Medlemsformulär

  • OBS! Ett barn under 15 år kan inte fungera som en fullständig medlem, men det ansöks om medlemskap av barnets förälder eller annan vuxen släkting.
  • Information om den egentliga medlemmen

  • PP slash KK slash VVVV
  • Familj-medlem

    Om ansökarn är annan, familje medlem kan anlitas till familjedlem. För varje medlem debiterar vi en egen avgift.
  • Suomen CP-liitto ry och dess medlemsföreningar upprätthåller ett medlemsregister för utstationering av CP-medlemskapsmagasiner och brev, fakturering av medlemsavgifter, information och annan kommunikation. I allmänhet kommer informationen inte att lämnas utanför föreningen och Suomen CP-liitto ry När jag skickar medlemsansökan ger jag mitt samtycke till Suomen CP-liitto ry och dess lokala föreningar att registrera information om mig och att använda min information i ömsesidig kommunikation mellan föreningen och föreningarna och som statistiskt material.

NAMN OCH HEMVIST
1. Föreningens namn

Namnet på föreningen är:
Nylands CP-förening rf                                      

2. Föreningens hemplats

Föreningen har sin hemplats i Helsingfors och dess område är Nyland och Öster-Nyland.

SYFTE, TYPER AV ÅTGÄRDER OCH FINANSIERING AV VERKSAMHET

3. Syfte

Föreningens syfte är att samarbeta med Finska CP-förbundet som expert- och samarbetsorganisation inom sitt verksamhetsområde för att utveckla lika möjligheter för personer med nedsatt rörlighet (CP), Meningo-myelo-cele (MMC) och hydrocefalus (HC) eller andra personer med neurofunktionella och deras nära och kära i samhället av neurologiska skäl.

4. Aktivitetsform

För att uppnå sitt syfte måste

4.1. Organisera vägledning, rådgivning och utbildning samt stödtjänster som främjar och stöder fysisk, psykisk och social verksamhet för personer med funktionsnedsättning och anhörigas resurser,

4.2 Samarbetar med offentliga myndigheter och andra för att se till att tjänsterna utvecklas på ett sådant sätt att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning till försörjning, utbildning, sysselsättning och social verksamhet förverkligas på samma villkor som andra medborgare.

4.3 Organisera rekreationsevenemang och andra liknande evenemang för att främja medlemmarnas sociala samverkan,

4.4 Delta i fritids-, ungdoms- och fysisk aktivitet genom att anordna klubbar, läger, tävlingar och andra liknande evenemang,

4.5 Att ägna sig åt informations- och publikationsverksamhet och stöder forskning på detta område, agerar på andra liknande sätt för att främja dess syfte.

5 § Finansiering av insatser

1. För att finansiera sin verksamhet får samfundet driva en kafé- och näringsbutik, audiovisuell och annan förlagsverksamhet inom sitt område, handel med hjälpmedel och hjälpmedel, försäljning av minnessaker och presentartiklar samt anordna betald utbildning, festlig, nöje osv. lotterier samt insamlingar.

2. Vid tillämpningen av sin verksamhet skall sammanslutningen i förekommande fall erhålla ett lämpligt tillstånd.

3. Sammanslutningen får äga fast och lös egendom och utföra uthyrning av tillgångar.

4. Föreningen kan få bidrag och testamenten etc. Donationer.

MEDLEMMAR

6 § Medlemsgrupper

Föreningen kan ha faktiska medlemmar, familjemedlemmar, anhängare och hedersmedlemmar.

1. En person som vill bidra till att uppfylla det syfte som anges i artikel 2 i dessa stadgar och som åtar sig att följa dessa regler får godtas som fullvärdig medlem av sammanslutningen.

2. Make/makan eller sambon, föräldrarna, mor- och farföräldrarna, barnen och barnbarnen till den berörda medlemmen och personer som är bosatta i samma hushåll som den medlem som vill bidra till förverkligandet av det syfte som anges i artikel 2 i dessa regler och som åtar sig att följa dessa regler får godkännas som familjemedlem.

3. En privatperson eller en juridisk person som vill stödja föreningens syfte och verksamhet kan godtas som supportermedlem.

