Valittaminen ja muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön hakemastasi tuesta, palvelusta tai etuudesta annettuun päätökseen, sinulla on mahdollisuus valittaa. Valittaminen tarkoittaa asian viemistä uudelleen arvioitavaksi muutoksenhakujärjestelmään. 

Kutakin asiakokonaisuutta varten on oma järjestelmänsä. Päätöksen liitteenä on aina muutoksenhakuohje. Siitä selviää, mille taholle, missä ajassa ja miten päätöksestä voi valittaa.  

Valituksella tarkoitetaan käytännössä kirjallista oikaisuvaatimusta tai muutoshakemusta. Se on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen saamisesta tiedoksi. Jos päätös lähetetään sinulle tavallisena postina, valitusaika alkaa kulua postituspäivä + 7 päivää seuraavana päivänä. 

TÄRKEÄÄ: Säilytä aina päätöksen mukana tullut muutoksenhakuohje! Siihen on merkitty päätöksen postituspäivä, joskus myös valitusajan päättymispäivä. Ohjeessa kerrotaan viranomainen, joka käsittelee valituksen sekä osoite tai taho, johon valitus tulee toimittaa.   

Joissain tilanteissa päätös toimitetaan saantitodistuksella, jonka vastaanottaja allekirjoittaa. Tällöin valitusaika alkaa kulua saantitodistuksen allekirjoituspäivää seuraavasta päivästä. 

Vammaispalveluja koskeva muutoksenhaku 

Viranhaltijan tekemästä päätöksestä valitetaan ensimmäisessä vaiheessa hyvinvointialueelle. Sen päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen.  

Hallinto-oikeuden päätökseen on mahdollista hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Jos valituslupaa ei myönnetä, hallinto-oikeuden ratkaisu jää voimaan. 

Lisätietoja vammaispalveluja ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja koskevasta muutoksenhausta löytyy vammaispalvelujen käsikirjasta.

Kuntoutusta koskeva muutoksenhaku 

Kelan kuntoutuspäätöstä koskevan muutoshakemuksen käsittelee ensimmäisessä vaiheessa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta. Sen päätöstä koskevan valituksen käsittelee vakuutusoikeus.  

Lisätietoja Kelan päätöksestä valittamisesta sekä valmiin lomakepohjan valituksen tekemiseen löydät Kelan verkkosivuilta.

Toimeentulotukea koskeva muutoksenhaku 

Perustoimeentulotuki myönnetään Kelasta. Perustoimeentulotukipäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelee Kelan toimeentulotuen oikaisuvaatimuskeskus. Jos se ei muuta päätöstä haluamallasi tavalla, voit valittaa hallinto-oikeudelle.

Lisätietoa perustoimeentulotukea koskevasta muutoksenhausta löydät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ja Kelan verkkosivuilta.  

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä vastaa kunta. Kunnan viranomaisen tekemää päätöstä koskevan muutoshakemuksen käsittelee kunnan tai kuntayhtymän toimielin, esimerkiksi sosiaalilautakunta. Jos se ei muuta päätöstä haluamallasi tavalla, voit valittaa hallinto-oikeudelle. 

Lisätietoa täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea koskevasta muutoksenhausta löydät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ja useimpien kuntien verkkosivuilta.

Toimeentuloturvaa koskeva muutoksenhaku 

Toimeentuloturvaan kuuluvat eläkkeet, hoitotuet, vammaistuet, toimeentulotuki, opintotuki, sairauspäiväraha, kuntoutusraha, työttömyyskorvaus.  

Opintotukea koskevat muutoshakemukset käsittelee opintotuen muutoksenhakulautakunta ja muita koskevat muutoshakemukset sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta.  

Muutoksenhakulautakuntien päätöksistä valitustie kulkee vakuutusoikeuteen, joka useimmissa asioissa on viimeinen valitusaste.   

Lisätietoa toimeentuloturvaa koskevasta muutoksehnausta löydät STM:n verkkosivuilta.

Erityishuolto-ohjelmaa (EHO) koskeva muutoksenhaku  

Erityishuollon antamista tai lopettamista koskevaan päätökseen ja yksilöllisen erityishuolto-ohjelman hyväksymistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.  

Henkilö itse, hänen huoltajansa tai muu edunvalvojansa taikka hyvinvointialueen monijäseninen toimielin voi hakea aluehallintovirastolta myös erityishuolto-ohjelman oikaisemista, jos katsoo, ettei ohjelma ole tarkoituksenmukainen. Tätä oikaisuvaatimusta ei ole sidottu määräaikaan, vaan sellaisen voi tehdä aluehallintovirastolle milloin tahansa. 

Mistä asioista ei voi valittaa 

Terveydenhuollon toimintaan kuten hoitopäätöksiin, kuntoutusratkaisuihin tai apuvälineisiin ei ole muutoksenhakuoikeutta. Terveydenhuollon toimintaan tyytymätön voi kuitenkin tehdä näistä muistutuksen tai kantelun. 

Julkisen terveydenhuollon asiakas voi viedä asiansa hallinto-oikeuden käsiteltäväksi hallintoriitana silloin, kun kyseessä on julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta tai muuta julkisoikeudellista velvollisuutta tai oikeutta koskeva asia. Esimerkkinä on tilanne, jossa toimivaltainen lääkäri evää korvauksen omatoimisesti hankitusta apuvälineestä tai terveyspalvelusta, vaikka sen tarve olisi todettu tai arvioitu julkisissa terveyspalveluissa. 


Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687