1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry
2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa.

2 § TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN RAHOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä toimia CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa.

3 § TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS
1. järjestää sellaista koulutustoimintaa, ohjausta ja neuvontaa sekä sellaisia tukipalveluja, jotka edistävät ja tukevat vammaisten henkilöiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintoja sosiaalista yhdessäoloa sekä omaisten voimavaroja.
2. tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden yhdistysten kanssa, jotta palvelut kehittyvät siten, että vammaisten henkilöiden oikeudet toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskunnalliseen toimintaan toteutuvat tasavertaisina muiden kansalaisten kanssa.
3. harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa.
4. järjestää virkistys- ja liikuntatoimintaa ja muita vastaavanlaisia tapahtumia jäsenilleen.
5. toimii muilla vastaavanlaisilla tavoilla tarkoituksensa edistämiseksi.

4 § TOIMINNAN RAHOITUS
1. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja ravitsemusliikettä, alansa audiovisuaalista ja muuta kustannustoimintaa, apu- ja toimintavälineiden kauppaa, muistoesineiden, lahjatavaroiden myyntiä ja järjestää maksullisia mm. juhla- ja huvitilaisuuksia sekä järjestää arpajaisia, rahankeräystä.
2. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan.
3. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa yhdistyksen tilojen, apuvälineiden, ja yhdistykseen liittyvien videoiden vuokraustoimintaa sekä vastaanottaa testamentteja, ja muita lahjoituksia.
4. Yhdistys voi hakea erilaisia avustuksia.

5 § JÄSENET
Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, perheenjäseniä, kannattajajäseniä sekä kunniajäseniä.
1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
2. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen avio- tai avopuoliso, vanhemmat, isovanhemmat, lapset ja lapsenlapset sekä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa
asuvat henkilöt, jotka haluavat edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.
3. Kannattaja jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
4. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen, perheen- ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kunniapuheenjohtajan valinta edellyttää, että hallituksen esitystä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

6 § JÄSENMAKSU
1. Varsinaiselta jäseneltä, perheenjäseneltä sekä kannattajajäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää kunkin jäsenryhmän osalta erikseen vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.
2. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta (2) vuodelta maksamatta. Ero tulee voimaan, kun yhdistyksen hallitus on kirjannut eron pöytäkirjaansa.

7 § JÄSENEN EROTTAMINEN
1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
2. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä tai jonka toiminta yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Valitus on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen kokouksessa. Kuitenkin 6 § 2. kohdassa mainitussa menettelyssä yhdistyksen hallituksen päätös on lopullinen.

8 § PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄJÄT
1. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
2. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena yhdistyksen hallitus.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUS

1. Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous.
2. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- ja toukokuun välisenä aikana.
3. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä neljänkymmenenviiden (45) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien.

10 § KOKOUSKUTSU

1. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.
2. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

11 § ÄÄNI- JA PUHEOIKEUS

1. Kullakin varsinaisella jäsenellä, perheenjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.
2. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
3. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla/toiminnantarkastajilla ja yhdistyksen toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokous voi sallia läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

12 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä, ellei näissä säännöissä muualla erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta suljetuin lipuin toimitetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Vaali on toimitettava vaadittaessa suljetuin lipuin.

13§ ALOITEOIKEUS
Jäsenen on jätettävä aloitteensa yhdistyksen hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen sitä sääntömääräistä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi.

14 § YHDISTYKSEN KOKOUS JA YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

15 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS/TOIMINNANTARKASTUS
1. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
2. Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on palautettava asiakirjat tilintarkastuskertomuksineen/toiminnantarkastuskertomuksineen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.

16 § YHDISTYKSEN HALLITUS

1. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä (4) jäsentä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi, muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan määrääminä.
2. Yhdistyksen hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokuntia ja määrätä sen tehtävistä johtosäännössä.
3 Yhdistyksen hallitus voi asettaa määräajaksi tai erityistä tehtävää varten toimikuntia, joille se vahvistaa tarvittaessa johtosäännön.
4. Yhdistyksen hallitus kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Yhdistyksen hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
5. Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
6. Yhdistyksen hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 § YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

– johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.
– valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat päätösehdotuksiksi ja kutsua kokoukset koolle.
– tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.
– hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.
– asettaa tarpeelliset toimikunnat.
– huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta sekä siitä, että liitossa pidetään kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat.
– ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia heidän työehdoistaan.
– pitää yhteyttä viranomaisiin sekä vammaisten parissa työskenteleviin yhteisöihin ja yhteistyökumppaneihin.
– hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt.

18 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä yhdistyksen hallituksen määräämän yhdistyksen muun luottamus- tai toimihenkilön kanssa
2. Yhdistyksen hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

19 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

1. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
2. Mikäli yhdistyksen sääntöjä muutetaan toiminnan tarkoituksen tai toimintamuotojen osalta, yhdistyksen tulee pyytää Suomen CP-liitto ry:n lausunto ennen asian käsittelyä yhdistyksen kokouksessa.

20§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

1. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä,
2. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat sellaiseen yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan, jonka viimeinen purkamisesta päättävä yhdistyksen kokous päättää.
3. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.