Lapsiasiavaltuutettu keskusteli yhdenvertaisuudesta Valteri-koulun nuorten kanssa

Julkaistu 8.4.2021
Erikoistutkija Anton Schalin, ylitarkastaja Katja Miettinen ja Valteri-koulu Onervan rehtori Anne Korhonen tapasivat Olipa kerran – taideteoksen edessä Valteri-koulu Onervassa. Keramiikkateoksen ovat tehneet yhteistyönä kuvanveistäjä Kerttu Horila ja Valteri-koulun oppilaat. Kuvaaja Jussi Koskela

Lapsiasiavaltuutetun Nuoret neuvonantajat -toiminta jalkautui perjantaina 26.3.2021 Valteri-koulu Onervaan Jyväskylässä. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, erikoistutkija Anton Schalin ja ylitarkastaja Katja Mettinen keskustelivat koulun oppilaiden kanssa yhdenvertaisuudesta. Aihe koskettaa kaikkia lapsia ja nuoria, mutta sillä on omanlaisensa merkitys oppimisessa tukea tarvitseville.

- Asia limittyy läheisesti tämän hetken kiusaamiskeskusteluun ja siihen, kun on erilainen kuin muut. Koulumme oppilaskunnan hallituksessa nostettiin esille juurikin kiusaaminen, joka saattaa liittyä aistivammaan tai vaikka vain apuvälineiden käyttöön, avaa Valteri-koulu Onervan apulaisrehtori Tuulia Kuntsi. Hän on iloinen siitä, että valterikoululaiset tulivat kuulluksi aiheesta.

Nuoret neuvonantajat vie eteenpäin lasten viestiä

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen aloitti tehtävässään toukokuussa 2019. Tuolloin lapsiasiavaltuutetun toimistossa laadittiin uusi toimintastrategia, minkä yksi tärkeä tavoite oli lasten ja nuorten kohtaamisten lisääminen. Nuoret neuvonantajat –toimintamalli, jossa toimiston edustajat jalkautuvat lasten ja nuorten pariin kuulemaan, mitä heillä on sanottavaa, on yksi toimiston tavoista kohdata lapsia.

Tänä vuonna teemana on yhdenvertaisuus ja sen myötä on tavattu lapsi- ja nuorisoryhmiä, joilla nähdään olevan erityisen paljon sanottavaa eriarvoisuuden kysymyksistä. Valteri-koulun oppilaiden tapaaminen oli tapaamisista neljäs.

- Tapaamisissa on noussut esille asenteiden ja toimintakulttuurien merkitys yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Kyse on yhtäältä isoista rakenteellisesta tekijöistä, tavasta järjestää opetusta tai palveluja, kertoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

- Toisaalta lapsille ja nuorille tärkeitä ovat arkiset kokemukset, ihmisten kohtaamiset, päiväjärjestys, harrastus ja arkiset elämänhetket. Yhdenvertaisuus tai sen puute näkyy arkisissa kohtaamisissa ja arkisessa elämässä. Valitettavasti se näkyy lapsilla kiusaamisena ja syrjintäkokemuksina. Terveydenhuoltohenkilöstö puhuu pään yli, opettajat eivät ota vakavasti kokemuksia, aikuiset saattavat kieltää lapsia leikkimästä keskenään, summaa Pekkarinen.

Arvostan itseäni ja oikeuksiani

Valteri-koulu Onervasta tapaamiseen osallistui kaksi yläkouluoppilaista koottua ryhmää. Kustakin Nuoret neuvonantaja –tapaamisesta nousee esille omanlaisiaan erityispiirteitä. Valteri-koululaisten kohdalla se liittyi positiivisessa mielessä itsetuntoon, itsetuntemukseen ja omanarvontuntoon.

- Valteri-koulun nuoret ovat hyvin tietoisia erityistarpeistaan ja sinut niiden kanssa. He osaavat myös vaatia hyvää kohtelua ja ymmärtävät sen, että se on heidän oikeus ja siihen kohdistuva pilkka tai syrjintä on väärin.

- Sen sijaan, että pyrittäisiin ohittamaan erityistarvetta, niin se nähdään arvokkaana, huomionarvoisena asiana. Sitä ei nähdä heikkoutena tai peiteltävänä juttuna. Sellaista ilmapiiriä toivoisin, että meillä olisi kaikkialla. Että kaikenlainen moninaisuus nähtäisiin arvokkaana eikä rasitteena, sanoo Pekkarinen.

Kukin voi huomioida, toimia ja vaikuttaa

Nuoret neuvonantajat –tapaamisten pohjalta lapsiasiavaltuutettu välittää saamaansa tietoa päätöksentekoon ja sitä voidaan hyödyntää lausunnoissa, aloitteissa tai kannanotoissa. Muutos ei kuitenkaan ole helppo ja sitä ei voi sälyttää vain lainsäädännön ja päätöksentekijöiden harteille.

- Kasvattajien pitää tiedostaa, miten kasvatamme lapsiamme, mitkä asenteemme vaikuttavat moninaisuuteen ja erilaisuuteen. Muutos lähtee ihan jokaisesta itsestä. Asenne, miten suhtautuu toisiin vaikuttaa. Aikuisten velvollisuus on kasvattaa lapset, että he kohtelevat toisiaan kunnioittaen. Aikuisten velvollisuus on kohdella myös toisiaan kunnioittaen, listaa Pekkarinen.

- Tämä asia ei ikinä tule valmiiksi, sillä jokaisen sukupolven kanssa on aloitettava alusta. Yhteiskuntapolitiikkaa pitää tehdä pitkäjänteisesti huomioiden perusoikeudet ja yhdenvertaisuus riippumatta poliittisista voimasuhteita. Ihmisoikeudet ja perusoikeudet eivät ole politiikkaa. Ne ovat sellaista, mitä pitää elää ja toteuttaa koko ajan.

Lapsiasiavaltuutetun Nuorten neuvonantajien tärkeimpänä tehtävänä on välittää lasten ja nuorten mielipiteitä, kokemuksia ja näkemyksiä lapsiasiavaltuutetun toimistolle. Nuoret kertovat lapsiasiavaltuutetulle lasten ja nuorten arjen tärkeitä asioita, jotka aikuisten pitäisi huomioida päätöksenteossa.

Valteri on Opetushalllituksen alaisuuteen kuuluva oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja toimintakykyä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista. Toiminta perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, laajaan osaamiseen ja innovatiivisiin toimintatapoihin. Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden kunkin yhteydessä toimii Valteri-koulu.