Medlemsformulär

 • OBS! Ett barn under 15 år kan inte fungera som en fullständig medlem, men det ansöks om medlemskap av barnets förälder eller annan vuxen släkting.
 • Information om den egentliga medlemmen

 • PP slash KK slash VVVV
 • Familj-medlem

  Om ansökarn är annan, familje medlem kan anlitas till familjedlem. För varje medlem debiterar vi en egen avgift.
 • Suomen CP-liitto ry och dess medlemsföreningar upprätthåller ett medlemsregister för utstationering av CP-medlemskapsmagasiner och brev, fakturering av medlemsavgifter, information och annan kommunikation. I allmänhet kommer informationen inte att lämnas utanför föreningen och Suomen CP-liitto ry När jag skickar medlemsansökan ger jag mitt samtycke till Suomen CP-liitto ry och dess lokala föreningar att registrera information om mig och att använda min information i ömsesidig kommunikation mellan föreningen och föreningarna och som statistiskt material.

NAMN OCH HEMVIST
1. Föreningens namn

Namnet på föreningen är:
Nylands CP-förening rf                                      

2. Föreningens hemplats

Föreningen har sin hemplats i Helsingfors och dess område är Nyland och Öster-Nyland.

SYFTE, TYPER AV ÅTGÄRDER OCH FINANSIERING AV VERKSAMHET

3. Syfte

Föreningens syfte är att samarbeta med Finska CP-förbundet som expert- och samarbetsorganisation inom sitt verksamhetsområde för att utveckla lika möjligheter för personer med nedsatt rörlighet (CP), Meningo-myelo-cele (MMC) och hydrocefalus (HC) eller andra personer med neurofunktionella och deras nära och kära i samhället av neurologiska skäl.

4. Aktivitetsform

För att uppnå sitt syfte måste

4.1. Organisera vägledning, rådgivning och utbildning samt stödtjänster som främjar och stöder fysisk, psykisk och social verksamhet för personer med funktionsnedsättning och anhörigas resurser,

4.2 Samarbetar med offentliga myndigheter och andra för att se till att tjänsterna utvecklas på ett sådant sätt att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning till försörjning, utbildning, sysselsättning och social verksamhet förverkligas på samma villkor som andra medborgare.

4.3 Organisera rekreationsevenemang och andra liknande evenemang för att främja medlemmarnas sociala samverkan,

4.4 Delta i fritids-, ungdoms- och fysisk aktivitet genom att anordna klubbar, läger, tävlingar och andra liknande evenemang,

4.5 Att ägna sig åt informations- och publikationsverksamhet och stöder forskning på detta område, agerar på andra liknande sätt för att främja dess syfte.

5 § Finansiering av insatser

1. För att finansiera sin verksamhet får samfundet driva en kafé- och näringsbutik, audiovisuell och annan förlagsverksamhet inom sitt område, handel med hjälpmedel och hjälpmedel, försäljning av minnessaker och presentartiklar samt anordna betald utbildning, festlig, nöje osv. lotterier samt insamlingar.

2. Vid tillämpningen av sin verksamhet skall sammanslutningen i förekommande fall erhålla ett lämpligt tillstånd.

3. Sammanslutningen får äga fast och lös egendom och utföra uthyrning av tillgångar.

4. Föreningen kan få bidrag och testamenten etc. Donationer.

MEDLEMMAR

6 § Medlemsgrupper

Föreningen kan ha faktiska medlemmar, familjemedlemmar, anhängare och hedersmedlemmar.

1. En person som vill bidra till att uppfylla det syfte som anges i artikel 2 i dessa stadgar och som åtar sig att följa dessa regler får godtas som fullvärdig medlem av sammanslutningen.

2. Make/makan eller sambon, föräldrarna, mor- och farföräldrarna, barnen och barnbarnen till den berörda medlemmen och personer som är bosatta i samma hushåll som den medlem som vill bidra till förverkligandet av det syfte som anges i artikel 2 i dessa regler och som åtar sig att följa dessa regler får godkännas som familjemedlem.

3. En privatperson eller en juridisk person som vill stödja föreningens syfte och verksamhet kan godtas som supportermedlem.

4. En person som i hög grad har bidragit till föreningens verksamhet får bjudas in som hedersmedlem.

Ledamoten är godkänd av föreningens styrelse.  En hedersmedlem inbjuds av styrelsen på förslag av föreningen till ett möte.

7 § Medlemsavgift

1. Den årliga medlemsavgift som skall tas ut av den ordinarie ledamoten, suppleanten och stödmedlemmen skall fastställas separat av årsmötet för varje medlemsgrupp. Hedersmedlemmen betalar inte medlemsavgiften.

8 § Avgång och avskedande 

1. En medlem får lämna föreningen genom att skriftligen underrätta föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att skriftligen underrätta föreningen om skillnaden i protokollet vid föreningens sammanträde.

