Osallisuusohjelma

SUOMEN CP-LIITTO RY:N OSALLISUUSOHJELMA

IHMINEN LÄHELLÄ

Toimintamme lähtökohtana on ihmisten erilaisten tarpeiden ymmärtäminen ja huomioiminen. Kartoitamme kohderyhmämme tarpeita ja suunnittelemme niiden pohjalta yhdessä toimintaa. Olemme helposti lähestyttäviä ja puoleemme voi kääntyä asiassa kuin asiassa.

ARVOSTAVA KOHTAAMINEN

Teemme yhteistyötä kaikkia arvostavasti ja erilaiset näkökulmat huomioiden. Tavoitteenamme on, että kohderyhmämme ihmiset kokevat tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Kunnioitamme jokaisen omia valintoja ja tarvittaessa tuemme päätöksenteossa. Noudatamme yhdenvertaisen ja turvallisemman tilan periaatteita. Kukin rakentaa omalla toiminnallaan yhdenvertaista, kunnioittavaa, luottamuksellista ja avoimesti keskustelevaa ilmapiiriä. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa syrjinnästä, häirinnästä tai ahdistelusta.

AVOIN VUOROVAIKUTUS

Tavoitteenamme on vastuullinen vuorovaikutus ja luottamuksellinen ilmapiiri. Arvostamme saamaamme palautetta ja hyödynnämme sitä toimintojemme kehittämisessä. Huomioimme uudet jäsenemme. Tiedot toiminnastamme ja tapahtumistamme on helposti löydettävissä.

ESTEETTÖMYYS

Tarjoamme kohderyhmällemme esteettömät ja yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet. Suunnittelemme tapahtumat ja toiminnot huomioiden ihmisten erilaiset tarpeet ja rajoitteet ympäristön suhteen. Toimintoja toteuttaessamme otamme huomioon näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikointiin liittyvät asiat.

SAAVUTETTAVA VIESTINTÄ

Verkkosivumme ovat selkeät ja täyttävät saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Viestimme selkeällä kielellä ja huomioimme viestinnässämme kognitiiviset vaikeudet kuten hahmottamishäiriön. Koulutamme ja opastamme kohderyhmäämme digitaalisten palveluiden ja laitteiden käyttämisessä, mikä mahdollistaa yhdenvertaisen osallisuuden yhteiskunnassa sekä osallistumisen muun muassa etänä järjestettävään toimintaamme.

Mitä osallisuus tarkoittaa

Osallisuus on yksi Suomen CP-liiton strategiakauden 2021-2025 painopisteistä.

”Osallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä.” *

”Osallisuus on kuulumista sellaiseen kokonaisuuteen, jossa pystyy liittymään erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin sekä elämän merkityksellisyyttä lisääviin vuorovaikutussuhteisiin ja jossa pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun, toimintoihin, palveluihin ja joihinkin yhteisiin asioihin.” **

Kuten CP-liiton puheenjohtaja, tutkimuspäällikkö Antti Teittinen CP-lehdessä vuonna 2021 totesi, osallisuuden määritelmä on riippuvainen tilanteesta ja kontekstista. Teittinen pitää osallisuutta mahdollisuutena ja toisaalta välttämättömyytenä.

– Järjestelmän tai yhteiskunnan täytyy turvata, että ihminen voi osallistua yhteiskunnan toimintaan, että hän voi elää omaa elämäänsä, äänestää, osallistua järjestötoimintaan, työelämään. Siksi osallisuuden täytyy olla mainittu virallisissa teksteissä ja lakiteksteissä.

 • YK:n vammaisyleissopimus (2016)
 • Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)
 • Kuntalaki (410/2015)
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)
 • Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)
 • Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
 • Laki toimeentulotuesta (1412/1997)
 • Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (2012/980)
 • Lastensuojelulaki (417/2007)
 • Liikuntalaki (390/2015)
 • Lukiolaki (714/2018)
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
 • Nuorisolaki (1285/2016)
 • Omaishoitolaki (937/2005)
 • Perhehoitolaki (263/2015)
 • Perusopetuslaki (628/1998)
 • Perustuslaki (731/1999)
 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
 • Varhaiskasvatuslaki (540/2018)
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

CP-liitossa osallisuus tarkoittaa sitä, että jokainen pystyy osallistumaan toimintaamme toimintarajoitteestaan huolimatta ja että hän kokee olevansa arvostettu ja tervetullut. Osallisuus toiminnassamme antaa toimintapiiriimme kuuluville ihmisille kokemuksen yhteisöön kuulumisesta, kasvattaa yksilön ja yhteisön hyvinvointia sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämään ja yhteiskunnallisiin asioihin.

OSALLISUUSOHJELMAN TARKOITUS

CP-liiton osallisuusohjelma on ohjeistus, jonka tavoitteena on vahvistaa osallisuutta lisääviä tekijöitä toiminnassamme. Se on työkalu sekä liiton työntekijöille että yhdistysten vapaaehtoisille, joka kirkastaa toimintamme tärkeintä ydintä: toimintatapoja, jotka rakentavat yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Osallisuusohjelmaa on ollut laatimassa työryhmä, johon kuului kaksi CP-liiton lapsi- ja perhetoimikunnan edustajaa, kaksi CP-liiton aikuistoimikunnan edustajaa, kaksi cp-yhdistysten edustajaa ja yksi CP-liiton hallituksen edustaja sekä CP-liiton työntekijöitä.

Vihreä, keltainen ja sininen pallo joissa tekstit Arvostava kohtaaminen, esteettömyys ja saavutettavuus sekä avoin vuorovaikutus. Keskellä valkoinen pallo jossa lukee osallisuus

SEURANTA JA KEHITTÄMINEN

Osallisuusohjelma on otettu CP-liitossa käyttöön 20.5.2023. Ohjelman toteutumista seurataan säännöllisesti järjestötiimin ja CP-liiton vaikuttamistyöryhmän kokoontumisissa sekä esimerkiksi puheenjohtajien/sihteerien Teams-tapaamisissa. Tarvittaessa osallisuusohjelmaa kehitetään ja päivitetään, kuitenkin viimeistään uuden strategiakauden myötä vuonna 2025. Ohjelma julkaistaan CP-liiton verkkosivuilla.

*https://stm.fi/osallisuuden-edistaminen **https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/slp18/teemasessio10/mita-osallisuus-on.pptx.pdf

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687