Sekretessmeddelande Webropol Query Management

Detta är ett dataskyddsmeddelande enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad den 1 februari 2019.

Registrator och kontaktperson

Registrator: Finlands CP-förbund (“Föreningen”)
Adress: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsingfors
Telefon: (09) 5407 540
E-post: toimisto@cp-liitto.fi
Kontaktperson: Virpi Peltomaa

Registrerad

Registret behandlar personuppgifter om personer som deltar i anpassningsutbildningar, workshops, utbildningar och evenemang och registrerar sig på en e-postlista eller andra informationslistor (”Registerad”).

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med registret är att uppdatera de registrerade personuppgifterna under den sociala rehabiliteringsklientförhållandet, anställningsförhållandet eller annan verksamhetstid. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på Föreningens rättsliga skyldighet att föra ett kundregister och i vissa fall på genomförandet av avtalet. Behandlingen av den registrerades funktions-, klassificerings- och hälsouppgifter baseras på den registrerades samtycke. Behandlingen av personuppgifter om barn och unga bygger på uttryckligt samtycke eller tillstånd från den förälder som har diskuterat det med barnet.

Personuppgifter som ska behandlas

Hanteringen av Webropolundersökningar används för elektroniska ansökningar till kurser som anordnas av Finlands CP-förbund, anmälan till evenemang, insamling av feedback, undersökningar och information till personer i registrets personuppgiftssystem (”Registrera”). Beroende på situationen kommer endast den information som efterfrågas i respektive undersökning, feedback, registrering eller annan blankett att lagras. Om personen tidigare har svarat på enkäter, feedback, registreringar eller andra Webropol-undersökningar kan de tidigare uppgifterna kombineras med de nya uppgifterna som samlats in. Registret behandlar person- och kontaktuppgifterna för Registranterna, sambandsmän och förvaltare i organisationerna med anknytning till föreningens verksamhet, anställda som rekryteras för anpassningsutbildning, anmälda till evenemang och utbildningar samt registrerade Supportrar, vårdnadshavare, föräldraansvar eller annan kontakt. personer och andra tjänster, evenemang eller kundinformation.

Denna information är:

• Den registrerades namn och efternamn;
• Den registrerades adress och hemvist;
• Den registrerades e-postadress;
• Den registrerades telefonnummer;
• Identifiering av elektronisk kommunikation;
• Födelsedatum för den registrerade;
• Registrantens ålder;
• Den registrerades kön;
• Den registrerades modersmål;
• Den registrerades livssituation;
• Personligt identifieringsnummer för den registrerade;
• Form av hemvist för den registrerade;
• Handikappgrupp för den registrerade personen;
• Den registrerades operativa kapacitet;
• Ett verktyg för den registrerade;
• Hälsoinformation för den registrerade;
• Allergiinformation från den registrerade;
• Utbildning av den registrerade;
• Registrerad utbildningsinstitution;
• Särskild expertis hos den registrerade;
• Den registrerades yrkesbakgrund;
• Tidigare deltagande av den registrerade;
• En kopia av den registrerade hälsoinformationen som en separat fil;
• Registrantens tidigare deltagandeinformation;
• För- och efternamn på registrerad stödperson, vårdnadshavare, föräldraansvar, assistent eller annan kontaktperson;
• Adress och hemvist för registrerad stödperson, vårdnadshavare, föräldraansvar, assistent eller annan kontaktperson;
• E-postadress till registrerad stödperson, vårdnadshavare, föräldraansvar, assistent eller annan kontaktperson;
• Telefonnummer till registrerad stödperson, vårdnadshavare, föräldraansvar, assistent eller annan kontaktperson;
• Prenumerationsinformation för registrerade e-postgrupper och andra informationskanaler

Regelbundna informationskällor

Personuppgifter samlas in från den registrerade och föräldern eller annan kontaktperson.

Skydd och säkerhet för personuppgifter

Digitalt behandlade personuppgifter skyddas och lagras i Föreningens System, till vilket tillgången är begränsad endast till personer som behöver sådana uppgifter för att utföra sina uppgifter. Dessa personer har personliga användarnamn och lösenord. Personuppgifter är skyddade från extern användning. Personuppgifter som skickas utanför föreningen kommer att krypteras. Använda arbetsstationer och lagringsmedia är krypterade.

