ABC-sanasto

AAC

AAC:lla tarkoitetaan puhetta tukevaa, täydentävää ja korvaavaa kommunikointia, mikä on viestintää, jossa käytetään tukiviittomia, kuvia tai blisskieltä.

Ableismi

Ableismilla tarkoitetaan syrjintää vamman perusteella.

ADL-toiminnot

ADL-toiminnot ovat ihmisen henkilökohtaiset päivittäiset perustoiminnot eli peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, WC-käynnit ja liikkuminen sisätiloissa. Lyhenne tulee sanoista Activities of Daily Living.

Asfyksia

Asfyksia on verenkierron häiriöstä tai hengitysvajavuudesta johtuva hapenpuute

Aistitoiminnan poikkeavuudet

n. 90 %:lla henkilöistä, joilla on cp-vamma, on poikkeavuutta kosketustunnossa sekä asento- ja liikeaistissa. Näön ja kuulon kautta saatu havaintotieto voi myös poiketa tavanomaisesta. Tällä voi olla vaikutusta vireystilaan, keskittymiseen, mielialaan, käyttäytymiseen ja toiminnan suunnitteluun.

Aistiyliherkkyys

Aistiyliherkkyys on aivojen ja keskushermoston tavallisesta poikkeava tapa käsitellä jotakin aistitietoa, kuten kuuloärsykkeitä tai kosketusärsykkeitä.

Aivokysta

Aivokysta on hyvänlaatuinen nestettä sisältävä kasvain aivoissa.

Aivonestekierto

Aivonestekierto on jatkuva prosessi, joka suojaa aivoja ja selkäydintä. Aivoselkäydinneste kiertää reitin ihmisen aivokammioiden kautta laskimoihin, joista se poistuu. Aikuisella likvoria muodostuu n. 500 ml vuorokaudessa. Häiriöt sen virtauksessa tai takaisin imeytymisessä aiheuttavat mm. hydrokefaliaa.

Aivoverisuonimalformaatio

Aivoverisuonimalformaatio on aivoverisuonten valtimo-laskimoepämuodostuma eli synnynnäinen verisuonten häiriö, jossa normaali hiusverisuoniverkosto on korvautunut poikkeavilla, putkimaisilla verisuonirakenteilla valtimoiden ja laskimoiden välillä. Hoitona on leikkaus tai tukkiminen suonensisäisesti eli embolisaatio.

Aspiraatio

Aspiraatiolla tarkoitetaan ruuan joutumista henkitorveen ruokailun yhteydessä.

Ataksia

Ataksia tarkoittaa motorista häiriötä, jossa lihakset eivät toimi hallitusti. Henkilöllä on tällöin vaikeuksia tasapainossa ja liikkeen kohdistamisessa. Ataksia johtuu pikkuaivovauriosta tai pikkuaivojen kehityshäiriöstä.

Atetoosi

Atetoosi tarkoittaa alhaista lihasjänteyttä, koordinaatiovaikeuksia ja jatkuvaa tahatonta lihasliikettä. Atetoosi voi olla itsenäinen vamma tai esiintyä spastisen cp-oireyhtymän lisäoireena.

Aukile

Mmc:ssä hermostoputken sulkeutuminen ei tapahdu täydellisesti ja selkärangan yhden tai useamman nikaman takakaari jää sulkeutumatta. Kohtaa, joka ei sulkeudu kutsutaan aukileeksi. Aukile suljetaan leikkauksella.

Avanne

Avanne on leikkauksella tehty aukko, jonka kautta uloste tai virtsa pääsevät poistumaan virtsateistä tai suolesta

Aivoperäinen näkövamma

Aivoperäisessä näkövammassa näköhaasteiden syy ei ole itse silmässä, vaan aivoissa sijaitsevan näköjärjestelmän osissa, jotka vastaavat näköaistin kautta saadun tiedon käsittelystä ja tulkinnasta.

Blisskieli

Blisskieli on graafinen kieli, jossa asiat ilmaistaan bliss-symboleilla. Sitä käytetään puhetta tukevana tai korvaavana kommunikointikeinona.

Bilateraalinen cp-vamma

Bilateraalinen cp-vamma tarkoittaa diplegiaa, jossa alaraajojen motoriikka on häiriintynyt vaikeammin kuin yläraajojen.