4. En person som i hög grad har bidragit till föreningens verksamhet får bjudas in som hedersmedlem.

Ledamoten är godkänd av föreningens styrelse.  En hedersmedlem inbjuds av styrelsen på förslag av föreningen till ett möte.

7 § Medlemsavgift

1. Den årliga medlemsavgift som skall tas ut av den ordinarie ledamoten, suppleanten och stödmedlemmen skall fastställas separat av årsmötet för varje medlemsgrupp. Hedersmedlemmen betalar inte medlemsavgiften.

8 § Avgång och avskedande 

1. En medlem får lämna föreningen genom att skriftligen underrätta föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att skriftligen underrätta föreningen om skillnaden i protokollet vid föreningens sammanträde.

2. En medlem skall anses ha avgått från föreningen om medlemmen har underlåtit att betala sin medlemsavgift under två år i följd. Avgången träder i kraft när föreningens styrelse har registrerat skilsmässan i sitt protokoll.

3. Styrelsen i en sammanslutning får säga upp en medlem som inte fullgjort sina skyldigheter och som inte längre uppfyller villkoren för medlemskap eller vars verksamhet inom eller utanför föreningen väsentligt har skadat föreningen.

En medlem kan överklaga uppsägningsbeslutet till föreningens möte genom att lämna in ett skriftligt klagomål till föreningens styrelse inom trettio (30) dagar efter uppsägningsbeslutet. Överklagandet ska behandlas vid föreningens första möjliga möte.

BESLUTSBEFOGENHETER

9 §

1. Föreningens beslutsrätt skall utövas av föreningens möte.

2. Föreningen skall företrädas och förvaltas av föreningens styrelse som en laglig styrelse.

FÖRENINGSMÖTE
10 § Föreningsmöten

1. Föreningens första årsmöte hålls årligen på ett datum som fastställs av styrelsen i februari-april.

2. Ett extra möte i föreningen skall hållas om föreningens eller föreningens styrelses styrelse anser det nödvändigt eller om minst en tiondel (1/10) av de röstande medlemmarna i föreningen skriftligen begär det skriftligen från föreningens styrelse för en särskilt informerad handläggning av ärendet, i vilket fall mötet skall hållas inom trettio (30) dagar från dagen för den lämpliga begäran.

11 § Kallelse till stämma

1. Inbjudan till föreningens möten skall sändas minst fjorton (14) dagar före mötet genom brev som skickas till varje medlem eller offentliggörs samtidigt i föreningens eller Finlands CP-förenings offentliggörande eller i en tidning som publiceras i minst en stad.

2. Kallelsen till stämman skall innehålla åtminstone de frågor som anges i 23 § i associeringslagen.

3. I inbjudan till ett möte skall de frågor som skall diskuteras vid mötet anges.        Inget beslut får fattas vid stämman om inte minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstberättigade ledamöterna vid mötet anser att det är brådskande.

12 § Rösträtt

1. Varje ordinarie ledamot, en relativ ledamot, en hedersmedlem, som har fyllt 15 år skall ha en röst vid föreningens möte.

2. En stödman skall ha rätt att yttra sig vid föreningens sammanträde, men inte att rösta.

3. Medlemmarna i föreningens styrelse, revisorer och anställda har rätt att närvara och tala vid föreningens möten. Föreningens möte kan också ge andra personer rätt till närvaro.

13 § Beslutsordning

1. Ärendet skall avgöras med absolut majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa regler i ett särskilt fall. Vid lika röstetal skall ordförandens röst beslutas, men omröstningen om stängda biljetter skall beslutas genom omröstning.

2. Flest röster kommer att väljas. Valet ska hållas på begäran med slutna flaggor. Vid oavgjort avgörs valet av lotteriet.

14 § Initiativrätten

Medlemmen får ta initiativ till att tas på föreningens möte. Initiativet ska lämnas in till styrelsen minst sextio (60) dagar före det ordinarie sammanträde där det ska behandlas.

15 § Föreningens årsmöte och extra sammanträde

1. Följande skall diskuteras vid årsmötet:

·   presentera årsredovisningen och revisionsberättelsen för föregående kalenderår,

· besluta om antagande av resultaträkningen och balansräkningen samt om ansvarsfrihet för ansvariga personer,

·  Storleken på de medlemsavgifter som skall betalas för det påföljande kalenderåret.

