sopiva ja tarkoituksenmukainen.


Vapautus ajoneuvoveron perusverosta

Ajoneuvoveron perusvero määräytyy auton polttoaineenkulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella.

Vammainen henkilö voi saada vapautuksen ajoneuvoveron perusverosta, vapautus ei koske käyttövoimaveroa (’dieselvero’). Vapautus myönnetään joko hänen omistamaansa ajoneuvoon tai muuhun ajoneuvoon, jolla häntä kuljetetaan.

Vapautus ajoneuvoveron perusverosta myönnetään henkilölle, joka on ajoneuvosta verovelvollinen eli auton omistajalle,

  • jolle on myönnetty voimassa oleva liikkumisesteisen pysäköintitunnus (ent. vammaisen pysäköintilupa)
  • jolle on myönnetty autoveronpalautus tai autoveron huojennus
  • joka kuljettaa henkilöä, jolle on myönnetty voimassa oleva liikkumisesteisen pysäköintitunnus

Pysäköintitunnuksen perusteella myönnettävää vapautusta ajoneuvoveron perusverosta voi hakea vammainen itse tai henkilö, joka kuljettaa häntä. Saman pysäköintitunnuksen perusteella saa vapautuksen vain yhdestä ajoneuvosta kerrallaan ja se myönnetään pysäköintitunnuksen voimassaoloajalle.

Miten vapautusta ajoneuvoveron perusverosta haetaan

Vapautusta haetaan Ajovarman toimipisteestä tai Traficomin sähköisestä palvelusta. Hakemista varten tarvitset pysäköintitunnuksen numeron, pysäköintitunnuksen haltijan henkilötunnuksen sekä sen ajoneuvon rekisteritunnuksen jolle haet vapautusta.

Vapautusta ajoneuvon perusverosta voi hakea myös samalla hakemuksella liikuntaesteisen pysäköintitunnuksen kanssa. Tällöin vapautuksen voimassaolo on sidottu pysäköintitunnuksen voimassaoloon.

Jos sinulle on myönnetty autoveronpalautus tai -huojennus (ks. autoverolaki 50 § tai 51 §), erillistä ajoneuvoveron perusverosta vapautusta koskevaa hakemusta ei tarvitse toimittaa.

Lisätietoja:

Autoverolaki

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)


Liikkumisesteisen pysäköintitunnus (vammaisen pysäköintilupa)

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella on oikeus pysäköidä

  • pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
  • maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta
  • alueille, joissa pysäköinti on muuten kielletty liikennemerkillä ”Pysäköinti kielletty” tai ”Pysäköintikieltoalue”
  • rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu
  • pihakaduille sillä varauksella, ettei pysäköinnistä aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttämiselle
  • pyöräkadun ajoradalla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa

Pysäköintitunnus kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei suoraan oikeuta pysäköimään yksityisillä alueilla, vaan niillä on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja liikennemerkkejä.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus myönnetään henkilölle, joka ei sairauden, vian vai vamman vuoksi pysty kävelemään itsenäisesti ja liikkumista vaikeuttavasta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11 (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§).

Jos vammaisuus aiheutuu heikentyneestä näöstä, on näöntarkkuuden oltava paremmassa silmässä enintään 0,1, tai näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden on vähintään haittaluokan 17 mukainen.

Tunnus voidaan myöntää, jos henkilöllä on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Päätöksen siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri. Jos henkilöllä on pysyvä haitta, pysäköintilupa myönnetään 10 vuodeksi. Muussa tapauksessa lupa myönnetään lääkärin lausunnossaan erikseen ilmoittamaksi ajaksi.

Miten pysäköintitunnusta haetaan

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntää myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto (1.11.2021 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto).

Tunnusta voi hakea Liikenne- ja viestintäviraston lomakkeella Ajovarman toimipisteestä tai sähköisesti Oma asiointi-palvelusta. Tunnuksesta peritään 20 euron suuruinen maksu.

Sähköisen asiointipalvelun kautta voi hakea uutta pysäköintitunnusta sekä päättyvän vammaisen pysäköintiluvan tai liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen uudistamista vain itselle. Sähköisen palvelun käyttö edellyttää henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmenteen käyttöä.

Jos tunnusta haetaan liikkumisesteisen henkilön puolesta, hakemus ja mahdollinen lääkärinlausunto on toimitettava Ajovarman toimipisteeseen.

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687