CP-liiton kohderyhmään kuuluvat myös henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.

Motorisilla toiminnoilla tarkoitetaan hermo- ja lihassolujen toiminnasta aiheutuvia toimintoja, jotka johtavat toivottuun liikkeeseen tai liikkeen muutokseen. Termi motoriikka viittaa liikkeisiin ja liiketoimintoihin.

Motorisissa taidoissa voi olla haasteita monista eri syistä. Siksi myös tuen muodot eroavat toisistaan. Haasteet motorisissa taidoissa voivat johtua vähäisestä arkiliikunnasta ja harjoituksen puutteesta. Motoriikan haasteiden taustalla voi myös olla vamma, sairaus tai motorisen oppimisen vaikeus.

Motorisen oppimisen vaikeus tai motoriikan oppimisvaikeus eli DCD (Developmental Coordination Disorder) on kehityksellinen neurobiologinen häiriö, missä on vaikeuksia oppia uusia motorisia taitoja. Motorisen oppimisen vaikeutta esiintyy 5-6 prosentilla lapsista. Vaikka motorisen oppimisen vaikeus diagnosoidaan pääsääntöisesti vasta yli 5-vuotiailla, merkit ovat nähtävissä jo paljon nuoremmilla.

Motorisen oppimisen vaikeus voi näkyä vaikeutena suunnitella ja ohjailla liikkeitä, kömpelyytenä, epätyypillisinä liikemalleina, liikkeiden hitautena ja epätarkkuutena, vaikeutena ajoittaa liikkeitä ja säädellä lihasvoimaa tai vaikeutena kehonhahmotuksessa, esineiden käsittelyssä tai käsialan selkeydessä. Ongelmat näkyvät useissa käytännön toiminnoissa, kuten kirjoittamisessa, pukeutumistilanteissa tai fyysisissä peleissä ja leikeissä. Myös suoriutuminen jokapäiväisissä motorista koordinaatiota vaativissa toiminnoissa voi olla olennaisesti heikompaa suhteessa ikätovereihin.

Oikeanlaiset tukitoiminnot vaikuttavat merkittävästi taitojen kehittymiseen ja oppimiseen. Innostunliikkumaan.fi-sivustomme Skillilataamosta löydät runsaasti maksuttomia, ladattavia Skillikortteja, joiden avulla voi harjoitella erilaisia motorisia taitoja voi lapsen kanssa.