Motorisen oppimisen vaikeus – tiedosta, tunnista, tue!


Lyhyesti

  • Motorisen oppimisen vaikeus tarkoittaa esimerkiksi kömpelöä liikkumista tai epätyypillisiä liikemalleja.

  • Sen voi huomata esimerkiksi siitä, että kirjoittaminen, pukeutuminen tai fyysiset leikit tuottavat haasteita.

Mistä motoriikan haasteet johtuvat?

Motoriikan haasteisiin on monia syitä. Joillakin lapsilla elintavat ja oppimisympäristö voivat vaikeuttaa kehitystä. Motoriset haasteet voivat johtua vähentyneestä arkiliikunnasta ja harjoituksen puutteesta. Näissä tapauksissa tarvitaan usein vain harjoittelua, niin perustaidot kehittyvät hyvin.

Motoriikan haasteiden taustalla voi myös olla vamma, sairaus tai motorisen oppimisen vaikeus.


"Vuosiluokilla 1-2 on tärkeää tunnistaa sellaiset motorisen oppimisen vaikeudet, joilla voi olla yhteyttä muihin oppimisen ongelmiin"

- Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016


Motorisen oppimisen vaikeus

Motorisen oppimisen vaikeus voi näkyä seuraavilla tavoilla:
  • Vaikeus suunnitella ja ohjailla liikkeitä.
  • Kömpelö liikkuminen.
  • Epätyypilliset liikemallit.

Tyypillistä on myös hitaus ja epätarkkuus sekä vaikeus ajoittaa liikkeitä ja säädellä lihasvoimaa. Vaikeuksia voi olla myös kehon hahmotuksessa, esineiden käsittelyssä ja käsialan selkeydessä.

Ongelmat näkyvät usein koulussa, esimerkiksi kirjoittamisessa, pukeutumistilanteissa sekä fyysisissä peleissä ja leikeissä. Jokapäiväisistä toiminnoista suoriutuminen voi olla selvästi heikompaa kuin ikätovereilla.


Päällekkäisiä ongelmia

Motorisen oppimisen vaikeus on yleistä. Siitä huolimatta ongelmat voivat jäädä havaitsematta. Tällöin koululainen jää vaille tarvitsemaansa tukea.

Hyvin harvalla lapsella motorisen oppimisen vaikeudet esiintyvät yksinään. Suurella osalla (95%) motorisen oppimisen vaikeudet päällekkäistyvät muihin oppimishaasteisiin. Tällaisia ovat matematiikan vaikeudet, tarkkaavaisuushäiriöt ja kielelliset erityisvaikeudet. Suurella osalla on myös erilaisia sosiaalis-emotionaalisia ongelmia ja käytöshäiriöitä.

Heikentyvät motoriset taidot liittyvät kiistattomista vähentyneeseen fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvaneeseen ylipainoriskiin.


Kannusta liikkumaan oikeanlaisilla tukitoimilla

Oikeanlaiset tukitoiminnot vaikuttavat merkittävästi taitojen kehittymiseen ja oppimiseen. Niistä on apua motorisen oppimisen vaikeudessa ja muissa tilanteissa, joissa lapsen motoriset taidot ovat heikommat kuin muilla ikätovereilla.

Innostun liikkumaan -hanke

Innostun liikkumaan on vähän liikkuvien lasten asialla oleva hanke. Toiminnassa huomioidaan erityisesti lapset, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan haasteita. Lue lisää hankkeesta innostunliikkumaan.fi -sivustolla.Kysy lisää

projektipäällikkö, Helsinki

Johanna Pekkanen

projektikoordinaattori, Jyväskylä

Tytti Honkonen

koulutuskoordinaattori, Jyväskylä

Kaisa Peltonen