Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

KANNANOTOT

CP-liitto antaa kannanottoja tärkeiksi katsomiinsa aiheisiin. Kannanotot on hyväksytty CP-liiton liittokokouksessa.


20.3.2016

Vammaisten ihmisten palvelut on turvattava koko elämän ajaksi

Suomen CP-liitto ry vaatii, että myös ikääntyville vaikeavammaisille ihmisille turvataan heille välttämättömät palvelut yksilöllisen tarpeen mukaan. Lailla on varmistettava heidän asemansa niin, etteivät palvelut heikkene yhtäkkiä tietyssä iässä. Palvelujen maksullisuudella ei saa heikentää toimeentuloa ja mahdollisuutta palvelujen käyttämiseen. Vammaislainsäädännön uudistus tulee viedä eteenpäin kokonaisuutena.25.10.2015

Takuueläkkeellä elävien toimeentulo on säilytettävä vähintään nykyisellään

Suomen CP-liitto ry vaatii, että hallitus turvaa takuueläkkeellä elävien toimeentulon säilymisen vähintään nykyisellään. Hallituksen tulee säästötoimia suunnitellessaan selvittää toimien vaikutukset takuueläkkeellä elävien vammaisten toimeentuloon ja huolehtia, ettei heidän toimeentulonsa heikkene.


29.3.2015

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitus on turvattava
Suomen CP-liitto ry vaatii, ettei rahapeliyhtiöiden mahdollisella yhdistämisellä vaaranneta sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Yhdistämisen etujen ja haittojen arviointi on tehtävä yhteistyössä järjestöjen kanssa ja sote-järjestöjen erityispiirteet huomioiden.


26.10.2014
Vammaisten ihmisten tarvitsemat erityiset palvelut on keskitettävä

Suomen CP-liitto ry vaatii, että liiton toimintapiiriin kuuluvien vammaisten ihmisten erityinen terveydenhuolto ja kuntoutus keskitetään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen yhteydessä. Keskittäminen turvaa riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut vammaisille ihmisille. Erityisosaaminen tulee turvata vammaisen ihmisen asuinpaikasta ja palveluntuottajasta riippumatta.


30.03.2014

Vammaisten arjen palvelut on jätettävä kilpailutuksen ulkopuolelle

Suomen CP-liitto ry vaatii, että uudessa hankintalaissa vammaisten ihmisten jokapäiväisessä elämässä tarvitsemat palvelut jätetään avoimen tarjouskilpailun ulkopuolelle. Julkisia hankintoja koskevan lain on tarkoitus uudistua vuonna 2016.


27.10.2013

Esteettömien asuntojen rakentaminen on turvattava

Suomen CP-liitto ry vaatii, että esteettömyysnormien heikentäminen poistetaan normitalkoista ja esteettömien asuntojen suunnittelu ja rakentaminen säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. Tavoitteena tulee olla esteettömyysmääräysten sitovuuden vahvistaminen ja tarkentaminen niin, että tulkinta on yhdenmukainen ja kunnissa noudatetaan määräyksiä yhtäläisesti.


24.3.2013

Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen ikärajat on poistettava

Suomen CP-liitto ry vaatii, että Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen ikärajat poistetaan. Myör rajaus korotetun ja ylimmän vammaisetuuden saajiin on purettavat. Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen saamisen perusteena tulee olla yksilöllinen ja iästä riippumaton kuntoutuksen tarve.


28.10.2012

Vammaisten ihmisten tarpeet on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa

Suomen CP-liitto ry vaatii, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä uudistettaessa turvataan erityisosaaminen ja lähipalvelut. Sote-palveluiden järjestämisen lähtökohtana on oltava vammaisten ihmisten yksilölliset tarpeet ja palvelut on oltava helposti saavutettavat. Palveluiden toteuttaminen laajoissa kunnissa tai yhteistoiminta-alueilla ei saa aiheuttaa vammaisille henkilöille lisäkustannuksia.

25.3.2012
Vammaisneuvostojen toiminta on turvattava muuttuvassa kuntarakenteessa

Suomen CP-liitto ry vaatii, että vammaisneuvostojen nimittämistä kunnissa vahvistetaan lainsäädännöllä. Kuntien tulee turvata vammaisneuvostoille riittävät resurssit toimintaan ja huolehtia siitä, että neuvostoissa on vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen sekä kunnan eri toimialojen kattava edustus.


30.10.2011

Vammaisilla on oltava yhdenvertainen oikeus vanhemmuuteen ja perheeseen

Suomen CP-liitto ry vaatii, että vammaisten ihmisten yhdenvertainen oikeus hedelmöityshoitoihin ja adoptioon toteutuu samoin perustein kuin vammattomilla ihmisillä.27.3.2011
Vammaisten henkilöiden työllisyyttä on edistettävä konkreettisin toimin
Suomen CP-liitto ry vaatii, että hallitusohjelmaan kirjataan aktiivisia ja konkreettisia toimia vammaisten henkilöiden työllisyyden edistämiseksi, kuten työllisyyssuunnitelma kaikille vammaisille työnhakijoille ja palkkatuki ammattiin valmistuneille vammaisille työnhakijoille.


30.03.2008
Paikallisyhdistysten toimintaedellytykset on turvattava Kuntien on huolehdittava, että vammaisjärjestöjen
paikallisyhdistysten avustusten tasossa huomioidaan vammaisten vaatimat erityiskustannukset ja jäsenten toimintaedellytykset. Kuntien tulee osoittaa vammaisyhdistysten käyttöön on kohtuuhintaisia toimitiloja.

26.10.2008
Oikein kohdennetuilla palveluilla vammaiset työelämään
Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä on edistettävä tarjoamalla työllistymispalveluita monipuolisesti. Palvelut tulee kohdentaa tasa-arvoisesti niin, että myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ihmiset pääsevät niiden piiriin.

25.3.2007
Vammaisten henkilöiden työelämään pääsy on turvattava
Hallitusohjelmaan on kirjattava selkeä toimenpidesuunnitelma vammaisten ihmisten työllisyysasteen nostamiseksi. Työhallinnon on aktiivisesti edistettävä vammaisten työllistymistä, ja eri hallinnonalojen ja työmarkkinajärjestöjen on luotava konkreettiset suunnitelmat toimista, joilla vammaisten työhönpääsy turvataan.YHTEYSTIEDOT

toiminnanjohtaja

Marju Silander
p. 040 701 4881
marju.silander(at)cp-liitto.fi