·  Om godkännande av föreningens handlingsplan för det budgetår som inleddes.

·  godkänna föreningens budget för det budgetår som inleddes,

·   välja ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse, som kallas ordförande och vice ordförande i föreningen,

· välja övriga ledamöter i föreningens styrelse i stället för avgång och välja suppleanter,

· välja två (2) revisorer och en revisorssuppleant för att granska ledningen och räkenskaperna för det kalenderår som inleddes,

·  beslut om initiativ och andra frågor i den ordning som föreskrivs i § 10 i stadgan

2. Föreningens extra sammanträde skall behandla de frågor för vilka den har sammankallats.

STYRELSEN
16 § Styrelseledamöter

1. Styrelsen består av styrelsens ordförande, vice ordföranden och sju (7) övriga ledamöter samt tre (3) suppleanter.

2. Mandatperioden för föreningens ordförande, vice ordförande och suppleanter skall vara ett kalenderår, de övriga medlemmarnas mandatperiod skall vara två kalenderår, varav hälften av de ledamöter som avgår varje år, första gången som föreskrivs i lotteriet.

3. Föreningens styrelse får bland sina ledamöter inrätta ett presidium och överlåta sina uppgifter till den verkställande regeln.

4. Föreningens styrelse får inrätta kommittéer för en begränsad tid eller för en viss tjänst, för vilken den vid behov skall fastställa en stadga.

17 § Styrelsemöten

1. Föreningens styrelse skall sammanträda på inbjudan av föreningens ordförande eller, vid behov, av vice ordföranden. Styrelsen i föreningen måste också sammankallas om minst hälften av styrelseledamöterna så kräver.

2. Föreningens styrelse har beslutsmässighet när föreningens ordförande eller vice ordförande och minst fyra (4) övriga ledamöter är närvarande.

3. Varje styrelseledamot har en (1) röst vid föreningens styrelsemöte. Ärendena skall avgöras med absolut majoritet. Vid lika röstetal skall sammanträdesordförandens ståndpunkt fastställas genom omröstning, men valet skall avgöras med parti.

18 § Styrelsens uppgifter

I förbundets styrelses uppgifter ingår bland annat följande:

· att styra föreningens allmänna verksamhet i enlighet med föreningsmötenas lagar, regler och beslut,

· förbereda de frågor som skall diskuteras vid föreningsmötena som utkast till beslut och sammankalla mötena,

· lägga förslag till utveckling av föreningens verksamhet,

· godkänna medlemmar i föreningen och föra en förteckning över medlemmarna i föreningen,

· Inrätta nödvändiga kommittéer.

· att säkerställa föreningens ekonomi och fastighetsförvaltning och att se till att föreningen redovisar i enlighet med lag och gott sätt,

· ta över medlemmarna i föreningen och komma överens om deras arbetsvillkor,

· kommunicera med offentliga myndigheter och andra aktörer som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

SKRIVA NAMNET PÅ FÖRENINGEN

19 §

1. Föreningens namn skall skrivas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller av någon av dem tillsammans med en annan stiftelse eller anställd i den förening som utsetts av föreningens styrelse.

2. Föreningens styrelse får besluta att föreningens medarbetare skriver föreningens namn.

RÖRELSERESULTAT OCH RÄKENSKAPSÅR, REVISION

20 §

1. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

2. Föreningens styrelse skall senast 21 (21) dagar före årsmötet överlämna resultaträkningen och balansräkningen samt andra administrativa och finansiella handlingar till revisorerna. Revisorerna skall lämna in handlingarna och revisionsrapporterna inom sju (7) dagar.

3. Föreningens revisorer måste vara tillräckligt välbekanta med sina uppgifter

ÄNDRING AV REGLER OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

21 § Ändring av reglerna

1. Beslutet att ändra stadgarna skall fattas vid föreningsmötet med en majoritet av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

2. Om föreningens regler ändras i fråga om syfte eller verksamhetsformer, ska föreningen inhämta yttrande från Finlands CP-förening innan ärendet diskuteras vid föreningens möte.

