SUOMEN CP-LIITTO RY:N SOSIAALISEN VALMENNUKSEN REKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE (päivitetty 14.4.2023)

REKISTERIN PITÄJÄ

Suomen CP-liitto ry, Y-tunnus 0202104-0, Malmin kauppatie 26, 00260 Helsinki.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Toiminnanjohtaja Juha Lappalainen, juha.lappalainen@cp-liitto.fi, p. 044 0199 687

REKISTERIN NIMI

Suomen CP-liiton sosiaalisen valmennuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan rekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Tietoja käytetään:

 • sosiaalisen valmennuksen kurssi- ja vertaistoiminnan toteuttamiseen
 • toiminnan työntekijärekrytointeihin sekä valittujen työntekijöiden perehdyttämiseen, työajan seurantaan ja palkanmaksuun
 • ohjauksen ja neuvonnan toteuttamiseen

Rekisteriin voidaan tallentaa rekisteröidyn terveyteen liittyviä tietoja kursseille ja vertaistapahtumiin osallistuvan henkilön turvallisuuden varmistamiseksi ja neuvonnan antamiseksi.

Tiedot rekisteröidyn erityisruokavalioista ja allergioista sekä lääkitystä vaativista sairauksista saatetaan kerätä, jotta rekisteröidylle osataan kurssien ja vertaistapahtumien aikana tarjota asianmukaista ruokaa ja tarvittaessa antaa asianmukaista ensiapua tapahtuman aikana. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Sosiaalisen valmennuksen asiakkaista tallennettavat tiedot: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti, diagnoosi, ruoka-aineallergiat/ruokavalio, vammaan liittyvät tiedot, toimintakyky, kurssilla käytettävät apuvälineet ja avuntarve. Alaikäisistä asiakkaista tallennetaan kurssipäivän aikana huomioitavat asiat sekä huoltajien tiedot: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

Tarvittaessa myös täysi-ikäisistä asiakkaista tallennetaan lähiomaisen yhteystiedot sekä tiedot lääkitystä vaativista sairauksista ja rekisteröidyn erityistarpeista toiminnan aikana.

Sosiaalisen valmennuksen työntekijöistä tallennettavat tiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, tilinumero ja ruoka-aineallergiat/ruokavalio.

Kurssi- ja tapahtumakohtaisesti tallennettavat tiedot:

 • tapahtuman nimi, aika ja paikka
 • osallistujan kuvauslupaa koskevat tiedot
 • majoitustiedot (kuten majoittumiseen liittyvät valinnat ja toiveet)
 • kulkemiseen liittyviä tietoja (kuten yhteiskuljetukseen tai matkalipputoiveisiin liittyvät tiedot)
 • maksamiseen liittyviä tietoja (kuten tapahtuman maksajan nimi ja laskutustiedot)
 • hakemuksen yhteydessä toimitetut liitteet

Ohjauksen ja neuvonnan asiakkaista tallennettavat tiedot: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, status (onko itse vammainen henkilö vai omainen), laskutustieto Kilta-rekisteriä varten, yhteydenpidon ajankohta, muoto ja ohjauksen sisältö.

Rekisteröidyn luvalla tallennetaan sosiaaliturvaan, terveydentilaan, kuntoutukseen, koulunkäyntiin, opiskeluun, työhön tai vastaavaan liittyviä tietoja sekä palvelujen ja etuuksien saamista koskevia tietoja.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sujuvat tapahtumajärjestelyt, tietoturvallinen yhteydenpito, ohjaus, neuvonta ja viestintä sekä Suomen CP-liiton palvelujen kehittäminen ja tuottaminen.
Tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen sekä soveltuvilta osin rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisterinpitäjän lakisääteisiin velvoitteisiin.
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun sekä soveltuvilta osin rekisteröidyn suostumukseen.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Sosiaalisen valmennuksen toimintaan osallistuneen etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli ja vammaan liittyvät tiedot säilytetään rekisterissä 6 vuotta sen jälkeen, kunnes kaikki asiakkuudet ovat päättyneet Suomen CP-liitossa.

Kirjanpitolain mukaisesti myös mahdollinen muu kirjanpitoaineisto säilytetään 6 vuoden ajan sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Kurssi- ja tapahtumakohtaisesti rekisteröidyt tiedot poistetaan rekisteristä neljän kuukauden kuluttua tapahtuman jälkeen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, hänen huoltajaltaan tai valtuuttamaltaan edustajalta.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTO

Henkilötietoja ei luovuteta muille rekisterinpitäjille.
Suomen CP-liitto ry voi käyttää henkilötietoja käsitteleviä alihankkijoita sen ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Tällaiset alihankkijat toimivat henkilötietojen käsittelijöinä Suomen CP-liitto ry:n lukuun, eikä tietoja luovuteta alihankkijoiden omaan käyttöön.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Suomen CP-liitto ry voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; tai
 • rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi; tai
 • henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA TIETOTURVA

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työ- tai luottamustehtävien hoitamiseksi.

Henkilötietojen säilyttämistä paperilla vältetään. Suomen CP-liiton ry:n ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot lähetetään salattuna sähköpostina.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Henkilöllä, jota rekisterin tiedot koskevat, on oikeus:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Suomen CP-liitto ry:n käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä silloin, kun
  tietojen käsittely perustuu suostumukseen
  tietojen poistaminen ei ole ristiriidassa rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden tai yleisen edun kanssa
  henkilötietojen käsittely ei ole enää tarpeellista niitä tarkoitus varten, joihin ne alun perin kerättiin
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseinen henkilö on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Suomen CP-liitto ry:lle, Suomen CP-liitto ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Suomen CP-liitto ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

YHTEYDENOTOT

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta tulee tehdä sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687