SUOMEN CP-LIITTO RY:N VOIMAVARANA PERHE -HANKE TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERIN PITÄJÄ

Suomen CP-liitto ry, Y-tunnus 0202104-0, Malmin kauppatie 26, 00260 Helsinki.

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Toiminnanjohtaja Marju Silander, marju.silander@cp-liitto.fi, puhelin 040 7014 881

3 REKISTERIN NIMI

Voimavarana perhe -hankkeen pilottiryhmätoimintoihin osallistuneet perheet -rekistöristö Voimavarana perhe -hankkeen tapahtumiin osallistuneet henkilöt -rekisteristö Voimavarana perhe -hankkeen ohjausryhmätoimintoihin osallistuneet henkilöt

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietoja voidaan käyttää muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

• Toiminnan toteuttamisessa

• Tapahtumien ja palvelujen kohdentamisessa

• Tiedon keräämisessä toiminnan suunnittelua ja arviointia varten

• Talouteen liittyvissä seikoissa, omavastuuosuuden laskutuksissa

• Vertaistukikontaktien jatkuvuuden mahdollistamisessa tapahtumien ulkopuolella

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterit sisältävät seuraavat tiedot:

Henkilörekisteri:

• henkilöiden nimi, osoite, hankkeen kohderyhmän kuuluvilta koskeva diagnoositieto

Tapahtuma- pilottiryhmärekisterit:

• tapahtumaan osallistuvien henkilöiden nimet, lasten iät, toiminnan luonteen vuoksi oleelliset diagnoositiedot.

• tapahtumissa kootut yhteystietolistat sisältävät henkilöiden vapaaehtoisesti luovuttamat haluamansa yhteystiedot sekä nimi.

• Henkilöt, joille korvataan puhujapalkkio tai muu vastaava korvaus; yhteystiedot sekä laskutustiedot

Ohjausryhmätoimintorekisteri:

• henkilön nimi, ammatti/ kohderyhmä status, taho jota edustaa, yhteystiedot ja toimipaikka

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään niin kauan kuin toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen vuoksi on tarpeenmukaista.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteri:

• Rekisteriin kerätään hankkeen ajan hankkeen toimintaan osallistuneiden yhteystiedot hankkeen toiminnasta tiedottamiseen tiedot siitä mihin kohderyhmään henkilö kuuluu, yhteystiedot.

Tapahtumarekisterit:

• Tapahtumiin osallistuvilta kerätään ilmoittautumisen yhteydessä tiedot yleensä sähköpostin, puhelimitse tai liiton internet-sivuille luodun lomakkeen välityksellä.

• Tapahtumissa kootut yhteystietolistat kootaan tapahtumien yhteydessä ja kopioidaan osallistujille.

Laskutusrekisteri:

• Sähköpostin välityksellä sekä tapahtumien yhteydessä osallistujilta kerätyt tiedot.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Suomen CP-liitto ry ei luovuta Voimavarana perhe -hankkeen koskevista rekistereistään tietoja liiton ulkopuoliseen käyttöön.

Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn antamalla kirjallisella suostumuksella.

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Suomen CP-liiton henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Voimavarana perhe -hankkeen rekistereihin on suora pääsy ainoastaan hankkeen projektipäälliköllä Sanna Tuisku-Lehdolla tai vastaavasti projektityöntekijä Elina Perttulalla.

Suomen CP-liitto ry:n henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

10 PROFILOINTI

Tietoja ei käytetä tai muutoin hyödynnetä profilointitarkoituksessa.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORA-MARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

Rekisteröidyllä on henkilökohtaisesti oikeus vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia, joita Suomen CP-liitto ry ja sen jäsenyhdistykset kohdistavat rekisteröidyn tietoihin, kun käsittelyn perusteena on CP-liiton, jäsenyhdistysten ja asiakkaan välinen jäsenyyssuhde.

Rekisteröity voi antaa Suomen CP-liitolle markkinointia, viestintää ja jäsenlehden toimittamista koskevia suostumuksia tai kieltoja.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen CP-liiton Voimavarana perhe -hankkeen rekistereihin on koottu.

Yhteyshenkilö on projektipäällikkö Sanna Tuisku-Lehto, sanna.tuisku-lehto@cp-liitto.fi , 044 401 0566

12.2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittely rajoittamista

Rekisteröitynyt jäsen voin päivittää omia tietojaan vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista ottamalla yhteyttä kohdassa 12.1. mainittuihin yhteyshenkilöihin. Tarkastuspyynnössä tulee mainita tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä henkilön nimi ja postiosoite.

12.3 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valistus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojakäytäntöä.

13 YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä kohdassa 12.1. mainittuihin henkilöihin.