Tietosuojailmoitus
Webropol-kyselyjen hallinta

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojailmoitus. Laadittu 1.2.2019.


Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö


Rekisterinpitäjä: Suomen CP-liitto (”Yhdistys”)
Osoite: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
Puhelin: (09) 5407 540
Sähköposti: toimisto@cp-liitto.fi
Yhteyshenkilö: Virpi Peltomaa


Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään sopeutumisvalmennuskursseille, työryhmiin, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvien sekä sähköpostilistalle tai muille tiedotuslistoille ilmoittautuvien henkilöiden henkilötietoja (”Rekisteröity”).


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta sosiaalisen kuntoutuksen asiakassuhteen, työsuhteen tai muun toimintajakson aikana. Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää asiakasrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. Rekisteröidyn toimintakyky-, luokittelu- ja terveystietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Lasten ja nuorten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa keskusteltuaan siitä yhdessä lapsen kanssa.


Käsiteltävät henkilötiedot

Webropol-kyselyjen hallintaa käytetään Suomen CP-liiton järjestämien kurssien sähköisiin hakemuksiin, tapahtumiin ilmoittautumisiin, palautteiden keräämiseen, kyselyihin sekä tiedotukseen rekisterin henkilötietojärjestelmässä (”Rekisteri”) oleville henkilöille. Henkilöstä tallennetaan tilanteen mukaan vain kulloisessakin kysely-, palaute-, ilmoittautumis- tai muussa lomakkeessa kysyttyjä tietoja. Mikäli henkilö on aikaisemmin vastannut kyselyihin, palautteisiin, ilmoittautumisiin tai muihin Webropol -kyselyihin, voidaan aikaisemmat tiedot yhdistää uusiin kerättyihin tietoihin. Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen, Yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden ja luottamushenkilöiden, sopeutumisvalmennukseen rekrytoitujen työntekijöiden, tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautuvien sekä Rekisteröityjen tukihenkilön, huoltajan, vanhempainvastuunkantajan tai muiden yhteyshenkilöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita palveluihin, tapahtumiin tai asiakassuhteeseen liittyviä tarpeellisia tietoja.


Näitä tietoja ovat:
• Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
• Rekisteröidyn osoite ja kotipaikka;
• Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
• Rekisteröidyn puhelinnumero;
• Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;
• Rekisteröidyn syntymäaika;
• Rekisteröidyn ikä;
• Rekisteröidyn sukupuoli;
• Rekisteröidyn äidinkieli;
• Rekisteröidyn elämäntilanne;
• Rekisteröidyn henkilötunnus;
• Rekisteröidyn asuinmuoto;
• Rekisteröidyn vammaryhmä;
• Rekisteröidyn toimintakyky;
• Rekisteröidyn apuväline;
• Rekisteröidyn terveystiedot;
• Rekisteröidyn allergiatiedot;
• Rekisteröidyn koulutus;
• Rekisteröidyn oppilaitos;
• Rekisteröidyn erityisosaaminen;
• Rekisteröidyn ammatillinen tausta;
• Rekisteröidyn aikaisempi osallistuminen;
• Rekisteröidyn terveystietojen kopio erillisenä tiedostona;
• Rekisteröidyn aikaisemmat tapahtumiin osallistumistiedot;
• Rekisteröidyn tukihenkilön, huoltajan, vanhempainvastuunkantajan, avustajan tai muun yhteyshenkilön etu- ja sukunimi;
• Rekisteröidyn tukihenkilön, huoltajan, vanhempainvastuunkantajan, avustajan tai muun yhteyshenkilön osoite ja kotipaikka;
• Rekisteröidyn tukihenkilön, huoltajan, vanhempainvastuunkantajan, avustajan tai muun yhteyshenkilön sähköpostiosoite;
• Rekisteröidyn tukihenkilön, huoltajan, vanhempainvastuunkantajan, avustajan tai muun yhteyshenkilön puhelinnumero;
• Rekisteröidyn sähköpostiryhmien ja muiden tiedotuskanavien tilaustiedot


Säännönmukaiset tietolähteet


Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä ja vanhempainvastuunkantajalta tai muulta yhteyshenkilöltä.


Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva


Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.


Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot


Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yhdistyksen tapahtumanjärjestäjille, kurssityöntekijöille tai muille sopeutumisvalmennuksiin ja koulutukseen liittyville henkilöille Yhdistyksen tapahtumien tai palveluiden toteuttamiseksi. Tietojen luovuttamiseen pyydetään rekisteröidyn lupa, mikäli luovutettavat tiedot sisältävät terveyttä tai toimintakykyä koskevia tietoja. Henkilötietoja voidaan siirtää Yhdistyksen sisäisissä Järjestelmissä järjestelmästä toiseen. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.


Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Suomen CP-liitto ry ei luovuta rekisterissä olevia salassa pidettäviä tietoja ulkopuoliseen käyttöön. Henkilöstöä koskee salassapitovelvollisuus. Muita tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn antamalla kirjallisella suostumuksella tai luovuttamiseen oikeuttavan velvoittavan lainsäädännön perusteella. Jäsenrekisteristä luovutetaan jäsenen yhteystiedot hänen antamalla suostumuksellaan alihankkijalle jäsenlehden, jäsentiedotteen ja kurssiesitteen postitusta varten.


Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on asiakassuhteessa tapahtumien, koulutusten tai muiden Yhdistyksen tai sen yhteistyökumppanien kanssa sekä sähköpostituslistan osalta niin kauan kunnes sähköpostilistan tilaus peruutetaan. Asiakassuhteen tai muun sidonnaisuuden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään enintään kahden vuoden ajan, mutta henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


Profilointi

Yhdistys voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa Rekisteröidyn automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja tiedotteita. Profilointia käytettään koulutusten, tapahtumien, muiden palveluiden ja tuotteiden sekä muun markkinoinnin ja suoramarkkinoinnin kohdentamiseen sukupuolen, iän, kotipaikan, sidonnaisuuksien, toimintakyvyn, apuvälineen, luokittelutiedon, työpaikan, aikaisempien asiakkuuksien tai osallistumistietojen avulla.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:
• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
• vaatia henkilötietojensa poistamista;
• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle


Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


Yhteydenotot


Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse rekisterinpitäjän ilmoittaman henkilön (Virpi Peltomaa) osoitteeseen (virpi.peltomaa@cp-litto.fi). Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Suomen CP-liitto ry
Virpi Peltomaa
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.


Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.2.2019.