Nimi, kotipaikka ja toimialue


1.    Pohjois-Karjalan CP-yhdistys ry.

2.    Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu ja sen toimialueena Pohjois-Karjalan maakunta.


2 §  TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN RAHOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä toimia CP-, MMC- ja hydrokefalia-vammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1.    järjestää sellaista koulutustoimintaa, ohjaustausta ja neuvontaa sekä sellaisia tukipalveluja, jotka edistävät ja tukevat vammaisten henkilöiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintoja sekä omaisten voimavaroja,
2.    tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden yhdistysten kanssa, jotta palvelut kehittyvät siten, että vammaisten henkilöiden oikeudet toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskunnalliseen toimintaan toteutuvat tasavertaisina muiden kansalaisten kanssa,
3.    harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
4.    harjoittaa nuoriso- ja liikuntatoimintaa järjestämällä leirejä, kilpailuja ja muita tapahtumia,
5.    toimii muilla vastaavanlaisilla tavoilla tarkoituksensa edistämiseksi.


4 §

1.    Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja ravitsemusliikettä, alansa audiovisuaalista ja muuta kustannustoimintaa, apu- ja toimintavälineiden kauppaa, muistoesineiden, lahjatavaroiden myyntiä ja järjestää maksullisia juhla-, huvi- yms. tilaisuuksia sekä järjestää arpajaisia.

2.    Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan.

3.    Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa testamentteja.


5 §   JÄSENET

    Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, perheenjäseniä, kannattajajäseniä sekä kunniajäseniä.

         1.   Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttynyt henkikö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

2.    Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa
samassa taloudessa asuva henkilö, joka haluaa edistää näiden
sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja joka
sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

 3.    Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
 oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta
 ja toimintaa.

 4.    Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö,
joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
       
    Jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunnia-
    puheenjohtajan tai kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdis-
    tyksen kokous. (Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyk-
    sen kokouksen yksimiemisellä päätöksellä).

      Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edel-lytyksiä tai jonka toiminta yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Valitus on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen kokouksessa. Kuitenkin 6 § 2 kohdassa mainitussa menettelyssä yhdistyksen hallituksen päätös on lopullinen.


6 § JÄSENMAKSU

1.   Varsinaiselta jäseneltä, perheenjäseneltä sekä kannattajajäseneltä perittävän jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

2.    Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenmaksut ovat jääneet kahdelta vuodelta maksamatta. Ero tulee voimaan, kun yhdistyksen hal litus on sen kirjannut pöytäkirjaansa.

7 §  jÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

8 § PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄJÄT

1.    Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

2.    Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena yhdistyksen hallitus.


9 § YHDISTYKSEN KOKOUS

1.    Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous.

2.    Kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi-maaliskuun aikana ja
      syyskokous vastaavasti syys-marraskuun aikana.

3.   Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä neljänkymmenenviiden (45) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien.
 
4. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10 §

1.    Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta jäsenkirjeellä tai ilmoituksella paikallislehdessä.

2.    Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.


11 §

1.  Kullakin varsinaisella jäsenellä ja perheenjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

2.    Kannattajajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenen on annettava puheoikeutta käyttävälle edustajalleen valtakirja.

3.    Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä ellei näissä säännöissä muualla erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni mutta suljetuin lipuin toimitetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Vaali on toimitettava vaadittaessa suljetuin lipuin.

4.    Yhdistyksen hallituksen jäsenillä, toiminnantarkastajalla ja yhdistyksen toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokous voi sallia läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.


12 §
Jäsenen on jätettävä aloitteensa yhdistyksen hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen sitä sääntömääräistä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi.

13 §

1. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– esitellään toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
– päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
– päätetään aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen  12 §:ssä määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista.

2.    Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat;
– määrätään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenen jäsenmaksu;
– hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi;
– hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi alenterivuodeksi;
– valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
– valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet
– valitaan yksi (1) toiminnantarkastajaa ja  varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä;
– päätetään aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen 13 §:ssä määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista

3.    Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.


14 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat kerrallaan valittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Lisäksi hallitukseen va-
valitaan 0 – 10 varajäsentä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajien toimikausi on yksi kalenterivuosi, muiden jäsenten toimikausi on yhden kalenterivuoden.

1.    Yhdistyksen hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja määrätä sen tehtävistä johtosäännössä.

2.    Yhdistyksen hallitus voi määräajaksi tai erityistä tehtävää varten asettaa toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa johtosäännön.

15 §

1.  Yhdistyksen hallitus kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Yhdistyksen hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään 2/3 osaa hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
        
2.  Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun yhdistyksen  puheen-johtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

3.  Yhdistyksen hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta,
    vaaleissa kuitenkin arpa.

16 §

   Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti
    – johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen
    kokousten päätösten mukaisesti;                                   
   – valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat päätösehdotuk-
    siksi ja kutsua kokoukset koolle;                         
     – tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi;
     – hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
    – asettaa tarpeelliset toimikunnat;
      – huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta sekä siitä,
     että yhdistyksessä pidetään kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat;
       – ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia heidän työehdoistaan;
     – pitää yhteyttä viranomaisiin sekä vammaisten parissa työskenteleviin
    yhteisöihin ja säätiöihin.


17 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

1.    Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä yhdistyksen sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

2.    Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa oikeuttaa yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

18 §  TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TOIMINNANTARKASTUS
1.    Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

2.    Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat toiminnantarkastajalle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on palautettava asiakirjat toiminnantarkastuskertomuksineen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.

3.    Yhdistyksellä tulee olla yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnan-tarkastaja. Toiminnantarkastajan tulee olla riittävästi perehtynyt tehtäviinsä.


19 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

1.    Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

2.    Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä,

3.    Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat sellaiseen yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan, jonka viimeinen purkamisesta päättävä yhdistyksen kokous päättää.

4.    Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.