Kevätliittokokouksen kannanotto: Lakien noudattamista on valvottava

Julkaistu 17.4.2023

Suomen CP-liitto ry vaatii, että hyvinvointialueiden on systemaattisesti seurattava ja raportoitava lakien noudattamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Saamamme palautteen mukaan vammaiset henkilöt saavat hakemistaan palveluista ja tukitoimista usein päätöksiä, joita ei ole laadittu asianmukaisesti tai joita on laadittu lainvastaisesti. Aina asiakasta ei ole edes kuultu päätöstä tehdessä.

Oikaisuvaatimukset ja muutoksenhaut ovat asiakkaiden kannalta kohtuuttoman hitaita, kun palveluille tai tukitoimille on välitön tarve. Esimerkiksi erään vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua koskevan päätöksen kumoaminen kesti noin 1,5 vuotta (viranhaltijan päätöksestä korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen). Tätä ei voida pitää kohtuullisena aikana.

Luottamushenkilöiden on valvottava, että hyvinvointialueiden virkamiehet noudattavat lakeja ja päätökset tehdään ilman kohtuuttomia viivästyksiä. Hallintotuomioistuimille on turvattava riittävät resurssit, jotta muutoksenhaut voidaan käsitellä kohtuullisessa ajassa. Valvovilla viranomaisilla, kuten eduskunnan oikeusasiamiehellä ja aluehallinto- virastoilla, on oltava riittävät resurssit ja keinot puuttua tilanteisiin, joissa lainsäädäntöä ei noudateta tai käsittelyajat ovat liian pitkät.

Vammaisten henkilöiden on välttämätöntä saada lainsäädännön mukaiset palvelut ja tukitoimet. Nämä edellyttävät lainmukaisia päätöksiä ja toimeenpanoa säädetyssä ajassa. Kysymys on myös lakien noudattamisen uskottavuudesta.

Lisätietoja:

Juha Lappalainen
toiminnanjohtaja
Suomen CP-liitto ry
p. 044 019 9687


Suomen CP-liitto ry on vuonna 1965 perustettu valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. Kohderyhmäämme kuuluvat ihmiset, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia, normaalipaineinen hydrokefalia tai motorisen oppimisen vaikeuksia. Vammoihin liittyy monia liitännäisoireita, kuten puhevammaa, kielellisiä tai hahmotushäiriöitä, kiputiloja tai uupumusta, jotka eivät näy päällepäin tai ilmene lyhyessä kanssakäymisessä ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Ne vaikeuttavat kuitenkin vammaisen ihmisen arjessa selviytymistä huomattavasti.

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687