Suomen CP-liitto ry:n mmc- ja hydrokefaliatoiminnan tietosuojaseloste


REKISTERIN PITÄJÄ

Suomen CP-liitto ry, Y-tunnus 0202104-0, Malmin kauppatie 26, 00260 Helsinki.


YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Toiminnanjohtaja Marju Silander, marju.silander@cp-liitto.fi, puhelin 040 7014 881


REKISTERIN NIMI

  • Mmc- ja hydrokefaliatoiminnan henkilörekisteri
  • Mmc- ja hydrokefaliatoiminnan tapahtumiin osallistuneet henkilöt -rekisteristö
  • Yhteystietorekisterit
  • Vapaaehtoistoimijarekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietoja voidaan käyttää muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:
• Toiminnan toteuttamisessa
• Tapahtumien ja palvelujen kohdentamisessa
• Tiedon keräämisessä toiminnan suunnittelua ja arviointia varten
• Talouteen liittyvissä seikoissa, omavastuuosuuden laskutuksissa
• Vertaistukikontaktien jatkuvuuden mahdollistamisessa tapahtumien ulkopuolella

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterit sisältävät seuraavat tiedot:

Henkilörekisteri:
• henkilöiden nimi, osoite, mmc- tai hydrokefaliaa koskeva diagnoositieto
Tapahtumarekisterit:
• tapahtumaan osallistuvien henkilöiden nimet, lasten iät, mmc- ja hydrokefaliaa koskeva diagnoositieto.
• vertaistukiristeilyä koskeva laivayhtiöiden edellyttämä matkustajaluettelo, jossa matkustajien nimi, sukupuoli, kansallisuus ja syntymäaika.
• tapahtumissa kootut yhteystietolistat sisältävät henkilöiden vapaaehtoisesti luovuttamat haluamansa yhteystiedot sekä nimi.

Vapaaehtoistoimijarekisteri:
• henkilön nimi, mmc- tai hydrokefaliaa koskeva diagnoositieto, yhteystiedot ja asuinpaikka
Laskutusta koskevat rekisterit:
• henkilön nimi, osoite, perheenjäsenten lukumäärä ja omavastuuosuus
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Tietoja säilytetään niin kauan kuin toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen vuoksi on tarpeenmukaista.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilörekisteri:
• Rekisteriin on kerätty tietoa yhteystietolomakkeella, joka on ollut aiemmin saatavilla verkkosivuilla ja jota on lähetetty myös postitse. Lomake on poistunut käytöstä vuonna 2012.

Tapahtumarekisterit:
• Tapahtumiin osallistuvilta kerätään ilmoittautumisen yhteydessä tiedot yleensä sähköpostin
välityksellä.
• Tapahtumissa kootut yhteystietolistat kootaan tapahtumien yhteydessä ja kopioidaan osallistujille.

Laskutusrekisteri:
• Sähköpostin välityksellä sekä tapahtumien yhteydessä osallistujilta kerätyt tiedot.

Vapaaehtoistoimijarekisteri
• Rekrytoinnin yhteydessä puhelimitse, kasvokkain tai sähköpostitse kerätyt tiedot.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Suomen CP-liitto ry ei luovuta mmc- ja hydrokefaliatoimintaa koskevista rekistereistään tietoja liiton ulkopuoliseen käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn antamalla kirjallisella suostumuksella. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Suomen CP-liiton henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus.

KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mmc- ja hydrokefaliatoiminnan rekistereihin on suora pääsy ainoastaan mmc- ja hydrokefaliatoiminnan suunnittelijalla. Suomen CP-liitto ry:n henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

PROFILOINTI

Tietoja ei käytetä tai muutoin hyödynnetä profilointitarkoituksessa.

REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORA-MARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

Rekisteröidyllä on henkilökohtaisesti oikeus vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia, joita Suomen CP-liitto ry ja sen jäsenyhdistykset kohdistavat rekisteröidyn tietoihin, kun käsittelyn perusteena on CPliiton, jäsenyhdistysten ja asiakkaan välinen jäsenyyssuhde. Rekisteröity voi antaa Suomen CP-liitolle markkinointia, viestintää ja jäsenlehden toimittamista koskevia suostumuksia tai kieltoja.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen CP-liiton mmc- ja hydrokefaliatoiminnan rekistereihin on koottu. Yhteyshenkilö on suunnittelija Petra Peltonen, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittely rajoittamista
Rekisteröitynyt jäsen voin päivittää omia tietojaan vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista ottamalla yhteyttä edellä mainittuihin yhteyshenkilöihin. Tarkastuspyynnössä tulee mainita tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä henkilön nimi ja postiosoite.
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus viranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valistus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojakäytäntöä.


YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainittuihin henkilöihin.