Botox-hoito

Botox-hoitoa käytetään voimakkaiden lihajännitysten laukaisuun. Botox-hoidolla voidaan vähentää esim. cp-vammasta johtuvaa lihasjäykkyyttä. Botox-pistokset laitetaan suoraan lihakseen.

Botuliinitoksiini

Botuliinitoksiini eli botox on kouristuksen omaisen lihasjännityksen ja raajojen virheasentojen hoitoon käytettävä lihasrelaksantti. Se sisältää vaikuttavana aineena botuliinitoksiini tyyppi A:ta, jota annetaan pistoksena suoraan lihakseen. Se vaikuttaa estämällä osin hermoimpulssien pääsyn lihaksiin, joihin pistos on annettu, ja vähentää lihasten liiallista supistelua.

CFCS

CFCS on kommunikointivaikeuksien määrittelemiseen tarkoitettu luokittelu, jossa on 5 tasoa.

Cp-vamma

Cp-vamma aiheutuu kehittyvien aivojen kertavauriosta aivojen liikekeskuksessa. Vauriosta seuraa yksilöllisiä motorisia ongelmia. Lisäksi saattaa esiintyä ongelmia mm. aistihavainnoissa, hahmotuskyvyssä ja kommunikoinnissa. Joskus myös epilepsiaa ja sekundaarisia tuki- ja liikuntaelinongelmia.

Dafot

 Dafo on nilkkaortoosi (dunamic ankle-foot orthosis) eli yksilöllinen jalkapohjaa ja nilkkaa tukeva kovamuovista valmistettu tuki. Auttaa korjaamaan jalkapöydän virheasentoa ja vähentämään lihasjäykkyyttä.

Dallari

Dallari on kävelyteline, jonka välissä seistään ja jota ns. vedetään perässä. Siinä on kädensijat sivuilla noin lantion korkeudella ja takatanko. Siihen on saatavilla monenlaisia lisävarusteita, kuten penkki ja jarrut.

Dyskineettinen cp-vamma

Dyskineettisen cp-vamman piirteitä ovat asennon ja/tai liikkeiden epänormaalit toimintamallit ja vammautuneiden kehonosien tahdottomat, kontrolloimattomat, toistuvat, toisinaan stereotyyppiset liikkeet.

Dystonia

Dystonialla tarkoitetaan lihastonuksen eli lihasten jäntevyyden vaihtelua

Dystoninen cp-vamma

On toinen dyskineettisen cp-vamman muodoista. Sen oirekuvaa hallitsevat epänormaalit asennot ja lihastonuksen vaihtelu (ks. dystonia)

EHO

Erityishuolto-ohjelma (EHO) on muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös siihen kirjatuista kehitysvammalain perusteella asiakkaalle myönnetyistä palveluista.

Epilepsia

Epilepsialla tarkoitetaan taipumusta saada toistuvasti epileptisiä kohtauksia, joille ei ole selkeää ulkoista syytä. Epilepsioita on monenlaisia, eikä se ole vain yhdenlainen sairaus.

Esteettömyys

Esteettömyys ottaa huomioon ihmisten moninaisuuden rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se on sitä, että kaikki pystyvät käyttämään palveluita, saamaan tietoa ja osallistumaan itseään koskevaan päätöksen tekoon ja olemaan osa yhteiskuntaa.

Fatiikki

Fatiikki on tavallisesta poikkeavaa väsymystä, joka saattaa olla hyvin voimakasta, kokonaisvaltaista ja toimintakykyä heikentävää. Fatiikki ei ole aina riippuvainen fyysisen rasituksen määrästä vaan sitä voi esiintyä myös lyhyen ajattelutyötä vaativan fyysisen tai psyykkisen kuormituksen jälkeen.

Fyysinen inaktiivisuus

Fyysinen inaktiivisuus (physical inactivity) tarkoittaa lihasten vähäistä käyttöä tai täydellistä käyttämättömyyttä, mikä aiheuttaa elimistön heikkenemistä ja fyysisten toimintojen huononemista.

GAS-mittari (GAS-menetelmä)

GAS-mittari on kuntoutuksessa ja valmennuksessa käytettävä tavoitteen asettamisen menetelmä, jota asiakas ja ammattilainen käyttävät yhdessä: 1) Tunnistetaan muutosta vaativa asia, 2) määritellään asiakkaan oma tavoitetila 3) valitaan muutokselle konkreettinen osoitin (indikaattori), jonka avulla tavoitteen toteutumisen voi havaita tietyn ajanjakson kuluessa 4) määritellään toteutumisen tasot viisiportaisella asteikolla ja 5) arvioidaan yhdessä, mille tasolla asiakas pääsi tavoitteensa toteutumisessa. Lyhenne tulee sanoista Goal Attainment Scaling.

Gastrostooma

Gastrostooma eli mahalaukkuavanne on vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun kulkeva syöttöletku.

GMFCS-luokittelu

GMFCS-luokittelu on cp-vammaisten henkilöiden liikkumis- ja toimintakyvyn arvioimiseksi kehitetty luokittelu, jossa on 5 tasoa.

Hahmotushäiriöt tai -vaikeudet

Hahmottamisen taidot ovat ajattelutaitoja, jotka liittyvät kolmiulotteisessa todellisuudessa elämiseen. Havaitsemisen lisäksi hahmottamisessa on kyse mielikuvien luomisesta. Jos hahmottamisen taidot ja hahmottamiseen liittyvät ajattelutaidot ovat niin puutteellisia, että ne haittaavat toimimista jokapäiväisessä elämässä, puhutaan hahmottamisen häiriöistä tai vaikeuksista.

Hemiplegia

Hemiplegia tarkoittaa toispuoleisuutta eli cp-vamman oireet, kuten lihasjäykkyys ja poikkeavat liikemallit esiintyvät vain toisella puolella kehoa esim. vasemmassa jalassa ja kädessä.

Hienomotoriikka/hienomotoriset taidot

Hienomotoriikalla tarkoitetaan pienillä lihaksilla aikaansaatuja tarkkuutta vaativia liikkeitä ja toimintoja.

HOPS

HOPS on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelija nimeää ja aikatauluttaa suunnitelmaansa ne kokonaisuudet, jotka hän aikoo suorittaa tutkinto-ohjelmansa opintotarjonnasta.

HOJKS

HOJKS on henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Siihen kirjataan kaikki oppilaan/opiskelijan tarvitsemat pedagogiset ratkaisut, tukimuodot, yhteistyö ja kuntoutus.

Hyperkinesia

Hyperkinesialla tarkoitetaan lihasten vajaatoimintaa eli liikkeiden vähyyttä ja hitautta.

Hypertonia

Hypertonialla tarkoitetaan kohonnutta lihastonusta eli lihasten jäntevyyttä.

Hypoksia

Hypoksialla tarkoitetaan hapenpuutetta.

Hypotonia

Hypotonialla tarkoitetaan alentunutta lihastonusta eli lihasten jäntevyyttä.

Hydrokefalia

Hydrokefalia on aivoselkäydinnestekierron häiriö. Hydrokefalia voi esiintyä itsenäisenä. Riippuen syntysyystä, siihen yleensä liittyy kuitenkin muita liitännäisvammoja. Niistä yleisimpiä ovat mm. cp-vamma, mmc sekä epilepsia.

ICD10

ICD10 on kansainvälinen tautiluokitus. Lyhenne tulee sanoista International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision

ICF-luokitus

ICF-luokitus on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Se muodostuu kahdesta perusluettelosta, 1) ruumiinrakenteiden ja -toimintojen kuvauskohteet ja 2) suoritusten ja osallistumisen kuvauskohteet eri toiminnoissa ja eri elämänalueilla.

ICF-CY

ICF-CY on lasten ja nuorten ICF, jossa on otettu huomioon lapsen ja nuoren kehitysvaiheet (engl. International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth).

Inkluusio

Inkluusio-käsitteellä kuvataan kaikkien oikeutta yhdenvertaiseen osallistumiseen ja tasa-arvoon yhteiskunnassa. Koulussa inkluusio tarkoittaa sopivien tukitoimien avulla erityistä tukea tarvitsen oppilaan sijoittamista perusopetuksen ryhmään.

