Suomen CP-liitto ry
Seloste henkilötietojen käsittelystä: jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄN YHTEYSTIEDOT

Suomen CP-liitto ry, y-tunnus 0202104-0
Malmin kauppatie 26
00260 Helsinki
Puhelin: 09 5407540

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Virpi Peltomaa, järjestöpäällikkö
Malmin kauppatie 26, 2. krs., 00700 Helsinki
Sähköposti: virpi.peltomaa@cp-liitto.fi
Puhelin 040 505 8329.

REKISTERIN NIMI

Suomen CP-liitto ry:n jäsenrekisteri Kilta

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yhdistyslain 11§. Yhdistyksen hallituksen on pidettävä luetteloa jäsenistään. Suomen CP-liitto ry:n jäsenjärjestöt ovat ulkoistaneet jäsenrekisterinsä ylläpidon Suomen CP-liitto ry:lle. Henkilötietoja voidaan käyttää muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

• jäsentietojen ylläpitoon ja jäsenmaksun laskutukseen
• jäsenlehti CP-lehden asiakasrekisterinä
• jäsenpalveluiden tarjoamiseen
• Suomen CP-liiton tapahtumiin ilmoittautumiseen ja laskutukseen
• jäsenpalautteen tyytyväisyystietojen keräämiseen ja käsittelyyn
• jäsenistön tiedonvälityskanavana

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:
Pakolliset tiedot
• etunimi
• sukunimi
• katuosoite
• postinumero
• postitoimipaikka
• puhelinnumero
• syntymävuosi
Vapaaehtoiset tiedot
• sähköposti
• vammadiagnoosi
• vamman liittyvät tiedot
• äidinkieli
• perhejäsenyydestä kiinnostuneet henkilöt
• yhteyshenkilön nimi
• luottamustehtävät ja ansiomerkit
• kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja

Rekisterinpitäjä voi itse määritellä mitä tietoja rekisteriin kirjataan, kenelle käyttäjätunnuksia annetaan ja millaisia käyttöoikeustasoja kullekin käyttäjätunnuksen omaavalle myönnetään yksikön sisällä.


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Suomen CP-liitto ry säilyttää henkilötietoja jäsenrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja CP-liiton välisen jäsenyyden voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritellään rekisteröidyn viimeisestä jäsenmaksusta tai jäsenen jäsenyyden irtisanomisilmoituksen perusteella. Jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään kolme vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
• Rekisteröidyltä itseltään: tietoja voi antaa CP-liiton verkkosivuilla jäsenhakemuslomakkeella jäsenyhdistyksen jäseneksi liittymiseksi tai yhteystietojen päivittämiseksi
• hakemalla avustaja- tai lomittajapalvelua
• rekisteritietoja päivitetään myös jäseniltä puhelimitse, postitse ja sähköpostitse saatujen tietojen mukaan

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Suomen CP-liitto ry ja sen jäsenyhdistykset eivät luovuta jäsenrekisterissä olevia salassa pidettäviä tietoja ulkopuoliseen käyttöön. Henkilöstöä koskee salassapitovelvollisuus. Muita tietoja luovutaan vain rekisteröidyn antamalla kirjallisella suostumuksella tai luovuttamiseen
oikeuttavan velvoittavan lainsäädännön perusteella.

Jäsenrekisteristä luovutetaan jäsenen yhteystiedot hänen antamalla suostumuksellaan alihankkijalle jäsenlehden, jäsentiedotteen ja kurssiesitteen postitusta varten.

KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Jäsenrekisterituotteen ylläpidosta vastaa Kehätieto Oy. Toimittaja noudattaa EU-tietosuojalain mukaisia vaatimuksia. Jäsenrekisterin tietoturvallisuus, henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan Suomen CP-liiton määrittelemät henkilöt sekä Suomen CP-liiton toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saanneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ulkoistetun rekisteriohjelman ylläpitäjän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eri tasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä mutta
mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Suomen CP-liiton jäsenyhdistysten jäsenvastaavilla tai muilla heidän valitsemillaan henkilöillä voi olla erillisen päätöksen perusteella pääsy rekisteriin omien jäseniensä tietojen osalta. Yhteys sovellukseen on suojattu SSL-protokollalla. Sovelluksen käyttämä tietokanta ja web-palvelin sijaitsevat suojatussa palvelinhotellissa. Yhteys sovellukseen on suojattu SSL-protokollalla. Suomen CP-liitto ry:n henkilöstöllä on työsuhteessa salassapitovelvollisuus.


PROFILOINTI

Jäsenrekisterin tietoja ei käytetä tai muutoin hyödynnetä profilointitarkoituksessa.

REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

Rekisteröidyllä on henkilökohtaisesti oikeus vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia, joita Suomen CP-liitto ry ja sen jäsenyhdistykset kohdistavat rekisteröidyn tietoihin, kun käsittelyn perusteena on CPliiton, jäsenyhdistysten ja asiakkaan välinen jäsenyyssuhde. Rekisteröity voi antaa Suomen CP-liitolle markkinointia, viestintää ja jäsenlehden toimittamista koskevia suostumuksia tai kieltoja.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen CP-liiton jäsenrekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus tulee tehdä tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Yksilöity tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisesti allekirjoitettuna Suomen CP-liiton jäsenrekisterivastaavalle sähköpostilla jasenasiat@cp-liitto.fi.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröitynyt jäsen voin päivittää omia tietojaan vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista Suomen CP-liiton kotisivuilta löytyvällä ”Jäsentietojen päivittäminen” lomakkeella tai ilmoittamalla vaatimuksestaan sähköpostilla jasenasiat@cp-liitto.fi tai kirjallisesti toimittamalla pyynnön osoitteeseen Suomen CP-liitto ry, Jäsenasiat, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Tarkastuspyynnössä tulee mainita tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä henkilön nimi ja postiosoite.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojakäytäntöä.

YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä Suomen CP-liiton kotisivuilla yhteydenottolomakkeella tai lähettää kirjallisena pyynnön osoitteella: Suomen CP-liitto ry, Jäsenasiat, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Suomen CP-liitto voi pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöä kirjallisesti.