2. En medlem skall anses ha avgått från föreningen om medlemmen har underlåtit att betala sin medlemsavgift under två år i följd. Avgången träder i kraft när föreningens styrelse har registrerat skilsmässan i sitt protokoll.

3. Styrelsen i en sammanslutning får säga upp en medlem som inte fullgjort sina skyldigheter och som inte längre uppfyller villkoren för medlemskap eller vars verksamhet inom eller utanför föreningen väsentligt har skadat föreningen.

En medlem kan överklaga uppsägningsbeslutet till föreningens möte genom att lämna in ett skriftligt klagomål till föreningens styrelse inom trettio (30) dagar efter uppsägningsbeslutet. Överklagandet ska behandlas vid föreningens första möjliga möte.

BESLUTSBEFOGENHETER

9 §

1. Föreningens beslutsrätt skall utövas av föreningens möte.

2. Föreningen skall företrädas och förvaltas av föreningens styrelse som en laglig styrelse.

FÖRENINGSMÖTE
10 § Föreningsmöten

1. Föreningens första årsmöte hålls årligen på ett datum som fastställs av styrelsen i februari-april.

2. Ett extra möte i föreningen skall hållas om föreningens eller föreningens styrelses styrelse anser det nödvändigt eller om minst en tiondel (1/10) av de röstande medlemmarna i föreningen skriftligen begär det skriftligen från föreningens styrelse för en särskilt informerad handläggning av ärendet, i vilket fall mötet skall hållas inom trettio (30) dagar från dagen för den lämpliga begäran.

11 § Kallelse till stämma

1. Inbjudan till föreningens möten skall sändas minst fjorton (14) dagar före mötet genom brev som skickas till varje medlem eller offentliggörs samtidigt i föreningens eller Finlands CP-förenings offentliggörande eller i en tidning som publiceras i minst en stad.

2. Kallelsen till stämman skall innehålla åtminstone de frågor som anges i 23 § i associeringslagen.

3. I inbjudan till ett möte skall de frågor som skall diskuteras vid mötet anges.        Inget beslut får fattas vid stämman om inte minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstberättigade ledamöterna vid mötet anser att det är brådskande.

12 § Rösträtt

1. Varje ordinarie ledamot, en relativ ledamot, en hedersmedlem, som har fyllt 15 år skall ha en röst vid föreningens möte.

2. En stödman skall ha rätt att yttra sig vid föreningens sammanträde, men inte att rösta.

3. Medlemmarna i föreningens styrelse, revisorer och anställda har rätt att närvara och tala vid föreningens möten. Föreningens möte kan också ge andra personer rätt till närvaro.

13 § Beslutsordning

1. Ärendet skall avgöras med absolut majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa regler i ett särskilt fall. Vid lika röstetal skall ordförandens röst beslutas, men omröstningen om stängda biljetter skall beslutas genom omröstning.

2. Flest röster kommer att väljas. Valet ska hållas på begäran med slutna flaggor. Vid oavgjort avgörs valet av lotteriet.

14 § Initiativrätten

Medlemmen får ta initiativ till att tas på föreningens möte. Initiativet ska lämnas in till styrelsen minst sextio (60) dagar före det ordinarie sammanträde där det ska behandlas.

15 § Föreningens årsmöte och extra sammanträde

1. Följande skall diskuteras vid årsmötet:

·   presentera årsredovisningen och revisionsberättelsen för föregående kalenderår,

· besluta om antagande av resultaträkningen och balansräkningen samt om ansvarsfrihet för ansvariga personer,

·  Storleken på de medlemsavgifter som skall betalas för det påföljande kalenderåret.

·  Om godkännande av föreningens handlingsplan för det budgetår som inleddes.

·  godkänna föreningens budget för det budgetår som inleddes,

·   välja ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse, som kallas ordförande och vice ordförande i föreningen,

· välja övriga ledamöter i föreningens styrelse i stället för avgång och välja suppleanter,

· välja två (2) revisorer och en revisorssuppleant för att granska ledningen och räkenskaperna för det kalenderår som inleddes,

·  beslut om initiativ och andra frågor i den ordning som föreskrivs i § 10 i stadgan

2. Föreningens extra sammanträde skall behandla de frågor för vilka den har sammankallats.

STYRELSEN
16 § Styrelseledamöter

1. Styrelsen består av styrelsens ordförande, vice ordföranden och sju (7) övriga ledamöter samt tre (3) suppleanter.

2. Mandatperioden för föreningens ordförande, vice ordförande och suppleanter skall vara ett kalenderår, de övriga medlemmarnas mandatperiod skall vara två kalenderår, varav hälften av de ledamöter som avgår varje år, första gången som föreskrivs i lotteriet.

3. Föreningens styrelse får bland sina ledamöter inrätta ett presidium och överlåta sina uppgifter till den verkställande regeln.

