Uudenmaan CP-yhdistys
Nylands CP-förening ry                                                                
19.8.2020

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

1. Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Uudenmaan CP-yhdistys – Nylands CP-förening ry.                                        

2. Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialueena Uusimaa ja Itä-Uusimaa.

TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN RAHOITUS

3. Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhteistyössä Suomen CP-liiton kanssa toiminta-alueensa asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä Cerebral Palsy (CP)- , Meningo-myelo-cele (MMC)- ja hydrokefalia (HC)-vammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa.

4. Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

4.1 järjestää sellaista ohjausta, neuvontaa ja koulutustoimintaa sekä sellaisia tukipalveluja, jotka edistävät ja tukevat vammaisten henkilöiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintoja sekä läheisten voimavaroja,

4.2 tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa, jotta palvelut kehittyvät siten, että vammaisten henkilöiden oikeudet toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskunnalliseen toimintaan toteutuvat tasavertaisina muiden kansalaisten kanssa, 

4.3 järjestää virkistys- ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia jäsenistön sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseksi,

4.4 harjoittaa harrastus-, nuoriso- ja liikuntatoimintaa järjestämällä kerhoja, leirejä, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tapahtumia,

4.5 harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja tukee alan tutkimustyötä, toimii muilla vastaavanlaisilla tavoilla tarkoituksensa edistämiseksi.

5 § Toiminnan rahoitus

 1. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja ravitsemusliikettä, alansa audiovisuaalista ja muuta kustannustoimintaa, apu- ja toimintavälineiden kauppaa, muistoesineiden ja lahjatavaroiden myyntiä sekä järjestää maksullisia koulutus, juhla-, huvi- yms. tilaisuuksia ja arpajaisia sekä rahankeräyksiä.
 1. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan.
 1. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa omaisuuden vuokraustoimintaa. 
 1. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja testamentti- ym. lahjoituksia. 

JÄSENET

6 § Jäsenryhmät

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, omaisjäseniä, kannattajajäseniä sekä kunniajäseniä.

 1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. 
 1. Omaisjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen avio- tai avopuoliso, vanhemmat, isovanhemmat, lapset ja lapsenlapset sekä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka haluavat edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. 
 1. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
 1. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

Jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.  Kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. 

7 § Jäsenmaksu

 1. Varsinaiselta jäseneltä, omaisjäseneltä sekä kannattajajäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää kunkin jäsenryhmän osalta erikseen vuosikokous. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

8 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 1. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta peräkkäin maksamatta. Ero tulee voimaan, kun yhdistyksen hallitus on kirjannut eron pöytäkirjaansa.
 1. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä velvoitteensa, ei enää täytä jäsenyyden ehtoja tai jonka toiminta yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 

Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Valitus on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen kokouksessa. 

9 § PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄJÄT

 1. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. 
 1. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena yhdistyksen hallitus.

YHDISTYKSEN KOKOUS

10 § Yhdistyksen kokoukset

 1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.
 1. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien.

11 § Kokouskutsu

 1. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä tai julkaistava samassa ajassa yhdistyksen tai Suomen CP-liiton julkaisussa tai ilmoitus ainakin yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 
 1. Kokouskutsussa on mainittava ainakin yhdistyslain 23 §:ssä mainitut asiat. 

3. Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi. Muusta asiasta ei saa kokouksessa tehdä päätöstä, ellei vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä katso sitä kiireelliseksi.

12 § Ääni- ja puheoikeus

 1. Kullakin 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, omaisjäsenellä, kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.
 1. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
 1. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla ja yhdistyksen toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokous voi sallia läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

13 § Päätöksentekojärjestys

 1. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä, ellei näissä säännöissä muualla erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta suljetuin lipuin toimitetussa äänestyksessä arpa. 
 1. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Vaali on toimitettava vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa. 

14 § Aloiteoikeus

Jäsen voi tehdä aloitteen käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa. Aloite tulee jättää hallitukselle vähintään kuusikymmentä (60) vuorokautta ennen sitä sääntömääräistä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. 

15 § Yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräinen kokous

 1. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. esitellään toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
 2. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden

myöntämisestä tilivelvollisille;

 1. määrätään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien jäsenmaksujen suuruus; 
 2. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma alkanutta tilikautta varten;
 3. hyväksytään yhdistyksen talousarvio alkanutta tilikautta varten;
 4. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
 5. valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan varajäsenet;
 6. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden hallintoa ja tilejä; 
 7. päätetään aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen 10 §:ssä määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista
 1. Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.

YHDISTYKSEN HALLITUS

16 § Hallituksen jäsenet

 1. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.
 1. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi, muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan määrääminä. 
 1. Yhdistyksen hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja määrätä sen tehtävistä johtosäännössä.
 1. Yhdistyksen hallitus voi asettaa määräajaksi tai erityistä tehtävää varten toimikuntia, joille se vahvistaa tarvittaessa johtosäännön. 

17 § Hallituksen kokoukset 

 1. Yhdistyksen hallitus kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Yhdistyksen hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua, hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsuss

 1. Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä on läsnä.
 1. Yhdistyksen hallituksen kokouksessa on kullakin hallituksen jäsenellä yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. 

18 § Hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti 

 1. johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti;
 2. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat päätösehdotuksiksi ja kutsua kokoukset koolle; 
 3. tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi;
 4. hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
 5. asettaa tarpeelliset toimikunnat;
 6. huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta sekä siitä, että liitossa pidetään kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat;
 7. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia heidän työehdoistaan;
 8. pitää yhteyttä viranomaisiin sekä vammaisten parissa työskenteleviin muihin tahoihin.

19 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä yhdistyksen hallituksen määräämän yhdistyksen muun luottamus- tai toimihenkilön kanssa
 1. Yhdistyksen hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen. 

20 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS

 1. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
 1. Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat tilintarkastajille viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava asiakirjat tilintarkastuskertomuksineen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.
 1. Yhdistyksen tilintarkastajien tulee olla riittävästi perehtyneitä tehtäviinsä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

21 § Sääntöjen muuttaminen

 1. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
 1. Mikäli yhdistyksen sääntöjä muutetaan toiminnan tarkoituksen tai toimintamuotojen osalta, yhdistyksen tulee pyytää Suomen CP-liitto ry:n lausunto ennen asian käsittelyä yhdistyksen kokouksessa. 
 1. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

22 § Yhdistyksen purkaminen

 1. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä,
 1. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat sellaiseen yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan, jonka viimeinen purkamisesta päättävä yhdistyksen kokous päättää.
 1. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

23 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät