Suomen CP-liiton näkökulmia vammaispalvelulain uudistamiseen

Julkaistu 26.3.2021

THL ja STM järjestivät vammaispalvelulain uudistuksen toisen kuulemistilaisuuden verkossa 24.3.2021, jossa käsiteltiin valmennusta ja tukea (§7) sekä henkilökohtaista apua (§8-10). CP-liiton toiminnanjohtaja Marju Silanderilla oli tilaisuudessa kaksi puheenvuoroa, jossa hän toi esiin CP-liiton kohderyhmää koskevia näkökulmia käsiteltyihin aiheisiin.

Valmennuksen ja tuen avulla tuetaan
itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta

Valmennusta ja tukea koskevassa puheenvuorossa Silander toi esiin, että Suomen CP-liitto edustaa syntymästä saakka neurologisesti vammaisia ihmisiä, joilla on lähes aina välttämätön, toistuva ja koko elämänmittainen laaja-alainen tuen tarve vamman aiheuttamien toimintarajoitteiden takia.

Silander alleviivasi, että kaikkien käsiteltävien pykäläkohtien on toteutettava YK:n vammaissopimuksen henkeä ja vahvistettava aidosti vammaisten henkilöiden mahdollisuutta osallisuuteen. Lisäksi vammaisten ihmisten, jotka ovat oikeutettuja tämän lain mukaisiin palveluihin, tulee saada riittävästi ja oikea-aikaisesti yksilöllisten tarpeidensa mukaista tukea ja valmennusta. 

Silander totesi, että on hyvä, että valmennuksen ja tuen kokonaisuus on kirjattu lakiehdotukseen ja että laki mahdollistaa valmennuksen ja tuen piiriin pääsyn tarveperustaisesti eikä enää diagnoosipohjaisesti. Valmennuksen ja tuen tarkoituksena tulisi olla vammaisen henkilön osallisuuden ja toimintakyvyn tukeminen henkilön omista tavoitteista ja toiveista lähtien, myös vapaa-ajalla.

Hän muistutti, että valmennuksen ja tuen tavoitteet ja sisältö sekä välttämätön määrä, kesto ja toteutustapa on määriteltävä aina vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Tässä tulee huomioida erityisesti vammaisten lasten tarpeet ja oikeudet. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota erityisen haavoittuvassa asemassa olevan henkilön, kuten vammaisen lapsen tai erityistä tukea tarvitsevan aikuisen, saaman valmennuksen ja tuen asianmukaiseen osaamiseen ja laadun varmistamiseen. Valmennukseen ja tukeen on taattava riittävät resurssit.

CP-liitto pitää kokonaisuudessaan tärkeänä, että valmennuksen ja tuen avulla tuetaan vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta, huolehditaan turvallisesta arjesta ja osaavasta ohjauksesta. Tällä voitaisiin tarjota palvelut niihin tilanteisiin, joissa henkilökohtaisen avun palvelu ei riitä vastaamaan vammaisen ihmisen yksilöllisiin tuen ja avun tarpeisiin.

Henkilökohtaisen avun on vahvistettava
mahdollisuutta osallisuuteen

Henkilökohtaista apua koskevassa puheenvuorossa Silander nosti esiin, että kaikkien käsiteltävien pykäläkohtien on toteutettava YK:n vammaissopimuksen henkeä ja vahvistettava aidosti vammaisten henkilöiden mahdollisuutta osallisuuteen sekä vastattava yksilöllisen tarpeen mukaan ihmisten avun ja tuen tarpeisiin.

CP-liiton edustaman kohderyhmän vamman aiheuttama toimintarajoite on laajakirjoinen. Avun tarpeen määrä vaihtelee. Osa tarvitsee vain vähän apua arjessaan ja osa kaikissa toimissaan. Osa ihmisistä pystyy täysin itse vastaamaan omasta arjestaan ja määrittelemään mitä apua tarvitsee. Osa voi tarvita myös ohjausta ja tukea. Osalla voi liikuntavamman lisäksi olla hahmottamisen vaikeutta, puhevamma tai käytössä vaihtoehtoisia kommunikointikeinoja.

Uuden lain tulisi vastata kaikkiin näihin tarpeisiin ja tilanteisiin. Vammainen henkilö ei saisi jäädä ilman sopivia ja riittäviä palveluita. Lain tulee mahdollistaa ja tukea hänen itsemääräämisoikeutensa ja yhdenvertaisuutensa toteutumista ja antaa mahdollisuus elää omannäköistä elämää.

Lain mukaan myönnettävien palveluiden tulisi muodostaa tarpeita vastaava kokonaisuus huomioiden niin päivittäisiin toimiin, vapaa-ajan toimintaan kuin sosiaaliseen osallistumiseen tarvittava apu. Avun tarpeen määrää arvioitaessa tulee huomioida, että vammaisella henkilöllä kuluu yleensä aina enemmän aikaa päivittäisiin toimiin.

Palveluntarpeen arvioinnissa on puolestaan huolehdittava, ettei diagnoosin perusteella määritellä suoraan onko henkilö oikeutettu henkilökohtaiseen apuun. Arviointiin tulee varata riittävät resurssit ja tosiasiallinen mahdollisuus tukea ihmistä asiansa ja tarpeidensa ilmaisussa.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavan valinnan tulee pohjautua vammaisen henkilön yksilölliseen tarpeeseen ja omaan mielipiteeseen. Järjestämistapoja on oltava moninaisesti, jotta jokaiselle löytyy omaan tarpeeseen sopiva tapa. Mahdollisesti eri lakien pohjalta myönnettävien palveluiden tulee olla toimiva, riittävä ja vammaisen ihmisen tarpeisiin vastaava kokonaisuus.

CP-liitto pitää hyvänä lisättyjä vammaisen henkilön avun saantia turvaavia kohtia avustajan poissaolo- ja irtisanomistilanteissa. Tulevat hyvinvointialueet on velvoitettava antamaan riittävästi neuvontaa, ohjausta ja tukea työnantajamalliin liittyvissä käytännön asioissa sekä selvittämään saavutettavalla tavalla työnantajan vastuista.


Tilaisuuden aiheisiin liittyviä omia kommentteja voi jättää Webropol-lomakkeella 31.3.2021 asti.

Seuraava kuulemistilaisuus järjestetään 19.4.2021 Tilaisuuden aiheina ovat liikkumisen tuki ja taloudellinen tuki. Lisätietoja puheenvuoropyynnöistä sekä kirjallisesta kommentoinnista: thl.fi/valas