4. Föreningens styrelse får inrätta kommittéer för en begränsad tid eller för en viss tjänst, för vilken den vid behov skall fastställa en stadga.

17 § Styrelsemöten

1. Föreningens styrelse skall sammanträda på inbjudan av föreningens ordförande eller, vid behov, av vice ordföranden. Styrelsen i föreningen måste också sammankallas om minst hälften av styrelseledamöterna så kräver.

2. Föreningens styrelse har beslutsmässighet när föreningens ordförande eller vice ordförande och minst fyra (4) övriga ledamöter är närvarande.

3. Varje styrelseledamot har en (1) röst vid föreningens styrelsemöte. Ärendena skall avgöras med absolut majoritet. Vid lika röstetal skall sammanträdesordförandens ståndpunkt fastställas genom omröstning, men valet skall avgöras med parti.

18 § Styrelsens uppgifter

I förbundets styrelses uppgifter ingår bland annat följande:

· att styra föreningens allmänna verksamhet i enlighet med föreningsmötenas lagar, regler och beslut,

· förbereda de frågor som skall diskuteras vid föreningsmötena som utkast till beslut och sammankalla mötena,

· lägga förslag till utveckling av föreningens verksamhet,

· godkänna medlemmar i föreningen och föra en förteckning över medlemmarna i föreningen,

· Inrätta nödvändiga kommittéer.

· att säkerställa föreningens ekonomi och fastighetsförvaltning och att se till att föreningen redovisar i enlighet med lag och gott sätt,

· ta över medlemmarna i föreningen och komma överens om deras arbetsvillkor,

· kommunicera med offentliga myndigheter och andra aktörer som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

SKRIVA NAMNET PÅ FÖRENINGEN

19 §

1. Föreningens namn skall skrivas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller av någon av dem tillsammans med en annan stiftelse eller anställd i den förening som utsetts av föreningens styrelse.

2. Föreningens styrelse får besluta att föreningens medarbetare skriver föreningens namn.

RÖRELSERESULTAT OCH RÄKENSKAPSÅR, REVISION

20 §

1. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

2. Föreningens styrelse skall senast 21 (21) dagar före årsmötet överlämna resultaträkningen och balansräkningen samt andra administrativa och finansiella handlingar till revisorerna. Revisorerna skall lämna in handlingarna och revisionsrapporterna inom sju (7) dagar.

3. Föreningens revisorer måste vara tillräckligt välbekanta med sina uppgifter

ÄNDRING AV REGLER OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

21 § Ändring av reglerna

1. Beslutet att ändra stadgarna skall fattas vid föreningsmötet med en majoritet av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

2. Om föreningens regler ändras i fråga om syfte eller verksamhetsformer, ska föreningen inhämta yttrande från Finlands CP-förening innan ärendet diskuteras vid föreningens möte.

3. I inbjudan till ett möte skall det anges en ändring av reglerna.

22 § Demontering av föreningen

1. Ett beslut om upplösning av en sammanslutning skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, mellan vilka det skall finnas minst trettio (30) dagar, och minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna krävs vid varje möte.

2. Vid upplösning eller upplösning av en sammanslutning skall dess tillgångar överföras till verksamhet som tjänar föreningens syfte, vars sista möte i den sammanslutning som beslutar om vars upplösning skall besluta.

3. I inbjudan till mötet skall det anges att föreningen upplöss.

23 § Förvärvade medlemsrättigheter kvarstår

Yhdistyksen lomakohde ”Lauranmökki”, on jäsenten vuokrattavissa. Mökki sijaitsee Saimaalla, Louhiveden rannalla, osoitteessa Turkinniementie 70, 52340 Ristiina (Anttola).

Lisätietoja ja mökkivaraukset Gun Ainamo puh. 050-377 6117 tai s-posti: gun.ainamo(a)gmail.com

Lauranmökki

Joulukuussa 2015 yhdistykseen tuli yhteydenotto missä kerrottiin, että olimme saaneet perinnön. Perintö sisälsi muun muassa pienen kesämökin Saimaan rannalta. Testamentin olivat laatineet Laura ja Otto Kuronen. Mökki sai nimensä lahjoittajan mukaan ”Lauranmökki”. Mökin rakennusvuosi on 1968, joten se ei ole täysin esteetön. Tämä pieni viehättävä lomamökki on jäsenten vuokrattavissa.

Mökissä on sähköt ja tuvassa on takka, viileinä iltoina se tuo lämpöä ja luo tunnelmaa. Lisälämpöa tarvittaessa antaa 2 sähköpatteria. Mökin keittiö on vaatimaton, mutta toimiva. Keittiössä on kaksipaikkainen induktioliesi, jääkaappi, mikroaaltouuni, kahvin- javedenkeitin, sähkövatkain sekä kattiloita ja perusastiasto. Juomakelpoista vettä saa pihakaivosta. Mökin terassin näkymä on järvelle. Grilliherkut voi valmistaa pihan puugrillillä.

