DigiMetku-hanke kutsuu 14–17-vuotiaita nuoria mukaan kehittämään sovellusta

Julkaistu 17.2.2023

DigiMetku-hanke pyytää 14–17-vuotiaita nuoria mukaan kehittämään digitaalista sovellusta. Sovelluksen tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren kuntoutumista arjessa. Sinut kutsutaan mukaan kehittämiseen, koska olet saanut kuntoutusta ja sinulla on tietoa tärkeistä asioista arjessa.

Kehittämiseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Voit päättää osallistumisesta yhdessä vanhempasi kanssa. Kieltäytyminen ei vaikuta kohteluusi tai saamaasi kuntoutukseen.

Voit keskeyttää kehittämiseen osallistumisen koska tahansa syytä ilmoittamatta. Mikäli keskeytät kehittämiseen osallistumisen tai peruutat suostumuksen, sinusta keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana kehittämisaineistoa.

Kehittämiseen osallistuminen

Kehittäminen toteutuu ryhmässä, jossa on viisi nuorta. Kehittäminen sisältää yhdessä ideointia. Jos haluat, niin voit ottaa mukaan kehittämiseen myös avustajan tai läheisen tueksi mukaan.

Kehittäminen kestää kaksi tuntia ja se tapahtuu etäyhteydellä. Kehittämiskertoja on kaksi, mutta voit osallistua jompaankumpaan tai molempiin.

Lähetämme lisätietoa kehittämisen sisällöstä sähköpostilla muutamaa viikkoa ennen kehittämisen toteutumista, mutta kehittämiseen ei tarvitse valmistautua etukäteen. 

Kehittämiseen osallistuminen ei aiheuta sinulle haittaa. Kehittämisen tuloksia hyödynnetään digitaalisen sovelluksen kehittämisessä, joka valmistuu 31.12.2024. Kehittämiseen osallistuminen ei maksa mitään. Osallistumisesta ei makseta erillistä korvausta.

Kehittämisen toteuttajat

Kehittäminen toteutuu osana DigiMetku-hanketta. Hankkeesta vastaa Metropolia Ammattikorkeakoulu ja projektipäällikkö Salla Sipari. DigiMetku-hanke toteutetaan yhteistyössä Arcada ja Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa. Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry toimi kehittäjäkumppanitahona levittäen tietoa hankkeesta. Hanketta rahoittaa Kela.

Sovellus on saatavilla Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry:n nettisivuilla sen valmistuttua 31.12.2024. Tuloksista raportoidaan Kelan julkaisusarjassa.

Yhteystiedot ja lisätiedot

Ilmoita osallistumisesi kehittämiseen Nea Vänskälle, joka on mukana kehittäjäryhmässä:
Nea Vänskä, p 040 673 8664, nea.vanska@metropolia.fi

Lue lisää DigiMetku-hankkeesta


Hankkeen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste: Henkilötietojen käsittely kehittämisessä

Tässä tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja-astus, 679/2016, ja voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö) mukaisesti. Seuraavassa kuvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat.

Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Henkilötietojen yhteisrekisterinpitäjät ovat:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000

Yrkeshögskolan Arcada Ab (y-tunnus 2553871-2)
Postiosoite: Jan-Magnus Janssonin aukio 1
00560 Helsinki
Puhelin (vaihde): +358 0294 282 699

Lapin ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus 2528792-5)
Postiosoite: Jokiväylä 11C, 96300 Rovaniemi
Puhelin: +358 40 772 2937

Metropolia Ammattikorkeakoulu vastaa henkilötietojen käsittelystä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä rekisteripitäjän yhteyshenkilöltä:

Nimi: Nea Vänskä
Tehtävä: DigiMetku-projektin tutkija
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: nea.vanska@metropolia.fi

Kehittämisessä kerätään seuraavia henkilötietoja

Henkilötietojen käsittely on oikeutettua ainoastaan silloin, kun se on tutkimukselle välttämätöntä. Kerättävät henkilötiedot on minimoitava, niitä ei saa kerätä tarpeettomasti tai varmuuden vuoksi.

Hankkeeseen osallistuvilta kerätään seuraavat henkilötiedot: etu- ja sukunimi, ikä, sukupuoli, sähköpostiosoite, keskustelun äänitallenne sekä työpajojen kirjalliset ja kuvalliset mahdollisesti käsialaasi sisältävät tuotokset.

Osallistujalla ei ole sopimukseen tai lakisääteiseen tehtävään perustuvaa velvollisuutta toimittaa henkilötietoja vaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Henkilötietojenne suojausperiaatteet

Henkilötiedot kerätään Metropolian sähköpostijärjestelmällä tai E-lomakkeella, joka on suomalaisen Eduix Oy:n kehittämä, ja se on asennettu toimimaan tietoturvallisesti Metropolian omalle palvelimelle. Henkilötiedot tallennetaan Metropolian verkkolevyasemalle.

Suostumusasiakirjat kerätään sähköisesti ja tallennetaan muiden henkilötietojen kanssa Metropolian verkkolevylle, joka on käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattu muilta kuin Metropolian DigiMetku-hankkeen työntekijöiltä.

Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus

Kehittämisessä kerättyä ja tallennettua tietoa käytetään vain tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja niitä hyödynnetään vain DigiMetku-hankkeen digitaalisen sovelluksen kehittämisessä. Tiedot käsitellään ja tallennetaan luottamuksellisesti tietoturvallisella tavalla. Kerätty tieto analysoidaan ja raportoidaan ilman henkilötietojasi ja siten, että sinua ei voi tunnistaa niistä.

Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu asianmukaisesti.

Henkilötietojenne käsittelyperuste

DigiMetku-projektin henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen.

Kehittämisen kestoaika (henkilötietojesi käsittelyaika)

Kaikki henkilötiedot hävitetään kehittämisen valmistumisen jälkeen 31.12.2024.

Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu tutkimuksen päätyttyä?

Henkilötiedot hävitetään kehittymisen päättyessä 31.12.2024.  

Tietojen luovuttaminen tutkimusrekiseristä

Henkilötietojasi ei luovuteta korkeakoulujen kehittäjäryhmän ulkopuolisille tahoille.

 Henkilötietojesi mahdollinen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietojasi ei siirretä/siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröitynä teillä on oikeus

Koska henkilötietojasi käsitellään tässä kehittämisessä, niin osallistuja on rekisteröity kehittämisen aikana muodostuvassa henkilörekisterissä. Rekisteröitynä osallistujalla on oikeus:

saada informaatiota henkilötietojesi käsittelystä
tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
oikaista tietojasi
poistaa tietosi (esim. jos peruutat antamasi suostumuksen)
peruuttaa antamasi henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus
rajoittaa tietojesi käsittelyä
rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisusta, poistosta tai käsittelyn rajoittamisesta
siirtää tietojasi järjestelmästä toiseen
sallia automaattinen päätöksenteko nimenomaisella suostumuksellasi
tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsot, että henkilötietojasi on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Osallistuja voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Hän välittää Metropolian tietosuojavastaavan yhteystiedot ja Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot.

Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon

Henkilötietojen käsittely aineistoa analysoitaessa ja tuloksia raportoitaessa

Kerättyä tietoa ja kehittämisaineistoa käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Aineisto analysoidaan siten, että osallistujia ei voida tunnistaa ja tulokset raportoidaan ryhmätasolla, jolloin yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa.

Kehittämisaineistoa säilytetään Metropolian verkkolevyasemalla viisi (5) vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään poistamalla tiedostot. Aineistoa käytetään apuna sovelluksen korjauksessa ja päivittämisessä, mutta ei muissa jatkotutkimuksissa.