SUOMEN CP-LIITTO RY:N SOSIAALISEN VALMENNUKSEN REKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERIN PITÄJÄ

Suomen CP-liitto ry, Y-tunnus 0202104-0, Malmin kauppatie 26, 00260 Helsinki.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Toiminnanjohtaja Juha Lappalainen, juha.lappalainen@cp-liitto.fi, p. 044 0199 687

REKISTERIN NIMI

Suomen CP-liiton sosiaalisen valmennuksen sekä sosiaaliohjauksen ja neuvonnan rekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Tietoja käytetään:

  • sosiaalisen valmennuksen kurssi- ja etävertaistoiminnan toteuttamiseen
  • sosiaalisen valmennuksen kurssien työntekijärekrytointeihin sekä valittujen työntekijöiden perehdyttämiseen, työajan seurantaan ja palkanmaksuun
  • sosiaaliohjauksen ja neuvonnan toteuttamiseen

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Sosiaalisen valmennuksen asiakkaista tallennettavat pakolliset tiedot: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti, diagnoosi, ruoka-aineallergiat/ruokavalio, toimintakyky, kurssilla käytettävät apuvälineet ja avuntarve. Alaikäisistä asiakkaista tallennetaan myös kurssipäivän aikana huomioitavat asiat sekä huoltajien tiedot: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

Sosiaalisen valmennuksen työntekijöistä tallennettavat pakolliset tiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, tilinumero ja ruoka-aineallergiat/ruokavalio.

Sosiaaliohjauksen ja neuvonnan asiakkaista tallennettavat pakolliset tiedot: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, status (onko itse vammainen henkilö vai omainen), laskutustieto Kilta-rekisteriä varten, yhteydenpidon ajankohta, muoto ja ohjauksen sisältö.

Sosiaaliohjauksen ja neuvonnan asiakkaista tallennettavat vapaaehtoiset tiedot: sosiaaliturvaan, terveydentilaan, kuntoutukseen, koulunkäyntiin, opiskeluun, työhön tai vastaavaan liittyviä, palvelujen ja etuuksien saamista koskevia tietoja.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Suomen CP-liitto ry säilyttää asiakastietoja kunnes rekisteröidyn ja CP-liiton sosiaalisen valmennuksen tai sosiaaliohjauksen ja neuvonnan asiakkuuden voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritellään rekisteröidyn asiakkuuden irtisanomisilmoituksen perusteella. Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään kolme vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Sosiaalisen valmennuksen asiakas: Kurssihakemus (sähköinen tai paperinen hakemus liitteineen). Hakemus voidaan toimittaa postitse tai suojatussa yhteydessä sähköisesti verkkosivujen kautta (Webropol tai Kilta)

Sosiaalisen valmennuksen työntekijä: Vapaamuotoinen työhakemus, joka voidaan toimittaa sähköpostina tai tavallisena kirjepostina. Työntekijän tiedot palkanmaksua varten -lomake, joka voidaan toimittaa salattuna sähköpostina, tavallisena postina tai täyttää työntekijöiden koulutuspäivän yhteydessä ja luovuttaa kurssisihteerille suoraan

Sosiaaliohjauksen ja neuvonnan asiakas: Asiakkaan yhteydenotto puhelimitse, sähköpostitse, kasvokkain tai Chat-palvelun kautta.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Suomen CP-liitto ry ei luovuta mistään rekisteristään löytyviä tietoja liiton tai yhdistysten ulkopuoliseen käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn antamalla kirjallisella suostumuksella tai luovuttamiseen oikeuttavan lainsäädännön perusteella.

Vain Suomen CP-liiton sosiaalisen valmennuksen vakituisilla työntekijöillä (kurssisihteeri ja asiantuntija) on pääsy sosiaalisen valmennuksen asiakas- ja työntekijärekisteriin. Tietoa ei luovuteta Suomen CP-liiton muille työntekijöille eikä jäsenyhdistyksille.

Asiakkaan vammaa, terveydentilaa ja toimintakykyä (apuvälineet ja avuntarve) koskevaa tietoa luovutetaan ainoastaan niille Suomen CP-liiton työntekijöille, jotka työskentelevät asiakkaan kurssilla.

Työntekijän henkilötunnus ja tilinumero luovutetaan ainoastaan palkanlaskentaa hallinnoivalle tilitoimistolle. Työntekijän ruokavalio- ja allergiatiedot luovutetaan ainoastaan kurssin ateriapalvelusta vastaavalle taholle.

Rekisteristä voidaan poimia asiakkaiden ja työntekijöiden yhteystietoja sosiaalisen valmennuksen osallistujakyselyjen ja tiedotteiden lähettämistä varten. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Vain Suomen CP-liiton sosiaaliohjausta ja neuvontaa antavilla työntekijöillä on pääsy sosiaaliohjauksen ja neuvonnan asiakasrekisteriin.

Yhteys sovelluksiin on suojattu SSL-protokollalla. Sovelluksien käyttämät tietokannat ja palvelin sijaitsevat CP-liiton hallinnoimassa suojatussa tilassa. Kaikilla toimintaan osallistuvilla työntekijöillä on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Suomen CP-liitto ry:n henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Asiakasasiakirjat ja vastaavat säilytetään mapeissa ulkopuolisilta suojattuna lukollisessa kaapissa liiton keskustoimistossa. Sosiaalisen valmennuksen asiakkaiden ja työntekijöiden tiedot säilytetään suojatulla verkonlevyllä. Käyttöoikeus tietoihin on kurssisihteerillä ja asiantuntijalla.

PROFILOINTI

Tietoja ei käytetä tai muutoin hyödynnetä profilointitarkoituksessa.

REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORA-MARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

Rekisteröidyllä on henkilökohtaisesti oikeus vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia, joita Suomen CP-liitto ry ja sen jäsenyhdistykset kohdistavat rekisteröidyn tietoihin, kun käsittelyn perusteena on CP-liiton, jäsenyhdistysten ja asiakkaan välinen jäsenyyssuhde. Rekisteröity voi antaa Suomen CP-liitolle markkinointia, viestintää ja jäsenlehden toimittamista koskevia suostumuksia tai kieltoja.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus). Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen CP-liiton sosiaalisen valmennuksen sekä sosiaaliohjauksen ja neuvonnan rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus tulee tehdä tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Yksilöity sosiaaliseen valmennukseen ja työntekijätietoihin liittyvä tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisesti allekirjoitettuna Suomen CP-liiton kurssisihteerille (Anne Heiskanen) ja sosiaaliohjauksen ja neuvonnan asioihin liittyen asiantuntijalle (Päivi Ritvanen) osoitteeseen Suomen CP-liitto ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittely rajoittamista

Rekisteröitynyt jäsen voin päivittää omia tietojaan vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista ottamalla yhteyttä edellä mainittuihin yhteyshenkilöihin. Tarkastuspyynnössä tulee mainita tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä henkilön nimi ja postiosoite.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valistus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojakäytäntöä.

YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainittuihin henkilöihin. Suomen CP-liitto voi pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöä kirjallisesti.

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687