Lauranmökissä on makuupaikkoja 4 henkilölle. Tuvassa pedattava sohva ja erillisessä makuuhuoneessa parisänky. Lisäksi on kesäkäyttöön vierasmökissä 2 nukkumapaikkaa. Vierasmökissä ei ole sähköä ja sinne on 2 askelmaa.

Mökiltä löytyy peitot ja tyynyt, mutta vieraiden on tuotava omat liinavaatteet. Saunominen uudessa puulämmitteisessä rantasaunassa kruunaa illan. Tasaisesti syvenevästä rannasta voi pulahtaa kirkkaaseen veteen vilvoittelemaan. Mökillä on kaksi venettä, yksi soutuvene ja toinen alumiinivene mihin löytyy pieni moottori. Pelastusliivit löytyvät mökiltä. Järven suuntaan rakentamamme suuri terassi tarjoaa hyvät puitteet vaikkapa grillijuhlien järjestämiseen tai auringon ottamiseen.

Vuonna 2020 rakensimme uuden esteettömän ulkokäymälän, lisäksi v 2021 valmistui toinen ulkokäymälä, missä on polttava WC pönttö, tämä vessa on tarkoitettu kaikille omatoimisesti liikkuville.

Anttolan kylälle on mökiltä noin 10 km. Anttolasta löytyy peruspalvelut kävelymatkan päässä toisistaan, ruokakauppa, apteekki, ravintola, kahvila, leipomo, terveysasema, urheilu ja kalastusliike sekä auto- ja konehuolto ym.

Lauranmökki on osa yhdistyksen jäsenilleen tarjoamaa palvelua, eli mökki on ainoastaan yhdistyksen jäsenten vuokrattavissa. Vuokraushinta vaihtelee hieman sen mukaan, onko vuokraaja varsinainen jäsen vai kannatusjäsen. Kaikissa hintaryhmissä hinta on kuitenkin hyvin edullinen verrattuna vastaaviin kohteisiin vapailla markkinoilla.

Jatkossa Uudenmaan CP-yhdistyksen varsinaiset jäsenet, jotka eivät asu yhdistyksen toiminta-alueella, rinnastetaan mökin vuokrauksessa kannatusjäseniin eli heiltä peritään kannatusjäsenille määrätty mökin vuorokausihinta.

Lauranmökin käyttöohjeet

Lauranmökin esittelyvideo on YouTube:ssä

Lauranmökin vuokrahinnasto 2023

Hintaryhmä 1: aikuinen vammainen (varsinainen jäsen), avustajan /ystävän kanssa
Päivävuokra 28 e (ei yöpymistä)
Viikonloppu pe-su 90 e
Viikko pe-pe 250 e
Lisävuorokausi 36 e

Hintaryhmä 2: Perheenjäsen (vammainen jäsen + omaisen kanssa)
Päivävuokra 40 e (ei yöpymistä)
Viikonloppu pe-su 160 e
Viikko pe – pe 395 e
Lisävuorokausi 56 e

Hintaryhmä 3: Kannatusjäsen
Päivävuokra 50 e (ei yöpymistä)
Viikonloppu pe-su 200 e 
Viikko pe – pe 480 e
Lisävuorokausi 69 e

Viikonloppu pe–su: tulo pe klo 16 – lähtö su klo 17, ellei toisin sovita.
Viikko pe – pe: tulo pe klo 16 – lähtö pe klo 15, ellei toisin sovita

Varaukset ja tiedustelut:
Uudenmaan CP-yhdistys ry Gun Ainamo 050-377 6117, gun.ainamo(a)gmail.com

Mökkiä ei saa luovuttaa toiselle!

Huom! Mikäli varaus perutaan myöhemmin kuin 14 vrk ennen vuokra aikaa palautetaan 50% jos peruutus on 7 vrk ennen vuokrauksen alkua, maksua ei palauteta. jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä tai jos poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Mökillä ei ole siivouspalvelua, joten jätä mökki siistiin kuntoon, kun poistut. Epäsiististä mökistä veloitamme siivouskulut 150 eur.

Uudenmaan CP-yhdistys
Nylands CP-förening ry                                                                
19.8.2020

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

1. Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Uudenmaan CP-yhdistys – Nylands CP-förening ry.                                        

2. Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialueena Uusimaa ja Itä-Uusimaa.

TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN RAHOITUS

3. Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhteistyössä Suomen CP-liiton kanssa toiminta-alueensa asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä Cerebral Palsy (CP)- , Meningo-myelo-cele (MMC)- ja hydrokefalia (HC)-vammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa.

4. Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

4.1 järjestää sellaista ohjausta, neuvontaa ja koulutustoimintaa sekä sellaisia tukipalveluja, jotka edistävät ja tukevat vammaisten henkilöiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintoja sekä läheisten voimavaroja,

4.2 tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa, jotta palvelut kehittyvät siten, että vammaisten henkilöiden oikeudet toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskunnalliseen toimintaan toteutuvat tasavertaisina muiden kansalaisten kanssa, 

4.3 järjestää virkistys- ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia jäsenistön sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseksi,

4.4 harjoittaa harrastus-, nuoriso- ja liikuntatoimintaa järjestämällä kerhoja, leirejä, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tapahtumia,

4.5 harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja tukee alan tutkimustyötä, toimii muilla vastaavanlaisilla tavoilla tarkoituksensa edistämiseksi.

5 § Toiminnan rahoitus

 1. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja ravitsemusliikettä, alansa audiovisuaalista ja muuta kustannustoimintaa, apu- ja toimintavälineiden kauppaa, muistoesineiden ja lahjatavaroiden myyntiä sekä järjestää maksullisia koulutus, juhla-, huvi- yms. tilaisuuksia ja arpajaisia sekä rahankeräyksiä.
 1. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan.
 1. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa omaisuuden vuokraustoimintaa. 
 1. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja testamentti- ym. lahjoituksia. 

JÄSENET

6 § Jäsenryhmät

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, omaisjäseniä, kannattajajäseniä sekä kunniajäseniä.

 1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. 
 1. Omaisjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen avio- tai avopuoliso, vanhemmat, isovanhemmat, lapset ja lapsenlapset sekä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka haluavat edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. 
 1. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
 1. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

Jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.  Kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. 

7 § Jäsenmaksu

 1. Varsinaiselta jäseneltä, omaisjäseneltä sekä kannattajajäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää kunkin jäsenryhmän osalta erikseen vuosikokous. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

8 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 1. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta peräkkäin maksamatta. Ero tulee voimaan, kun yhdistyksen hallitus on kirjannut eron pöytäkirjaansa.
 1. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä velvoitteensa, ei enää täytä jäsenyyden ehtoja tai jonka toiminta yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 

Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Valitus on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen kokouksessa. 

9 § PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄJÄT

 1. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. 
 1. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena yhdistyksen hallitus.

YHDISTYKSEN KOKOUS

10 § Yhdistyksen kokoukset

 1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.
 1. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien.

11 § Kokouskutsu

 1. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä tai julkaistava samassa ajassa yhdistyksen tai Suomen CP-liiton julkaisussa tai ilmoitus ainakin yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 
 1. Kokouskutsussa on mainittava ainakin yhdistyslain 23 §:ssä mainitut asiat. 

3. Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi. Muusta asiasta ei saa kokouksessa tehdä päätöstä, ellei vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä katso sitä kiireelliseksi.

12 § Ääni- ja puheoikeus

 1. Kullakin 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, omaisjäsenellä, kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.
 1. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
 1. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla ja yhdistyksen toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokous voi sallia läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

13 § Päätöksentekojärjestys

 1. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä, ellei näissä säännöissä muualla erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta suljetuin lipuin toimitetussa äänestyksessä arpa. 
 1. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Vaali on toimitettava vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa. 

14 § Aloiteoikeus

Jäsen voi tehdä aloitteen käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa. Aloite tulee jättää hallitukselle vähintään kuusikymmentä (60) vuorokautta ennen sitä sääntömääräistä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. 

15 § Yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräinen kokous

 1. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. esitellään toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
 2. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden

myöntämisestä tilivelvollisille;

 1. määrätään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien jäsenmaksujen suuruus; 
 2. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma alkanutta tilikautta varten;
 3. hyväksytään yhdistyksen talousarvio alkanutta tilikautta varten;
 4. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
 5. valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan varajäsenet;
 6. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden hallintoa ja tilejä; 
 7. päätetään aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen 10 §:ssä määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista
 1. Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.

YHDISTYKSEN HALLITUS

16 § Hallituksen jäsenet

 1. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.
 1. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi, muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan määrääminä. 
 1. Yhdistyksen hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja määrätä sen tehtävistä johtosäännössä.
 1. Yhdistyksen hallitus voi asettaa määräajaksi tai erityistä tehtävää varten toimikuntia, joille se vahvistaa tarvittaessa johtosäännön. 

17 § Hallituksen kokoukset 

 1. Yhdistyksen hallitus kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Yhdistyksen hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua, hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsuss

 1. Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä on läsnä.
 1. Yhdistyksen hallituksen kokouksessa on kullakin hallituksen jäsenellä yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. 

18 § Hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti 

 1. johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti;
 2. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat päätösehdotuksiksi ja kutsua kokoukset koolle; 
 3. tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi;
 4. hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
 5. asettaa tarpeelliset toimikunnat;
 6. huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta sekä siitä, että liitossa pidetään kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat;
 7. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia heidän työehdoistaan;
 8. pitää yhteyttä viranomaisiin sekä vammaisten parissa työskenteleviin muihin tahoihin.

