Suomen CP-liitto ry:n uutiskirjeen tietosuojaseloste

REKISTERIN PITÄJÄ

Suomen CP-liitto ry, Y-tunnus 0202104-0, Malmin kauppatie 26, 00260 Helsinki.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Toiminnanjohtaja Juha Lappalainen, juha.lappalainen@cp-liitto.fi, p. 0440 199 687

REKISTERIN NIMI

Suomen CP-liiton uutiskirjerekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietoja voidaan käyttää muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

• Suomen CP-liiton ja cp-yhdistysten toiminnasta tiedottamiseen sähköpostitse
• muun kohderyhmää kiinnostavien asioiden tiedottamiseen sähköpostitse

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

• Pakolliset tiedot: sähköpostiosoite
• Vapaaehtoiset tiedot: nimi

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Suomen CP-liitto ry säilyttää henkilötietoja rekisterissä kunnes rekisteröity ilmoittaa joko uutiskirjeen palveluntarjoajan kautta tai henkilökohtaisesti, ettei halua vastaanottaa enää uutiskirjettä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

• Rekisteröidyn itse täyttämä uutiskirjeen tilauslomake CP-liiton verkkosivuilla
• CP-liiton asiakasrekisteri

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Suomen CP-liitto ry ei luovuta rekistereistään löytyviä tietoja liiton tai yhdistysten ulkopuoliseen käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn antamalla kirjallisella suostumuksella tai luovuttamiseen oikeuttavan lainsäädännön perusteella. Salassa pidettäviä tietoja (kuten jäsenyyden laatu ja vammatiedot) ei luovuteta Suomen CP-liiton tai sen jäsenyhdistysten ulkopuolisille tahoille. Rekisteristä poimitaan jäsenten yhteystiedot sopeutumisvalmennuskurssien osallistujakyselyjen ja tiedotteiden lähettämistä varten. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Suomen CP-liiton henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus.

KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Suomen CP-liitto ry:n henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Asiakastieto on tallessa CP-liiton viestinnän käytössä olevalla omalla verkkolevyllä, joka on suojattu asianmukaisesti. Kolmannen osapuolen tarjoama uutiskirjepalvelu vastaa omalta osaltaan tietoturvallisuudesta.

PROFILOINTI

Tietoja ei käytetä tai muutoin hyödynnetä profilointitarkoituksessa.

REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORA-MARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

Rekisteröidyllä on henkilökohtaisesti oikeus vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia, joita Suomen CP-liitto ry ja sen jäsenyhdistykset kohdistavat rekisteröidyn tietoihin, kun käsittelyn perusteena on CPliiton, jäsenyhdistysten ja asiakkaan välinen jäsenyyssuhde. Rekisteröity voi antaa Suomen CP-liitolle markkinointia, viestintää ja jäsenlehden toimittamista koskevia suostumuksia tai kieltoja.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen CP-liiton sopeutumisvalmennuksen ja sosiaalisen neuvonnan tiedostoihin on talletettu. Tarkastusoikeus tulee tehdä tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Yksilöity sopeutumisvalmennukseen ja työntekijätietoihin liittyvä tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisesti allekirjoitettuna Suomen CP-liiton viestinnän asiantuntija Eeva-Liisa Kiviniemelle osoitteeseen Suomen CP-liitto ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittely rajoittamista

Rekisteröitynyt jäsen voin päivittää omia tietojaan vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista ottamalla yhteyttä edellä mainittuihin yhteyshenkilöihin. Tarkastuspyynnössä tulee mainita tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä henkilön nimi ja postiosoite.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valistus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojakäytäntöä.

YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainittuihin henkilöihin. Suomen CP-liitto voi pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöä kirjallisesti.

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687