Uudenmaan CP-yhdistys
Nylands CP-förening ry                                                                
13.4.2021

1 §

 1. Yhdistyksen nimi on Uudenmaan CP-yhdistys  – Nylands CP-förening ry.
 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialueena Uusimaa ja Itä-Uusimaa.

TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN RAHOITUS

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä toimia cp-, mmc- ja hydrokefalia-vammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa.

3 §

      Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. järjestää sellaista koulutustoimintaa, ohjausta ja neuvontaa sekä sellaisia tukipalveluja, jotka edistävät ja tukevat vammaisten henkilöiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintoja sekä omaisten voimavaroja,
 2. tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden yhdistysten kanssa, jotta palvelut kehittyvät siten, että vammaisten henkilöiden oikeudet toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskunnalliseen toimintaan toteutuvat tasavertaisina muiden kansalaisten kanssa,
 3. harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
 4. harjoittaa nuoriso- ja liikuntatoimintaa järjestämällä leirejä, kilpailuja ja muita vastaavia tapahtumia,
 5. toimii muilla vastaavanlaisilla tavoilla tarkoituksensa edistämiseksi.

4 §

 1. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja ravitsemusliikettä, alansa audiovisuaalista ja muuta kustannustoimintaa, apu- ja toimintavälineiden kauppaa, muistoesineiden, lahjatavaroiden myyntiä ja järjestää maksullisia juhla, huvi- yms. tilaisuuksia sekä järjestää arpajaisia. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa ja taloudellisesti vähäistä elinkeinotoimintaa.
 2. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan.
 3. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

JÄSENET

5 §                   

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, perhe(en)jäseniä, kannattajajäseniä sekä kunniajäseniä.

 1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
 2. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
 3. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
 4. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

6 §

Varsinaisen ja perhejäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. (Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä).

 1. Varsinaiselta jäseneltä, perheenjäseneltä sekä kannattajajäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää kunkin jäsenryhmän osalta erikseen vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.
 2. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta peräkkäin maksamatta. Ero tulee voimaan, kun yhdistyksen hallitus on sen kirjannut pöytäkirjaansa.

7 §

 1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 2. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä tai jonka toiminta yhdistyksessä, liitossa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Valitus on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen kokouksessa. Kuitenkin 6 § 2 kohdassa mainitussa menettelyssä yhdistyksen hallituksen päätös on lopullinen.

PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄJÄT

8 §

 1. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
 2. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena yhdistyksen hallitus.

YHDISTYKSEN KOKOUS

9 §

 1. Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous.
 2. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
 3. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä neljänkymmenenviiden (45) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien.
 4. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa.

10 §

 1. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla tai yhdistyksen kotisivuilla.
 2. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

11 §

 1. Kullakin varsinaisella jäsenellä ja perheenjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. 
 2. Kannattajajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenenä olevan yhteisön on annettava puheoikeutta käyttävälle edustajalleen valtakirja.
 3. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä ellei näissä säännöissä muualla erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni mutta suljetuin lipuin toimitetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Vaali on toimitettava vaadittaessa suljetuin lipuin.
 4. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla/toiminnantarkastajilla ja yhdistyksen toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokous voi sallia läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

12 §

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi

tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta

ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan käsiteltäväksi, jotta asia voidaan sisällyttää

kokouskutsuun.

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.

YHDISTYKSEN HALLITUS

13 §

1 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut

 • yhdistyksen puheenjohtaja,
 • yhdistyksen varapuheenjohtaja ja
 • 1 – 7 muuta varsinaista jäsentä, sekä
 • 0 – 8 varajäsentä.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajantoimikausi on vuosikokousten välinen aika, varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika siten, että vuosittain puolet varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan määrääminä.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Yhdistyksen hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

2 Yhdistyksen hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja määrätä sen tehtävistä johtosäännössä.

3 Yhdistyksen hallitus voi määräajaksi tai erityistä tehtävää varten asettaa toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa johtosäännön.

14 §

Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa
– johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti;
– valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat päätösehdotuksiksi ja kutsua kokoukset koolle;
– tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi;
– hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
– asettaa tarpeelliset toimikunnat;
– huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta sekä siitä, että yhdistyksessä pidetään kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat;
– ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia heidän työehdoistaan;

– pitää yhteyttä viranomaisiin sekä vammaisten parissa työskenteleviin yhteisöihin ja säätiöihin.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

15 §

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä yhdistyksen hallituksen määräämän henkilön kanssa.
 2. Yhdistyksen hallitus voi määrätä yhdistyksen luottamus- tai toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TOIMINNAN TAI TILINTARKASTUS

16 §

 1. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
 2. Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien on palautettava asiakirjat toiminnantarkastuskertomuksineen tai tilintarkastuskertomuksineen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.
 3. Kaikkien valittujen toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee olla riittävästi perehtyneitä tehtäviinsä.

 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

17 §

 1. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
 2. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä,
 3. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat sellaiseen yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan, jonka viimeinen purkamisesta päättävä yhdistyksen kokous päättää.
 4. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.