19 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä yhdistyksen hallituksen määräämän yhdistyksen muun luottamus- tai toimihenkilön kanssa
 1. Yhdistyksen hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen. 

20 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS

 1. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
 1. Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat tilintarkastajille viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava asiakirjat tilintarkastuskertomuksineen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.
 1. Yhdistyksen tilintarkastajien tulee olla riittävästi perehtyneitä tehtäviinsä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

21 § Sääntöjen muuttaminen

 1. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
 1. Mikäli yhdistyksen sääntöjä muutetaan toiminnan tarkoituksen tai toimintamuotojen osalta, yhdistyksen tulee pyytää Suomen CP-liitto ry:n lausunto ennen asian käsittelyä yhdistyksen kokouksessa. 
 1. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

22 § Yhdistyksen purkaminen

 1. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä,
 1. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat sellaiseen yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan, jonka viimeinen purkamisesta päättävä yhdistyksen kokous päättää.
 1. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

23 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Hyvä yhdistyksen jäsen!
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 7.3, kokous päättää mm. jäsenmaksuista ja jäsenlaskut
yhdistyksen jäsenille laitetaan matkaan heti sen jälkeen.
Toivomme että, voisimme lähettää mahdollisimman monelle jäsenmaksulaskun sähköpostilla.
Sen vuoksi on aloitettu kampanja missä joka kuukasi arvotaan risteilylahjakortteja sekä Arabian
Muumi mukeja. Arvonnassa mukana ovat kaikki, jotka ilmoittavat Suvi Mäkiselle
sähköpostiosoitteensa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi järjestösihteerille suvi.makinen@cp-liitto.fi
tai soita 044 059 2633.
Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen 7.3.klo 17.30, paikka CP-liiton toimisto.

Täytä jäsenhakulomake ja otamme sinuun mahdollisimman pian yhteyttä.

LINKKI JÄSENHAKEMUSLOMAKKEESEEN

Voit myös täyttää alla olevan jäsenhakulomakkeen, mikäli linkki ei toimi.

Liittymällä Uudenmaan CP-yhdistyksen jäseneksi saat käyttöösi myös Suomen CP-liiton edut. Kun jäsenyytesi on hyväksytty, postitamme sinulle uuden jäsenen paketin, joka sisältää tietoa CP-liiton toiminnasta.

Uudenmaan CP-yhdistyksen jäsenmaksut

 •  30 euroa varsinainen jäsen 
 •  5 euroa / perhejäsen
 •  40 euroa kannatusjäsen / henkilö 
 •  80 euroa kannatusjäsen / yritys


Jäsenhakulomake

 • Huom! Alle 15-vuotias lapsi ei voi toimia varsinaisena jäsenenä, vaan jäsenyyttä hakee lapsen vanhempi tai muu täysi-ikäinen omainen. Silloin vammaisen lapsen voi lisätä perhejäseneksi. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
 • JÄSENEN TIEDOT

 • PP dot KK dot VVVV
 • POSTIOSOITE

 • JÄSENTIEDOT

 • DIAGNOOSI

 • Oma, lapsen tai läheisen vamma

 • Perhejäsenyys

  Jos hakijana on vanhempi tai muu läheinen, perheenjäsenet voidaan liittää perhejäseniksi. Jokaisesta perhejäsenestä peritään erillinen maksu.
 • VAPAA SANA

CP-liiton valtakunnallisesta toiminnasta ja tapahtumista löydät lisätietoja täältä.

Säännöllinen toiminta 2023

Kokkauskurssi

Tervetuloa kokkauskurssille!
Lauantaina 14.1. klo 10 – 13.15 valmistetaan kiinalaista ruokaa
lauantaina 4.3. klo 10- 13.15 valmistetaan meksikolaista ruokaa
lauantaina 15.4. klo 10- 13.15 valmistetaan afrikkalaista ruokaa
Paikka: Työväenopisto, Helsinginkatu 26, 00100 Helsinki, tila on esteetön.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet kokkauskurssille. Oma avustaja mukaan jos tarvitset apua.
Omavastuu on 5 euroa/kerta, joka laskutetaan jälkikäteen.
Ilmoittautumiset uudenmaancpyhdistys@outlook.com

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Helsingin Työväenopiston kanssa.

Kuntosaliryhmä Puntit pyörimään

Ryhmä alkaa 11.1. kokoonnumme keskiviikkoisin kello 18.15–19.15.
Kausimaksu on 20 euroa, laskutetaan jälkikäteen.
Paikka: Laurea ammattikorkeakoulu, Metsäpojankuja 3, Tapiola, Espoo.
Ohjaajana toimii Amanda Kotaja. Mukaan mahtuu uusia treenaajia, pyörätuoli ei ole este osallistumiselle, oma avustaja mukaan jos tarvitset salilla apua.

