SUOMEN CP-LIITTO RY:N AVUSTAJAPALVELUNREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERIN PITÄJÄ

Suomen CP-liitto ry, Y-tunnus 0202104-0, Malmin kauppatie 26, 00260 Helsinki.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Toiminnanjohtaja Juha Lappalainen, puhelin 0440 199 687.

REKISTERIN NIMI

Suomen CP-liiton avustajapalvelun rekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietoja voidaan käyttää muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

• avustajapalvelun hakemista

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

Avustajapalvelun hakijan tiedot

• Pakolliset tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika ja diagnoosi

Avustajatiedot:

• Pakolliset tiedot: nimi, osoite, syntymäaika ja puhelinnumero

Rekisterinpitäjä voi itse määritellä mitä edellä mainittuja tietoja rekisteriin kirjataan, kenelle käyttäjätunnuksia annetaan ja millaisia käyttöoikeustasoja kullekin käyttäjätunnuksen omaavalle myönnetään yksikön sisällä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Suomen CP-liitto ry säilyttää henkilötietoja jäsenrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja CP-liiton välisen jäsenyyden voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritellään rekisteröidyn viimeisestä jäsenmaksusta tai jäsenen jäsenyyden irtisanomisilmoituksen perusteella. Jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään kolme vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Avustajapalvelun asiakas

• Sähköinen ja paperinen hakulomake avustajapalvelua varten. Hakemus toimitetaan suojatussa yhteydessä sähköisesti verkkosivujen kautta tai tavallisena kirjepostina. Paperinen hakulomake tuhotaan välittömästi rekisteröinnin jälkeen.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Suomen CP-liitto ry ei luovuta rekistereistään tietoja ulkopuoliseen käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn antamalla kirjallisella suostumuksella tai luovuttamiseen oikeuttavan lainsäädännön perusteella. Salassa pidettäviä tietoja (kuten jäsenyyden laatu ja vammatiedot) ei luovuteta Suomen CP-liiton tai sen jäsenyhdistysten ulkopuolisille tahoille. Rekisteristä poimitaan jäsenten yhteystiedot avustajapalvelun käyttämistä osallistujakyselyjen ja tiedotteiden lähettämistä varten. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Suomen CP-liiton henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus.

KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Suomen CP-liitto ry:n henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Sopeutumisvalmennuskurssien asiakkaiden ja työntekijöiden tiedot säilytetään suojatulla verkkolevyllä. Käyttöoikeus tietoihin on kurssisihteerillä ja sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntijalla. Sosiaalisessa neuvonnassa kertyvä asiakastieto ja sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija käytössä olevalla omalla verkkolevyllä, joka on suojattu asianmukaisesti.

PROFILOINTI

Tietoja ei käytetä tai muutoin hyödynnetä profilointitarkoituksessa.

REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORA-MARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

Rekisteröidyllä on henkilökohtaisesti oikeus vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia, joita Suomen CP-liitto ry ja sen jäsenyhdistykset kohdistavat rekisteröidyn tietoihin, kun käsittelyn perusteena on CP-liiton, jäsenyhdistysten ja asiakkaan välinen jäsenyyssuhde. Rekisteröity voi antaa Suomen CP-liitolle markkinointia, viestintää ja jäsenlehden toimittamista koskevia suostumuksia tai kieltoja.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen CP-liiton avustajapalvelun tiedostoihin on talletettu. Tarkastusoikeus tulee tehdä tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Yksilöity avustajapalveluun liittyvä tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisesti allekirjoitettuna Suomen CP-liiton koordinaattori Anne Heiskanen osoitteeseen Suomen CP-liitto ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröitynyt jäsen voin päivittää omia tietojaan vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista ottamalla yhteyttä edellä mainittuihin yhteyshenkilöihin. Tarkastuspyynnössä tulee mainita tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä henkilön nimi ja postiosoite.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valistus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojakäytäntöä.

YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainittuihin henkilöihin. Suomen CP-liitto voi pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöä kirjallisesti.