Apuvälineet ja niiden hankinta

Apuväline mahdollistaa suoriutumisen erilaisista tehtävistä ja helpottaa osallistumista elämän eri tilanteisiin. Se edistää tai ylläpitää käyttäjänsä toimintakykyä silloin, kun toimintakyky on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt.

Apuväline voi olla väline, laite, tarvike, tietokoneohjelma tai muu ratkaisu, joka edistää kuntoutumista, parantaa toimintakykyä tai ehkäisee toimintakyvyn heikentymistä.


Lääkinnällisenä kuntoutuksena terveydenhuollosta

Perusapuvälineet luovutetaan perusterveydenhuollon kautta eli kunnan apuvälineyksikön (yli 16-vuotiaat) tai sairaanhoitopiirin apuvälinekeskuksen (alle 16-vuotiaat) kautta. Liikuntavammaisen henkilön perusapuvälineitä ovat esim. manuaaliset pyörätuolit, suihkutuolit, kävelykepit, kävelytelineet, tukipohjalliset ja erityisjalkineet.

Vaativat apuvälineet tulevat erikoissairaanhoidon kautta. Näitä ovat esim. sähköpyörätuolit, tietokoneen käytön oheislaitteet ja lasten erikoisapuvälineet.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet, niiden sovitus ja huolto, ovat asiakkaalle maksuttomia.

Taustatietoa apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja asiakkaille löytyy Valtakunnallisista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden myöntämisperusteista.

Kenelle myönnetään

Henkilölle, jolla on terveydenhuollossa lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää toimintakykyä ja vaikeuttaa itsenäistä selviytymistä.

Lakien, oikeuskäytännön ja ohjeistuksen mukaan kukin apuväline kuitenkin myönnetään yksilöllisesti, henkilön omista tarpeista ja tavoitteista käsin. Sairaanhoitopiirien alueellisiin ohjeistuksiin kirjatut rajaukset eivät estä yksilöllistä tarveharkintaa, kuten eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 17.12.2018 tekemä kanteluratkaisu osoittaa.

Miten haetaan

Voit käynnistää apuvälineen hakuprosessin itse tai pyytää terveydenhuollon ammattilaista (esim. fysioterapeuttia) käynnistämään sen. Myös lääkäri voi antaa lähetteen apuvälinepalveluihin. Näin kannattaa menetellä, kun haet apuvälinettä ensimmäistä kertaa.

Apuvälinetarvettasi voidaan tarvittaessa kartoittaa tarkemmin perusterveydenhuollon apuvälinepalveluissa, erikoissairaanhoidon poliklinikalla tai Kelan järjestämän kuntoutuksen yhteydessä.

Vammaispalveluna myönnettävät välineet, koneet ja laitteet

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut:

Vammaispalvelu voi antaa asiakkaan käyttöön tavanomaisia päivittäisten toimintojen välineitä, koneita ja laitteita tai korvata niiden hankintahinnasta enintään puolet. Tämä edellyttää, ettei kyseisiä välineitä ole mahdollista saada lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.

Käyttöön annettavia tai osittain korvattavia voivat olla esim.

  • auton hankinta
  • kodinkoneet
  • vapaa-ajan välineet

Vammaispalveluna korvattavat välineet, koneet ja laitteet ovat määrärahasidonnaisia palveluita, joihin ei ole subjektiivista oikeutta. Kunnan korvaus on sidottu tarpeellisiin ja todellisiin kustannuksiin eli vain kohtuulliset ja välttämättömänä pidettävät, vammasta tai sairaudesta johtuvat kustannukset otetaan huomioon.

Kunta voi määritellä kohtuullisena pidettävän osan hankitun välineen hankintahinnasta, jos vammainen henkilö on hankkinut kalliimman ja/tai teknisesti vaativamman laitteen kuin vammasta tai sairaudesta johtuva tarve välttämättä edellyttää.

Kenelle myönnetään

Hakijan on kuuluttava vammaispalvelulain soveltamisen piiriin ja tarvittava välinettä tai laitetta vamman tai sairauden takia liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa suoriutumisessaan kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Laissa ei ole tarkemmin määritelty, mitä koneita tai laitteita korvataan. Lähtökohtana on, että henkilö tarvitsee välinettä vamman tai sairauden takia, väline auttaa poistamaan vamman aiheuttamia haittoja ja esteitä sekä edistää henkilön yhdenvertaisuutta.

Korvausta myönnettäessä arvioidaan myös, miten kyseinen väline tukee henkilön omatoimista suoriutumista arjessa. Arvioinnissa otetaan huomioon vamman aiheuttamat rajoitukset sekä mahdollisuus käyttää muita välineitä.

Miten haetaan

Palvelua voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai kunnan omalla lomakkeella, jos sellainen on olemassa. Hakemuksen voi tehdä ennen hankintaa tai korvausta voi hakea puolen vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä. Tilanteesta kannattaa aina keskustella etukäteen vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kanssa.

Hakemukseen liitetään tarvittaessa vammaispalveluiden piiriin kuulumisen osoittava B-lääkärinlausunto ja tuotteen hinta-arvio tai kuitti hankinnasta.

Opiskelussa tai työssä tarvittavat apuvälineet Kelasta

Kela kustantaa sinulle työelämään tähtäävässä opiskelussa tai työssä tarvitsemasi apuvälineet ammatillisena kuntoutuksena. Lisäksi Kela vastaa niiden käytön opastuksesta ja huollosta.

Apuväline myönnetään toimintoihin, jotka ovat opiskelussa tai työsuorituksessa olennaisia. Esimerkiksi tietokone voidaan myöntää apuvälineeksi, kun kirjoittaminen on olennainen osa opiskelua tai työtä ja siinä on merkittäviä ongelmia käsien fyysisten tai aivotoiminnan aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Apuväline voidaan myöntää myös silloin, kun sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskelua tai työtä välillisesti, esimerkiksi oppilaitoksen tietokoneiden käyttö on hankalaa liikuntavamman vuoksi.

Kenelle myönnetään

Voit saada vaativan apuvälineen Kelan kautta aikaisintaan peruskoulun 7. luokan alussa, jos tavoitteenasi ovat työelämään tähtäävät opinnot peruskoulun jälkeen.

Apuväline myönnetään, jos

  • et suoriutuisi opiskelusta tai työstä ilman haettavaa apuvälinettä tai suoriutuminen olisi kohtuuttoman vaikeaa tai rasittavaa
  • apuväline on yksilöllisesti suunniteltu, tekniseltä tasoltaan vaativa ja siten kallis
  • tavoitteenasi on työkyky, työelämä ja työansiot siten, että saat työstä toimeentulosi tai ainakin olennaisia lisäansioita eläkkeen ohella

Miten haetaan

Voit täyttää ja tulostaa apuvälineen hakemuslomakkeen ja lähettää sen postitse Kelalle. Liitä hakemuksen B-lääkärinlausunto, joka on kirjoitettu ammatillisen kuntoutuksen apuvälinettä varten.


Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687