Regelbundna överföringar och överföringar av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Föreningens evenemangsarrangörer, kurspersonal eller andra personer som är involverade i anpassningscoachning och utbildning för att genomföra Föreningens arrangemang eller tjänster. Den registrerades samtycke ska begäras för att uppgifterna lämnas ut om den information som ska lämnas innehåller uppgifter om hälsa eller funktionsförmåga. Personuppgifter kan komma att överföras från ett system till ett annat inom föreningens interna system. Den personuppgiftsansvariges partner som utför det tekniska underhållet av personregistret kan överföra personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning och denna dataskyddsförklaring.

Överföringar av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna kommer inte att avslöjas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finlands CP-förbund lämnar inte ut konfidentiell information i registret för externt bruk. Personalen är bunden av tystnadsplikt. Övrig information kommer endast att lämnas ut med skriftligt medgivande från den registrerade eller på grundval av bindande lagstiftning som tillåter utlämnandet. Medlemmens kontaktuppgifter lämnas ut från medlemsregistret till underleverantören med dennes samtycke för utsändning av medlemstidning, medlemsbulletin och kursbroschyr.

Lagringsperiod för personuppgifter

Personuppgifter kommer att bevaras i registret så länge som den registrerade har en kundrelation med evenemang, utbildningar eller andra föreningar eller dess medlemsförbund samt för sändlistan tills prenumerationen på sändlistan sägs upp. Efter upphörande av kundförhållandet eller annan anslutning kommer uppgifterna att lagras i högst två år, men personuppgifter kan komma att sparas längre om tillämplig lagstiftning eller föreningens avtalsförpliktelser gentemot tredje part kräver en längre lagringstid.

Profilering

Som ett led i behandlingen av personuppgifter kan föreningen utföra automatisk profilering av den registrerade. Som ett resultat av profilering får registranten mer riktade bulletiner. Profilering används för att rikta utbildningar, evenemang, andra tjänster och produkter och annan marknadsföring och direktmarknadsföring efter kön, ålder, plats, tillhörighet, förmåga att använda, hjälpmedel, klassificeringsinformation, jobb, tidigare kundkrets eller information om deltagande.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandlingen av hans personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Den registrerade kan ge kanalspecifika medgivanden och förbud till föreningen (t.ex. förbjuda e-postmarknadsföring).

Dessutom har den registrerade i princip rätt, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst att:
• få information om behandlingen av deras personuppgifter;
• få tillgång till sina egna uppgifter och verifiera de personuppgifter som föreningen behandlar om dem själva;
• kräva rättelse och komplettering av felaktiga och felaktiga personuppgifter;
• kräva radering av sina personuppgifter;
• återkalla sitt samtycke och invända mot behandlingen av hans personuppgifter i den mån behandlingen av personuppgifter baseras på den registrerades samtycke;
• motsätter sig behandlingen av hans eller hennes personuppgifter på grundval av hans eller hennes specifika personliga situation, i den mån behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett berättigat intresse hos föreningen;
• skaffa sina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att den registrerade har lämnat sådana personuppgifter till Föreningen, Föreningen behandlar sådana personuppgifter på grundval av den registrerades samtycke och behandlingen är automatisk; och
• kräva begränsningar av behandlingen av sina personuppgifter. Den registrerade måste lämna in en begäran om utövande av ovanstående rättighet i enlighet med avsnittet Kontakt i denna sekretesspolicy. Föreningen kan be den registrerade att skriftligen förtydliga sin begäran och att verifiera den registrerades identitet innan begäran behandlas. Föreningen kan vägra att efterkomma begäran på de grunder som anges i gällande lag.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Varje registrerad ska ha rätt att lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där den registrerade har hemvist eller anställd om den registrerade anser att hans eller hennes personuppgifter inte har varit behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Kontakter

Förfrågningar som rör utövandet av den registrerades rättigheter, frågor om denna dataskyddsförklaring och andra kontakter ska göras via e-post till adressen till den person som anger den personuppgiftsansvarige (Virpi Peltomaa) (virpi.peltomaa@cp-litto). fi). Den registrerade kan också kontakta honom personligen eller skriftligen på adressen nedan:
Finlands CP-förbund
Virpi Peltomaa
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsingfors.

Ändringar av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras då och då, till exempel när lagstiftningen ändras. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 1 februari 2019.