Katetri

Katetri on muoviputki, jossa on tyhjennysaukkoja. Sitä käytetään virtsan tyhjentämiseen virtsarakosta. Katetri voi olla joko kertakäyttöinen tai kestokatetri.

Karkeamotoriikka

Karkeamotoriikka vaatii suurten lihasten koordinoitua toimintaa, mikä mahdollistaa tasapainoisen liikkumisen ja hyvin kontrolloidut asennot. Karkeamotorisia taitoja ovat esim. käveleminen ja hyppääminen

Klonus

Klonus tarkoittaa nykivää kouristusta lihaksissa

Kognitiiviset toiminnot/vaikeudet

Kognitiiviset toiminnot ovat havaitsemiseen, ajatteluun, muistiin ja kieleen liittyviä toimintoja. Kognitiiviset vaikeudet voivat liittyä tarkkaavaisuuteen, havainnointiin, tunnistamiseen oppimiseen, toiminnanohjaukseen, ongelmien ratkaisemiseen tai kielen ymmärtämiseen ja käyttöön.

Kolmannen aivokammion puhkaisu

Kolmannen aivokammion puhkaisu on hydrokefalian hoitokeino, joka joissain tapauksissa voidaan suorittaa suntin asettamisen sijaan. Aivoselkäydinnesteelle tehdään tähystyksellä uusi kanava tukkeutuneen tilalle.

Kolmipistekeppi

Kolmipistekeppi on keppi, jonka alaosa haarautuu kolmeen osaan, ja tukipisteitä on 3, kun tavallisessa kepissä, niitä on vain 1. Kolmen tukipisteen ansioista keppi pysyy pystyssä myös itsekseen.

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus

Kommunikaatio-opetuksella ja -ohjauksella tarkoitetaan uuden kielen opetusta tai kommunikointikeinon käytön ohjausta puhevammaisen perheelle ja lähiympäristölle

Kommunikointitaulu, -kansio, -tabletti

Kommunikointitaulut ovat aihe- tai tilannekohtaisia keskustelusanastoja; kansio mahdollistaa monipuolisen lausetasoisen kommunikoinnin; Kommunikointiohjelma on tietokoneessa, älypuhelimessa tai tabletissa toimiva alusta, jonne puhevammaiselle henkilölle on rakennettu tai valmiista kommunikointisovelluksesta yksilöity toimiva kommunikoinnin kokonaisuus. Alustaan on mahdollista saada myös puhesynteesi.

Kompensaatiotyö, -väsymys

Kompensaatiotyö/ kompensaatioväsymys tarkoittaa sitä, että puuttuvaa lihasvoimaa ja koordinaatiota joutuu korvaamaan muilla kropan osilla.

Koreoatetoottinen

Koreoatetoottinen tarkoittaa nykivää, esim. pakkoliikkeet voivat olla koreoatetoottisia eli nykiviä.

Kyfoosi

Kyfoosilla tarkoitetaan köyryselkäisyyttä.

Kystofiksi (kystostomia)

Kystofiksi on virtsarakkoavanne, joka tehdään vatsanpeitteiden läpi.

Kyynärsauvat

Kyynärsauvat ovat kävelyn apuvälineenä käytettävät sauvat, joissa on kädensija ja tuki kyynärpäälle.

Lihastonus (tonus)

Lihastonus, jäntevyys, kuvaa lihasten supistumisen tilaa. Kaikilla lihastonus on yksilöllinen. Tonus voi olla normaali, alentunut tai kohonnut.

Likvor

Likvor on aivoselkäydinneste.

Lonkkaluksaatio

Lonkkaluksaatio tarkoittaa lonkkanivelen sijoiltaanmenoa, sillä viitataan usein vastasyntyneen lapsen nivelen epävakauteen.

Luksaatio

Luksaatiolla tarkoitetaan luun sijoiltaanmenoa.

Lordoosi

Lordoosilla tarkoitetaan selkärangan notkoa.

MACS

MACS- luokittelu on käsien hienomotoriikan ja toimintavaikeuksien luokitus yli 4-vuotiailla lapsille. Toimintavaikeuksia kuvataan viidellä eri tasolla (I – V). Tasolla I esineiden käsittely on helppoa ja tasolla V esineiden käsittely ei onnistu itsenäisesti. Lyhenne tulee sanoista Manual Ability Classification Scale.