3. I inbjudan till ett möte skall det anges en ändring av reglerna.

22 § Demontering av föreningen

1. Ett beslut om upplösning av en sammanslutning skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, mellan vilka det skall finnas minst trettio (30) dagar, och minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna krävs vid varje möte.

2. Vid upplösning eller upplösning av en sammanslutning skall dess tillgångar överföras till verksamhet som tjänar föreningens syfte, vars sista möte i den sammanslutning som beslutar om vars upplösning skall besluta.

3. I inbjudan till mötet skall det anges att föreningen upplöss.

23 § Förvärvade medlemsrättigheter kvarstår

Kuvassa yhdeksän henkilöä huoneessa, joista neljä istuu ja viisi seisoo. Kaikki poseeraavat ja katsovat kameraan. Taustalla näkyy kolme ovea.

Nylands CP-förening är till för personer med funktionsnedsättning så som cp, mmc och hydrocephalus. Föreningen stöder även de handikappades anhöriga och närstående personer. 


Bästa medlemmar


Aktuellt

Digital rådgivning

Har du problem med din dator? Eller vill du installer något nytt program eller ta bort något gammalt? När har du sist uppdaterat ditt Virus program? Vill du lära dig använda digitala kommunikationsprogram tex Microsoft Teams.

Toni Ainamo kan hjälpa dig. Vi kan träffas personligen eller försöka lösa problemen per telefon.

Tjänsten är gratis för föreningens medlemmar.
Ta modigt kontakt, Toni telefon 044 566 1982 eller e-post toniucp@gmail.com


Händelser och regelbundna aktiviteter

Regelbundna aktiviteter

Konditions gruppen

Konditionsgruppen börjar onsdagen den 11.1 klockan 18.15 -19.15. Platsen är Laureas yrkeshögskola Metsäpojankuja 3, Esbo. Om du behöver hjälp ta med din assistent. Priset för vår terminen är 20 euroa, faktureras. Anmälning och vidare information, kontakta ledaren Amanda Kotaja per e-mail amanda.kotaja@gmail.com eller telefon 0451271663.
Välkommen alla nya och gamla tränare!

Hengailu

Hengailu kvällarnas ledaren Aura Kaskisydän har tyvärr slutat. Vi söker efter en ny ledare till gruppen.
Vi informerar om fortsättningen genast när vi kan.

Improvisionsteater

Improvisionsteatern fortsätter i februari. Vi har ännu inte att ge exakta datum men vi återkommer med informationen så snart som möjligt.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av teater, välkommen med.
Platsen är Jaatisen Maja Vellikellonpolku 1, Malminkartano, Helsinki.

Gruppen leds av Rosa Autio som även tar emot anmälningar och ger information om gruppen.
Priset är 5 e per gång, faktureras.
Anmälning: rosaautio1@gmail.com

Discussionsgrupp

Vi träffas med tre veckors mellanrum börjande onsdagen den XXX .klockan 17.30 – 19.
Kontakta Sari Laiho om vidare information tel. 040 1489 792 eller e-post uudenmaancpyhdistys@outlook.com

Bowling

Vi bowlar i Esbo Bowl Circus 12.1., 2.2., 2.3., 13.4 och den 4.5.
Priset är 5 e per gång, faktureras. Ta egen assisten med om du behöver hjälp.

Platsen: BowlCircus Ratsukatu 3, Alberga, Esbo.

Vidare information och anmälningar tar Anu Halonen a.m.halonen81@gmail.com tel 050 491 9171 eller Tuula Koivula tuula.koivula1@luukku.com tel. 040 7164 539.
VÄLKOMMNA!

Bändi träningar

Vårens träningarna börjar torsdagen den 2.2 klockan 17 – 18.30, de fortsätter regelbundet varannan torsdag. Platsen är Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry, Väinö Auerin katu 10, Helsinki.
Tag egen assistent med om du behöver hjälp. Bändi träningarna är ett sammarbete med Nylands Muselhandikappföreningen och Nylands CP-förening.

