CP-liiton lausunto Vammaisalan ammattitutkinnon uudistumisesta

Julkaistu 28.1.2021

Vammaisalan ammattitutkinto uudistuu

Opetushallitus julkisti 15.12.2021 lausuntopyynnön ammattitutkinnon perusteiden luonnoksista. Uusi tutkinto astuu voimaan Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella 1.8.2021. Nykyinen tutkintorakenne muuttuu siten, että tutkintorakenteesta poistuu kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja henkilökohtaisen avun osaamisala siirtyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta vammaisalan ammattitutkintoon. Tutkintojen sisältöä on myös uudistettu vastaamaan osaamistarpeita.

Suomen CP-liitto jätti 15.1.2021 lausunnon tutkintouudistuksesta. Lausunnossa otettiin kantaa tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyyteen, tutkinnon muodostumiseen ja tutkinnon osien sisältöön eli ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat.

Vastaavatko tutkinnot työelämän tarpeisiin?

Toimme lausunnossamme esille yleiset henkilökohtaisen avun työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet, jonka myös kunnat ovat todenneet.

Tutkintoon oli esitetty sisältyväksi monipuolista tietoa eri vammoista ja esitimme laajaa yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa, joilla on sekä tietoa että kokemusasiantuntijuutta asiassa. Tutkinnossa oli myös epäselviksi jääviä asioita. Huomautimme, että opintojen jälkeen työelämään siirryttäessä opiskelijoilla tulee olla joustava työote. Työ muovautuu aina jokaisen avustajaa käyttävän vammaisen ihmisen yksilöllisistä tarpeista. Opintojen ei tule valmistaa vain yhden muotin malliin. Huolena esitimme, miten tämä tutkinto rinnastuu muihin tutkintoihin, kuten lähihoitajan tai vastaavien. Samoin pohdimme mitkä ovat tutkinnon suorittajan mahdollisuus jatko-opintoihin.

Mistä tutkinto muodostuu?

Henkilökohtaisen avun tutkinnon siirtäminen pois puhtaus- ja kiinteistöalan ammattitutkinnosta on erittäin kannatettava asia. Tutkintouudistuksen esityksestä jäi kuitenkin epäselväksi esimerkiksi, miten tilanne muuttaa nykyistä tilannetta, jossa henkilökohtaisen avun työntekijöille ei ole määrätty koulutus- tai tutkintovaatimuksia.

Toimme myös esille, että myös henkilökohtaisen avun osaamisalueeseen tulisi sisältyä pakollisena kommunikointitaitojen ja vuorovaikutuksen opintosisältöä. Esitimme myös kysymyksen, miksi opintosisältöihin on kirjattu pakollisena erityisesti kulttuurin ja taiteen opintoja.

Ammattitaitovaatimukset

Korostimme ammattitaitovaatimuksissa, että opiskelijoiden tulee tutustua laajasti opintojen aikana eri tavoin vammaisiin ihmisiin myös käytännössä. Pelkkä tieto ei riitä. Pidimme epäselvänä tutkintoihin liittyviä kirjauksia raportointivelvollisuuksista tai työryhmien jäsenyyksistä. Jos esimerkiksi toimitaan henkilökohtaisen avun työntekijänä työnantajamallilla, tällöin työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus. Yksityisyydensuojan mukaankin avustajalla ei ole oikeutta raportoida vammaisen ihmisen toiminnasta. Korostimme myös, että arjen tulee perustua vammaisen ihmisen suunnitelmaan, eikä avustajan suunnitelmaan, joka oli kirjattu yhtenä kohtana ammattitaitovaatimuksiin.

Pidimme hyvänä, että opiskeluun sisältyy osio yhteistyöstä perheen ja läheisten kanssa. Fyysisen avustamisen tärkeä osa on myös erilaisten liikkumisen apuvälineiden tuntemus.

Tutkintojen tulee tähdätä yksilöllisen tarpeen mukaisen avustamisen opiskeluun ja parhaimmillaan hyvä tutkinto houkuttelee alalle myös uusia työntekijöitä.

Suomen CP-liitto