Ilmoittaudu s-postilla amanda.kotaja@gmail.com tai p. 045 127 16 63.

Kuntosali järjestetään yhteistyössä Espoon erityisliikunnan kanssa.

Improvisaatioteatteriryhmä  

Improvisaatioteatterilla teemapäivä lauantaina 15.4.2023. Paikka on Jaatisen Maja, Vellikellonpolku 1, Malminkartano, Helsinki.  Ohjaajana toimii Rosa Autio. Osallistumismaksu 5 euroa, peritään jälkikäteen.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: rosaautio1@gmail.com.

Keskusteluryhmä Mitä sulle kuuluu?

Ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein keskiviikkoisin klo 17.30–19.
Paikka on CP-liiton toimisto Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.
Lisätietoja ryhmää ohjaavalta Sari Laiholta, kysy vapaita paikkoja uudenmaancpyhdistys@outlook.com tai soita 040 1489 792.

Keilaus

Keilaus jatkuu kerran kuukaudessa torstaisin kello 17.30–19.30. Keilauspäivät: 12.1., 2.2., 2.3., 13.4. ja 4.5. Paikka Espoon Sello, BowlCircus, Ratsukatu 3, Leppävaara, Espoo. Omavastuu on 5 e/kerta, laskutetaan jälkikäteen.
Paikalla on yleisavustaja, mutta jos tarvitset enenmmän apua, niin ota oma avustaja mukaan.

Ilmoittautumiset Anu Halonen puh. 050 491 9171 a.m.halonen81@gmail.com tai Tuula Koivula puh. 040 716 4539 tuula.koivula1@luukku.com.

Keilaus järjestetään yhteistyössä Espoon erityisliikunnan kanssa.

Bänditreenit

Bänditreenit jatkuvat joka toinen torstaisi alkaen 2.2. klo 17–18.30.
Paikka: Uudenmaan  Lihastautiyhdistys, Väinö Auerin katu 10, Kumpula, Helsinki.
Aikaisempaa soittokokemusta ei tarvitse olla.
Kausimaksu 90 euroa/soittaja, laskutetaan erikseen. Ota oma avustaja mukaan jos tarvitset apua.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Uudenmaan Lihastautiyhdistyksen toimistosta toimisto@uly.fi

Treenit ovat yhteistyö Uudenmaan Lihastautiyhdistyksen kanssa.


Hengailut

Hengailujen jatkosta ei ole vielä tietoa, pitkäaikainen vetäjä Aura Kaskisydän on lopettanut tehtävässä.
Tiedotamme jatkosta heti kun löydämme uuden vetäjän.


Tapahtumat

Svenska träffen

Åldrandet hos en person med CP

Måndagen den 6.2 klo 17.30 – 19.00 på teams

Temat för mötet är åldrandet hos en person med CP.

Ämnet kommer att diskuteras med Ira Jeglinsky-Kankainen, fysioterapeut och överlärare i rehabilitering. 

Svenska Träffen – möten erbjuder kamratstöd till våra svenskspråkiga personer. Både anhöriga, föräldrar och personer med funktionshinder i målgruppen är välkomna.

Diskussionen leds av Margarethe von Timroth.

Mera information virpi.peltomaa@cp-liitto.fi eller cp-liitto.fi/tapahtumat


 

Yhteystiedot

Sähköposti: uudenmaancpyhdistys@outlook.com
Facebook
Instagram 

Toiminnanjohtaja
Sari Laiho
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
040 148 9782

Ruotsinkieliset/
Digineuvonta

Toni Ainamo
toniucp@gmail.com
puh. 044 563 1982

CP-liiton työntekijät tukevat jäseniämme ja jäsenyhdistyksiämme monissa arkeen ja elämään liittyvissä asioissa. Oli asiasi iso tai pieni, ole rohkeasti yhteydessä oman alueesi työntekijään, yhteystiedot löydät sivun alalaidasta.

Kuvassa yhdeksän henkilöä huoneessa, joista neljä istuu ja viisi seisoo. Kaikki poseeraavat ja katsovat kameraan. Taustalla näkyy kolme ovea.

Uudenmaan CP-yhdistys tarjoaa vertaistukea ja toimintaa henkilöille, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia sekä heidän omaisille että läheisille. Kohderyhmäämme kuuluvat myös  muista neurologisista syistä syntymästään asti vammaiset henkilöt sekä henkilöt, joilla on motorisen oppimisen haasteita.

Kutsu Uudenmaan CP-yhdistyksen vuosikokoukseen

Uudenmaan CP-yhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 7.3.2023 klo 17.30.

Paikka: CP-liitto ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Vuosikokouksessa käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat.