Vår terminen kostar 90 euroa, faktureras.
Anmälningarna görs per e-post till Muskelhandikappföreningens kontor toimisto@uly.fi


Händelser

Välkommen till Svenska Träffen som ordnas av CP-förbundet

Åldrandet hos en person med CP

Måndagen den 6.2 klo 17.30 – 19.00 på teams

Temat för mötet är åldrandet hos en person med CP.

Ämnet kommer att diskuteras med Ira Jeglinsky-Kankainen, fysioterapeut och överlärare i rehabilitering. 

Svenska Träffen – möten erbjuder kamratstöd till våra svenskspråkiga personer. Både anhöriga, föräldrar och personer med funktionshinder i målgruppen är välkomna.

Diskussionen leds av Margarethe von Timroth.

cp-liitto.fi/tapahtumat

Om du vill ha mer information, kan du kontakta Virpi Peltomaa:
virpi.peltomaa@cp-liitto.fi, tel. 040 505 8329.


Lauranmökki

Stugan är till för föreningens medlemmar och deras anhöriga. Om du vill hyra stugan under vårterminen kan du kontakta oss genast. Sommar och höst reservationer kan göras från och med den 1. mars. Prislistan hittar du på våra finska sidor.

Föreningens stuga Lauranmökki är en av våra medlemsförmåner, dvs. att stugan uthyres
endast till föreningens medlemmar.
Priset varierar lite beroende på är det ordinarie- eller stödjande medlem som hyr stugan.

Ordinariemedlemmar, som inte bor inom Nylands CP-
föreningens verksamhetsområde, till stödjande medlem.

Detta innebär en lite högre hyra för stugan.
Prislistan finns på våra hemsidor www.cp-liitto.fi/uusimaa

Terassinäkymä, jossa pöytä ja kuusi tuolia. Taustalla järvimaisema, veden taustalla puita. Terassilla ruukuissa pelargoneja.

”Lauranmökki” ligger vid stranden av Louhivesi, vid Saimen. Man kommer till stugan ändast med egen bil för det är cirka 30 km till Sant Mickel. Addressen är  Turkinniementie 70, 52340 Ristiina (Anttola).

Reservationerna samt för vidare information kontakta

Gun Ainamo telefon 050-3776117 eller gun.ainamo@gmail.com

Mer om Lauranmökki på finska

Prislista för Lauranmökki 2023
GRUPP 1. föreningens vuxen handikappade medlem
tillsammans med vänner eller assistent
dagshyra (ej övernattning) 28 e
veckoslut (fre – sö) 90 e
veckohyra (fre – fre) 250 e
tilläggsdygn 36 e
GRUPP 2. Föreningens medlem: familj tillsammans med
handikappad person
dagshyra (ej övernattning) 40 e
veckoslut (fre – sö) 160 e
veckohyra (fre – fre) 395 e
tilläggsdygn 56 e
GRUPP 3. Övriga (stödjande medlem)
dagshyra (ej övernattning) 50 e
veckoslut (fre – sö) 200 e
veckohyra (fre – fre) 480 e
tilläggsdygn 69 e

Hyrestiden börjar klockan 16 och slutar klockan 15.00, om vi inte kommit överens
om annan tid, tiderna gäller inte dagshyra.
Hyran skall vara betald innan semestern börjar, hyran betalas mot faktura.
Om reservationen avbokas senare än 14 dygn innan semestern börjar, återbetalas
50 % av hyressumman. Om reservationen avbokas mindre än 7 dygn innan
semesterns börjar, återbetalas inget.
Om hyresgästen av egen orsak, kommer senare eller reser bort tidigare från stugan
än överens kommet, beaktas inte den oanvända tiden i priset.
Stugan fås INTE överlåtas till tredje person!
Städa efter dig, det finns ingen städservice, för ostädad stuga debiterar vi 150 e.


Kontaktuppgifter

E-postadress: uudenmaancpyhdistys@outlook.com
Facebook
Instagram

Verksamhetsledare  
Sari Laiho
Malmin kauppatie 26, 2:a våningen
00700 Helsingfors
0401489782
uudenmaancpyhdistys@outlook.com

Digitala råd på både finska och svenska
Toni Ainamo
toniucp@gmail.com
tel. 044 563 1982