Manuaalinen pyörätuoli

Manuaalisella pyörätuolilla tarkoitetaan käsin kelattavaa pyörätuolia.

Meningomyeloseele

Tarkoittaa mmc:ä, tulee sanoista meningo (aivokalvo) myelo (selkäydin) cele (tyrä, pullistuma).

Mmc

Mmc on lyhenne sanasta meningomyeloseele eli selkäydinkohju tai selkärankahalkio. Se on synnyinnäinen selkärangan ja selkäytimen epämuodostuma johon liittyy osittainen selkäytimen vaurioituminen. Mmc- kuuluu neuraaliputken sulkeutumishäiriöihin.

Monoplegia

Monoplegialla tarkoitetaan sitä, että cp-vamman oireet, kuten lihasjäykkyys ja poikkeavat liikemallit esiintyvät vain yhdessä raajassa, kuten toisessa kädessä tai jalassa.

Mororefleksi

Mororefleksi on säpsähdysrefleksi, joka on synnynnäinen. Yleensä mororefleksi häviää kolmen kuukauden ikään mennessä, mutta joskus se voi jäädä päälle. Näin käy monilla cp-vammaisilla henkilöillä. Tämä ilmenee esimerkiksi säpsähdysherkyytenä yllättäviin tilanteisiin tai ääniin. Mororefleksi voi jäädä päälle myös vammattomilla henkilöillä, mutta niin lievänä, ettei sitä välttämättä huomaa arjessa. Se voi kuitenkin aiheuttaa esim. stressiherkkyyttä.

Motorisen oppimisen vaikeus (DCD)

Motorisen oppimisen vaikeus on kehityksellinen neurobiologinen häiriö, missä yksilöllä on huomattavaa vaikeutta oppia uusia motorisia taitoja ja soveltaa jo opittuja taitoja uusissa tilanteissa.

Nelipistekeppi

Nelipistekeppi on keppi, jonka alaosa haarautuu neljään osaan, ja tukipisteitä on 4, kun tavallisessa kepissä, niitä on vain 1. Neljän tukipisteen ansioista keppi pysyy pystyssä myös itsekseen. Tämä keppi antaa vielä enemmän tukea kuin kolmipistekeppi.

Normaalipaineinen hydrokefalia

Normaalipaineinen hydrokefalia on hydrokefalian muoto, joka poikkeaa monin tavoin varsinaisesta hydrokefaliasta. Ei esiinny lähes ollenkaan lapsilla. Koostuu tyypillisesti kolmesta oireesta: Kävelyn ja virtsanpidätyksen vaikeus sekä muistin huononeminen. Etenevä sairaus, jota hoidetaan suntilla.

Ortoosi

Ortoosi on kehon asentoa korjaava ja tukeva yksilöllinen apuväline. Ortoosi voi tukea tai rajoittaa lihasten ja nivelen liikettä.

Osteopenia

Osteopenia on osteoporoosin esiaste, jolloin luun lujuus on alentunut jonkin verran.

Osteoporoosi

Osteoporoosi on luukato, joka aiheuttaa luun haurastumista. Luun lujuuden alentuminen altistaa luun murtumille. Osteoporoosi on usein perinnöllinen, mutta jotkin sairaudet, lääkitys ja ikääntyminen lisäävät osteoporoosin riskiä.

Pakkoinkontinenssi

Pakkoinkontinenssi tarkoittaa tahatonta virtsankarkailua, johon liittyy virtsaamispakko, jota on vaikea lykätä. Tarve voi ilmetä yhtäkkiä. Pakkoinkontinenssia on erilaisia muotoja, ja sitä ilmenee eri tasoisena. Se voi aiheuttaa esim. tiheästi toistuvaa vähäistä karkailua virtsaamiskertojen välillä tai virtsarakon tyhjenemiseen kokonaan.

Pakkoliike

Pakkoliikkeet ovat lihasten tahattomia liikkeitä, joita ei voi itse hallita. Pakkoliikkeet voivat olla yksi cp-vamman liitännäisoire.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita tarvitset pystyäksesi toimimaan jokapäiväisessä elämässä. Palvelusuunnitelma on osa palvelutarpeen arviointia vammaispalveluissa.