Kokoukseen on mahdollista osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Etäyhteydellä osallistumisesta on ilmoitettava yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen uudenmaancpyhdistys@outlook.com viimeistään 28.2.2023.

Helsinki 17.1.2023

Vilja Pitkänen Sari Laiho

Puheenjohtaja Sihteeri

Inbjudan till Nylands CP-förenings årsmöte

Nylands CP-förenings lagstadgade årsmöte kommer att hållas

Tisdagen den 7 mars 2023, kl. 17.30.

Plats: Finlands CP-förbund rf, Malms handelsväg 26, 00700 Helsingfors

Årsmötet diskuterar de lagstadgade frågor som hör till årsmötet.

Du kan delta antingen på plats eller distans. De som deltar på distans, skall anmäla sig till Nylands CP-förening via epost senast den 28.2.2023, uudenmaancpyhdistys@outlook.com.

Helsingfors den 17 januari 2023

Vilja Pitkänen Sari Laiho

Styrelsens ordförande Sekreterare


Voit liittyä jäseneksi Uudenmaan CP-yhdistykseen täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen täällä.


Ajankohtaista


Maksutonta digitaalista neuvontaa

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen maksutonta digineuvontaa. Onko sinulla ongelmia tietokoneesi kanssa? Haluatko oppia uuden ohjelman tai päivittää virustorjuntaohjelman? Toni Ainamo voi auttaa joko puhelimitse tai tapaamalla henkilökohtaisesti. Palvelu on saatavissa sekä suomen- että ruotsinkielellä.

Ota rohkeasti yhteyttä puh: 044 563 1982 tai s-posti toniucp@gmail.com


Toimintaa ja tapahtumia

Lue Uudenmaan CP-yhdistyksen järjestämästä toiminnasta täältä.


Liity jäseneksi

Liity Uudenmaan CP-yhdistyksen jäseneksi täällä.


Yhdistyksen mökki

Terassinäkymä, jossa pöytä ja kuusi tuolia. Taustalla järvimaisema, veden taustalla puita. Terassilla ruukuissa pelargoneja.

Yhdistyksen kesänviettopaikka ”Lauranmökki”, on jäsenten vuokrattavissa. Mökki sijaitsee Saimaalla, Louhiveden rannalla, osoitteessa Turkinniementie 70, 52340 Ristiina.

Lisätietoja mökistä saa Gun Ainamolta, puh. 050 377 6117. Tervetuloa Lauranmökille!

Linkki Lauranmökille 


Uudenmaan CP-yhdistyksen logo. Aurinko ja sininen väri.

Yhteystiedot

Sähköposti: uudenmaancpyhdistys@outlook.com
Facebook
Instagram 

Toiminnanjohtaja
Sari Laiho 
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
040 148 97 82
uudenmaancpyhdistys@outlook.com

Ruotsinkieliset/
Digineuvonta

Toni Ainamo
toniucp@gmail.com
puh. 044 563 1982

Kuvassa yhdeksän henkilöä huoneessa, joista neljä istuu ja viisi seisoo. Kaikki poseeraavat ja katsovat kameraan. Taustalla näkyy kolme ovea.

Uudenmaan CP-yhdistys tarjoaa vertaistukea ja toimintaa henkilöille, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia sekä heidän omaisille että läheisille. Kohderyhmäämme kuuluvat myös  muista neurologisista syistä syntymästään asti vammaiset henkilöt sekä henkilöt, joilla on motorisen oppimisen haasteita.


Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Lue lisää meistä ja toiminnastamme täältä.


Toimintaa ja tapahtumia

Lue Uudenmaan CP-yhdistyksen järjestämästä toiminnasta täältä.


Liity jäseneksi

Liity Uudenmaan CP-yhdistyksen jäseneksi täällä.


Yhdistyksen mökki

Terassinäkymä, jossa pöytä ja kuusi tuolia. Taustalla järvimaisema, veden taustalla puita. Terassilla ruukuissa pelargoneja.

Yhdistyksen kesänviettopaikka ”Lauranmökki”, on jäsenten vuokrattavissa. Mökki sijaitsee Saimaalla, Louhiveden rannalla, osoitteessa Turkinniementie 70, 52340 Ristiina.

Lisätietoja mökistä saa Gun Ainamolta, puh. 050 377 6117. Tervetuloa Lauranmökille!

Linkki Lauranmökille 


Uudenmaan CP-yhdistyksen logo. Aurinko ja sininen väri.

Yhteystiedot

Sähköposti: uudenmaancpyhdistys@outlook.com
Facebook
Instagram 

Toiminnanjohtaja
Sari Laiho 
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
09 466 033, 040 148 97 82
uudenmaancpyhdistys@outlook.com

Ruotsinkieliset/
Digineuvonta

Toni Ainamo
toniucp@gmail.com
puh. 044 563 1982