Patella alta

Patella alta on aikuisilla cp-vammaisilla henkilöillä yleisesti todettu polvivaiva, jolla tarkoitetaan polvilumpion normaalia korkeampaa sijaintia. Sen aiheuttaa toistuva kova polven patella-jänteeseen kohdistuva rasitus. Ongelman syntyyn voivat vaikuttaa myös alaraajojen virheasennot ja lihaskireydet.

Peg-ruokintaletku

Peg-ruokintaletku on yksi mahalaukkuavanteissa käytettävistä letkutyypeistä. Letku voidaan asettaa paikoilleen tähystyksellä tai leikkauksella.

Peroneustuki

Peroneustuki tarkoittaa riippunilkkatukea, joka helpottaa kävelyä, koska se estää kompastumista, jalan läpsymistä ja varpaiden töksähtämistä. Peroneustuki normalisoi kävelyä ja estää riippunilkan syntymistä nostamalla jalkaterää askeleen eri vaiheissa.

Proprioseptiikka

Proprioseptiikka tarkoittaa palautetta, jota saamme iholta, nivelistä ja lihaksista ilman näköaistin apua. Tämä helpottaa seisoma-asennon hallintaa sekä liikkeiden tuottamista.

Puhevamma

Puhevammalla tarkoitetaan, että ihminen ei tule arjen kommunikointitilanteissa toimeen puheen avulla. Hänellä voi olla vaikea tuottaa tai ymmärtää puhetta. Usein puhevammaan liittyy myös lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia.

Päivittäinen arjen toiminto

Päivittäinen arjen toiminto yleisnimike kaikille arkeen ja elämäntilanteeseen kuuluville toiminnoille. Päivittäisten perustoimintojen (ks. ADL-toiminnot) lisäksi näihin luetaan ns. välineelliset päivittäistoiminnot, kuten kodinhoitotoimet, lapsista huolehtiminen, vaate- ja ruokahuolto, laitteiden käyttö ja kodin ulkopuolella asiointi.

Riippunilkka

Riippunilkka on pohjehermon vaurio, joka voi aiheutua esim. iskusta tai puristustilasta. Nilkan koukistaminen on vaikeaa, varpaiden nostaminen lattiapinnasta haasteellista ja jalkaterä läpsyy kävellessä.

Spastisuus

Spastisuus on tahatonta lihasjäykkyyttä, jota potilaan on vaikea tai lähes mahdotonta itse kontrolloida. Se tuntuu vastuksena raajaa liikutettaessa ja se vaikeuttaa normaalia liikkeen suorittamista.

Suntti

Suntti on hydrokefalian yleisin hoito. Ihon alla kulkeva, venttiilillä varustettu yleensä silikoninen muutaman mm. paksuinen letku, jonka yläpää sijoitetaan sivuaivokammioon ja alapää yleensä vatsaonteloon.

Spondylolyysi ja spondylolisteesi

Spondylolyysi tarkoittaa selkärangan nikaman takaosan luisen rakenteen katkosta suhteessa nikaman etuosaan. Se on yleinen alaselkäkivun aiheuttaja. Spondylolyysiin voi liittyä myös nikamaliukuma spondylolisteesi.  Tämän kehittymisen riskiin vaikuttaa cp-vammaisille tyypillinen suuri lannenotko.

Toiminnallisen näönkäytön ongelmat

Ks. Aivoperäinen näkövamma

Tulkkauspalvelu

Tulkkauspalvelun tavoitteena on, että puhevammainen henkilö voi olla kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa ja tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Tulkkausta voi tarvita työssä, opiskelussa, harrastamisessa, asioimisessa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai muussa arjen toiminnassa.

Tulkki

Tulkki avustaa ja mahdollistaa puhevammaisen henkilön kommunikoinnin ja ymmärryksen. Hän on perehtynyt puhevammaisen henkilön kommunikointitapaan.

Unilateraalinen cp-vamma

Unilateraalinen cp-vamma tarkoittaa hemiplegiaa, jossa oireet ovat vain kehon toisessa puoliskossa.